ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ประจำปีการศึกษา 2563

๑. ข้อมูลโรงเรียน / สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต ๒

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๒๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๕๑๗๑ E-mail : maithongchai@ Gmail.com รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๘๐

เปิดสอนการศึกษาระดับปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒๑๔ คน จำนวนครูทั้งหมด ๑๐ คน จำนวนห้องเรียน ๘ ห้องเรียน

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายไพโรจน์ หาระโคตร โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๒๑๙๒๘๘๐

๒. ให้สถานศึกษา/ โรงเรียน เขียนรายงานผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน / สถานศึกษา (เป็นผลงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ครอบคลุม ทั้ง ๕ ประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษาที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๓ ปีการศึกษา (ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน

ด้วยสภาวะของโลกปัจจุบันทำให้สถานการณ์ของเด็กได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการกระทำที่ส่งผลให้พฤติกรรม ความคิด และทัศนคติของเด็กเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจเป็นโทษแก่ตัวเด็กเอง และในปัจจุบันมีความซับช้อนและเกิดปัญหาที่รอการแก้ไขมากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาแก้ไขเด็กและเยาวชนในระบบของโรงเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กได้รับโอกาสพัฒนาตนเองให้พ้นสภาพปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาใช้เพื่อการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต และสามารถรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งทางโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้

๑.๑ ) โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีนโยบายในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน จะเห็นได้จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถือว่าเป็นจุดเน้นของสถานศึกษาเนื่องด้วยบริบทของสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง และอยู่ในเขตชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ

๑.๒) ผู้บริหารมีการจัดประชุมครู เพื่อกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง โดยมีการจัดการออกเป็น ๔ กลุ่มงาน เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง จึงมีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ศักยภาพของสถานศึกษาและบริบทของชุมชน โดยการ วางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งกำหนดโครงสร้างบริหารงานและแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑.๓) สร้างความตระหนักให้คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ให้เห็นคุณค่าและความจำเป็นของ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน จะมีการนำผลของการดำเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของการศึกษารายกรณีแต่ละปีการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมิน ผลสำเร็จในการช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มการศึกษารายกรณีและวางเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

๑.๔) วางแผนและดำเนินงานตามระบบที่วางไว้ โดยทางโรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ดังนี้

- คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ (ทีมนำ) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ นิเทศ

กำกับติดตาม ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไป

- คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน (ทีมทำ) ประกอบด้วย คณะกรรมการทีมทำระดับชั้นประถมศึกษา

คณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินงานตามกระบวนการที่โรงเรียนได้กำหนด

- คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน (ทีมประสาน) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว

กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ ประสานงานระหว่างคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

โดยดำเนินงานตามขั้นตอนของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และครูที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการในทิศทางเดียวกันทั้ง ๕ ขั้นตอน

๑.๕) โรงเรียนได้ประเมิน วิเคราะห์ผู้เรียนจาก ระเบียนสะสม SDQ เอกสารการเยี่ยมบ้าน ระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ (ICT) ของโรงเรียน และเอกสารต่าง ๆ จากนั้นได้จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเด็นที่ ๒) การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน / สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้ดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน โดยใช้ WBM (Web Base Management ) ช่วยในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อวางแผนระบบการบริหารจัดการในการกำหนดนโยบายการบริหาร โครงสร้างรวมถึงผู้รับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การได้รับการสนับสนุนสื่อและเครื่องมือ การจัดเครือข่ายสหวิชาชีพ เพื่อดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคลจากการสังเกต สัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การประเมินหรือทดสอบ เพื่อวิเคราะห์หาความถนัด ความสามารถ สติปัญญาทางด้านสุขภาพกาย และวิเคราะห์ความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิตของนักเรียนทางด้านคุณภาพชีวิต นำมาวินิจฉัยและคัดกรองในการจำแนกกลุ่ม จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน บริการแนะแนวแก่นักเรียนทุกคน สำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหามีการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้

ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีวิธีการดำเนินงานระบบการดูช่วยเหลือนักเรียนทั้ง ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทุกคน โดยการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จากการทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียน การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงของนักเรียน เพื่อนำมาคัดกรองและแบ่งตามประเภท

๒.๑.๑) การจัดทำระเบียนสะสม ให้นักเรียนกรอกข้อมูลรายบุคคลและนำส่งงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน

๒.๑.๒) การประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ให้นักเรียนกรอกข้อมูลประเมินตนเอง หลังจากนั้นครูกรอกข้อมูลประเมินนักเรียน และผู้ปกครองกรอกข้อมูลเพื่อประเมินนักเรียน หลังจากนั้นประมวลผล ด้วยโปรแกรม (SDQ) เพื่อนำผลประเมินใช้ในการคัดกรองนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้ดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยงานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพฯ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวางแผนการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของกรมสุขภาพจิต (SDQ : The Strengths and Difficulties Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้เรียบเบื้องต้น

แบบประเมินชุดนี้จะมีผลการประเมินจาก ๓ ส่วน ได้แก่ นักเรียนประเมินตนเอง, ครูประเมินนักเรียนและผู้ปกครองประเมินนักเรียน

๒.๑.๒.๑) ขั้นตอนในการประเมิน

๑) ครูแนะแนวประชุมชี้แจงครูประจำชั้น เรื่องการใช้แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของกรมสุขภาพจิต

๒) ครูประจำชั้นสังเกตและทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน

เพื่อจะได้รู้จักนักเรียนให้ดีขึ้น และประเมินนักเรียนในห้องเรียนของตนเอง

๓) ครูแจกแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อนให้นักเรียนประเมินตนเองในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว

๔) ครูประจำชั้นนำส่งผลการประเมินที่งานแนะแนว

๕) งานแนะแนวนำข้อมูลที่ได้รับการประเมินจาก ๓ ส่วนกรอกลงในโปรแกรมประมวลผล

๖) นำผลที่ได้มาจัดเป็นกลุ่มนักเรียนดังนี้

- นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมปกติ จำนวน ๑๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๖

- นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๗

- นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มพฤติกรรมมีปัญหา จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๗

๗) งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะแจ้งผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนต่อครูประจำชั้นเพื่อให้รับทราบข้อมูลและร่วมให้ความช่วยเหลือนักเรียน

๘) นักเรียนกลุ่มดังกล่าวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๒ ลักษณะ

๘.๑.) กลุ่มปกติ โรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการอ่านพัฒนาการเขียน , โครงการส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และเขียน, โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน, กิจกรรมแนะแนว. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี , กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ , กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน , กิจกรรมทักษะชีวิต

๘.๒) กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา โรงเรียนได้จัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , กิจกรรมการศึกษาเพื่อการมี งานทำ, กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, กิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียน, กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย , กิจกรรม To Be Number One

๙) นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะเข้ากระบวนการรับความช่วยเหลือโดยผ่านโครงการและกิจกรรมของกลุ่มงานต่าง ๆ และได้รับการดูแลด้านพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจากครูประจำชั้น ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียน คอยติดตามและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม

๑๐) หลังจากนักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานแนะแนวจะดำเนินการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนกลุ่มนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

จากการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลังจากที่นักเรียนกลุ่มห่วงใย และกลุ่มใส่ใจ จำนวน ๒๖ คน ได้รับการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว พบว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ในระดับปกติทุกคน

๒.๑.๓) การเยี่ยมบ้าน ดำเนินการโดยให้คณะครูที่ปรึกษาในทุกระดับชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง หรือมากกว่าแล้วแต่กรณี แต่หากพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมผิดระเบียบโรงเรียนมากเกินไป ก็จะดำเนินการออกเยี่ยมบ้านบ่อยครั้ง ทั้งนี้การออกเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกข้อมูลเสมอ โดยครู ที่ปรึกษาและครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในครอบครัวและชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งพบปะผู้ปกครองและร่วมหารือถึงปัญหาต่างๆ โดยในการเยี่ยมบ้านนักเรียนนั้นทางโรงเรียนได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถจำแนกเป็นประเภทปัญหาดังนี้

ตารางจำแนกประเภท สภาพปัญหาที่พบของนักเรียน ระหว่างปี 2561 – 2563

ปัญหา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

๑.ด้านการเรียน

๑.๑ กลุ่มปกติ ๑๘๑ ๙๕.๗๗ ๒๐๐ ๙๗.๕๖ ๒๑๓ ๙๙.๕๓

๑.๒ กลุ่มเสี่ยง - - - - - -

๑.๓ กลุ่มมีปัญหา ๘ ๔.๒๓ ๕ ๒.๔๔ ๑ ๐.๔๗

รวม ๑๘๙ ๑๐๐ ๒๐๕ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐

๒.ด้านสุขภาพ

๒.๑ กลุ่มปกติ ๑๘๐ ๙๕.๒๔ ๒๐๑ ๙๘.๐๕ ๒๐๘ ๙๗.๒๐

๒.๒ กลุ่มเสี่ยง ๗ ๓.๗ ๓ ๑.๔๖ ๕ ๒.๓๔

๒.๓ กลุ่มมีปัญหา ๒ ๑.๐๕ ๑ ๐.๔๙ ๑ ๐.๔๖

รวม ๑๘๙ ๑๐๐ ๒๐๕ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐

๓.ด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลุ่มปกติ ๑๗๙ ๙๔.๗๑ ๑๙๙ ๙๗.๐๗ ๒๐๑ ๙๓.๙๓

๓.๒ กลุ่มเสี่ยง ๗ ๓.๗ ๔ ๑.๙๕ ๓ ๑.๔๐

๓.๓ กลุ่มมีปัญหา ๓ ๑.๕๙ ๒ ๐.๙๘ ๑๐ ๔.๖๗

รวม ๑๘๙ ๑๐๐ ๒๐๕ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐

๔.ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย

๔.๑ กลุ่มปกติ ๑๘๑ ๙๕.๗๗ ๑๙๗ ๙๖.๑๐ ๒๑๐ ๙๘.๑๓

๔.๒ กลุ่มเสี่ยง ๕ ๒.๖๕ ๖ ๒.๙๓ ๓ ๑.๔๐

๔.๓ กลุ่มมีปัญหา ๓ ๑.๕๘ ๒ ๐.๙๗ ๑ ๐.๔๗

รวม ๑๘๙ ๑๐๐ ๒๐๕ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐

๕. ด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด

๕.๑ กลุ่มปกติ ๑๘๔ ๙๗.๓๕ ๒๐๓ ๙๙.๐๒ ๒๑๒ ๙๙.๐๗

๕.๒ กลุ่มเสี่ยง ๕ ๒.๖๕ ๒ ๐.๙๘ ๒ ๐.๙๓

๕.๓ กลุ่มมีปัญหา - - - - - -

รวม ๑๘๙ ๑๐๐ ๒๐๕ ๑๐๐ ๒๑๔ ๑๐๐

แผนภูมิแสดงร้อยละสภาพปัญหาที่พบของนักเรียน

ระหว่างปี 2561 – 2563

แผนการแก้ไขปัญหา

๑) ปัญหาด้านการเรียน

แก้ปัญหาโดยจัดกิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมซ่อมเสริมและกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

๒) ด้านสุขภาพ

แก้ปัญหาโดยการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในโรงเรียนโดยครูอนามัยของโรงเรียน หากเกินกำลังความสามารถในการดูแลจะส่งต่อโรงพยาบาลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และดูแลด้านโภชนาการ ให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

๓) ด้านเศรษฐกิจ

จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนเป็นพิเศษ ส่งเสริม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน เช่น ปลูกผัก, เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

๔) ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย

๔.๑) อาคารเรียน มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน

๔.๒) มีครูเวรและนักการภารโรง ดูแลความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔.๓) มีครูเวรยามวิกาลดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัย

๔.๔) มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด

๔.๕) ชุมชนให้ความช่วยเหลือในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน

๕) ด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด

๕.๑) มีการสุ่มตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด

๕.๒) อบรมให้ความรู้ และสร้างครามตระหนักถึงโทษของสารเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา

๕.๓) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะเพื่อลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด

๕.๔) ส่งต่อสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในกรณีเกินความสามารถที่ทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือได้

๒.๓.๔) บันทึกข้อมูลสุขภาพ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้เชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองลาน และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอ มาตรวจสุขภาพ ส่วนสูง น้ำหนัก ค่าสายตาของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยประจำทุกภาคเรียน และบันทึกข้อมูลลงในสมุดตรวจสุขภาพของนักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดสถานที่สำหรับ การปฐมพยาบาลแก่นักเรียน (ห้องพยาบาลโรงเรียน) โดยมีครูอนามัยประจำการอยู่

๒.๓.๕) การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ มีนักเรียนแกนนำในแต่ละชั้นเรียนสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนนอกเวลาเรียน รวมถึงครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และงานกิจการนักเรียน บันทึกข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เมื่อนักเรียนไม่มาเรียน ทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะแจ้งให้ครูที่ปรึกษา เพื่อที่จะได้ติดตามนักเรียนต่อไป รวมทั้งครูประจำวิชาจะสำรวจข้อมูล การมาเรียนของนักเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนด้วยครูประจำชั้นและครูประจำวิชาก็จะทำการหักคะแนนความประพฤติ

๒.๒) การคัดกรองนักเรียน

โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเบื้องต้น จากข้อ ๒.๑) แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑ ) กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ๒) กลุ่มเสี่ยงมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี (ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสารเสพติด ด้านการคุ้มครอง การติดเกมและด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แล้วรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการเอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียน ที่อยู่ในกลุ่มปกติจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสำหรับกลุ่มเสี่ยงมีปัญหานั้น จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่นักเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโฮมรูม และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น

๒.๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

๒.๔.๑) โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้จัดทำคำสั่งโรงเรียน เรื่องการแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เพื่อให้นักเรียนมีที่ปรึกษา มีครูแนะแนวคอยชี้แนวทางที่ดีให้ และเพื่อนนักเรียนเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น

๒.๔.๒) โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมด้านดนตรี-กีฬา กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวันภาษาไทย สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมกีฬาภายใน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

๒.๔.๓) จัดกิจกรรมยามเช้า (กายบริหารและสวดมนต์เช้า) เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้เชิญคณะครูและวิทยากรจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนามาบรรยาย/สาธิต ให้แก่นักเรียนจนได้รับความรู้ทุกวัน

๒.๔.๔) โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีการประสานงานกับชุมชนจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมทางพุทธศาสนา และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานประจำโรงเรียนในการตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและมีระเบียบวินัย

๒.๕) การส่งต่อ

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาความเสี่ยงต่างๆ โดยการส่งต่อ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนสำหรับภายนอกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือได้

- นักเรียนที่มีปัญหา ด้านยาเสพติดส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน

จ.กำแพงเพชร

- นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพส่งต่อให้กับโรงพยาบาลคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง และส่งเสริมให้จำนวนนักเรียนกลุ่มปกติมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้ดำเนินงานระบบการดูช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานสอดคล้องทั้ง ๕ ขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร อย่างทั่วถึง สร้างความตระหนักให้นักเรียน มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังได้บูรณาการกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะและพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่ผู้เรียน ซึ่งปัจจุบันนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือเห็นผลอย่างชัดเจน เช่น

๑) เด็กชายสุธินันท์ โมกขภัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง เริ่มแรกทางโรงเรียนได้คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลจนพบว่า นักเรียนมีอาการปวดหัว จากอาการปวดเล็กน้อยกลับกลายเป็นอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้น ทางโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้นำนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จากนั้นเมื่อทางแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยอาการพิจารณา นำตัวส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อแพทย์ได้ทำการวินิจฉัยอาการพิจารณาแล้ว พบว่าเป็นเนื้องอกในสมองและได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เพื่อทำการผ่าตัดต่อไป

ปัจจุบันโรงเรียนได้ติดตามอาการอยู่เป็นระยะ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนคือ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารักษาและค่าเดินทาง เนื่องจากผู้ปกครองต้องเฝ้านักเรียนที่โรงพยาบาลทำให้ขาดรายได้ หลังจากการผ่าตัดเนื้องอกสมองได้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน จังหวัดกำแพงเพชร

๒) เด็กหญิงณัฐฑริกา ป้องเกษม นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิการทางร่างกาย ขางอ ผิดรูปเกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากทรงตัวไม่ค่อยได้ ต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยพยุงตลอด ทางโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้นำนักเรียนเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำกายภาพบำบัด ปัจจุบันสามารถเดินได้ด้วยตนเองช่วยเหลือตัวเองได้และมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น

๓) เด็กชายวิโรจน์ สุโข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากการคัดกรองและ การเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่า นักเรียนเป็นเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ และมีปัญหาทางครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ และด้านการเรียนของผู้เรียน ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาและให้การช่วยเหลือ ปัจจุบันนักเรียน มีสุขภาพจิตดีและร่าเริงมากขึ้น

๔) เด็กชายสัณฑ์เพชร เสวกโอสถ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากการคัดกรองและการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบว่า นักเรียนเป็นเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ ต้องอาศัยเล้าไก่ร้างอยู่ ผู้ปกครองไม่มีงานทำที่มั่นคง ไม่มีที่ดินทำกิน และมีปัญหาทางครอบครัว ทำให้พ่อแม่หย่าร้างกัน ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ และด้านการเรียนของผู้เรียน ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาให้การช่วยเหลือมอบทุนการศึกษา ของใช้ภายในครัวเรือน และติดตามเป็นระยะ ปัจจุบันนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังร่าเริง แจ่มใส มีความสุขมากขึ้น

ประเด็นที่ ๓) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย เป็นโรงเรียนประถม ขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่ายงานต่าง ๆ ตามกรอบความร่วมมือ ดังนี้

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีภาคีเครือข่ายในการร่วมมือการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและบุคคลภายนอก เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และเชิญเป็นกรรมการ เชิญประชุมปรึกษา ขอความร่วมมือ ขอความคิดเห็น เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ขอความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการประสานงาน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้ข้อมูลข่าวสารและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยมีประธานและกรรมการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่มีปัญหาทุกด้าน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันกำหนด และมีการให้ท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้แก่ลูกหลานและใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีโดยเน้นถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนทุกปีโดยมีกิจกรรมดังนี้

๑.๑) จัดประชุมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง

๑.๒) การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมครูตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียน นอกจากนี้ยังมีครูพระมาสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๑.๓) จัดทำการบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประเด็นที่ ๔) การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน บ้านใหม่ธงชัย มีการวางแผนในการกำกับ ติดตาม การทำงานของครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาให้รับทราบและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๔.๑) จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงานของครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาไปพร้อมกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู

๔.๒) จัดให้สนับสนุนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้ขวัญกำลังใจ เช่น ยกย่อง ให้รางวัล ความดี ความชอบ

๔.๓) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานประเมินผล

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติระบบ การดูช่วยเหลือนักเรียนโดยการส่งครูและบุคคลากรเข้ารับการอบรบ และประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนได้รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประเด็นที่ ๕) ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ประสบความสำเร็จ ดังนี้

๕.๑) นักเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาอย่างมีระบบโดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดภัยจากสารเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการศึกษารายกรณีจนประสบความสำเร็จ ดังนี้

- เด็กชายณาณพัฒน์ ห้อยพรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย

- เด็กหญิงนันท์ภัส ห้อยพรมราช ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย

- เด็กหญิงภิญญามาศ จันทร์ทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเปตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

5.2) โรงเรียน มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัยซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง เนื่องในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ส่งนักเรียนเข้าการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ๑๒ ปี กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันกีฬา

ฟุตบอล รุ่น ๑๒ ปี วันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร จากหน่วยงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ส่งนักเรียนเข้าการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

รุ่น ๑๒ ปี การแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับกลุ่มโรงเรียนคลองลาน

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชนิดกีฬาฟุตบอล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬาเปตอง รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร)

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

เนื่องในการแข่งขันกีฬา “สพป.กพ.2 จูเนียร์ พรีเบียร์ลีก” ประจำปี 2562

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.กำแพงเพชรเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทกองเชียร์ (โรงเรียนขนาดเล็ก) และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทฟุตบอลชาย 12 ปี เนื่องในกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด คลองน้ำไหลใต้เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน อายุไม่เกิน 12 ปี

เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ประจำปีการศึกษา 2562

- โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 9 คน อายุไม่เกิน 12 ปี

เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ประจำปีการศึกษา 2562

5.3) ครู และบุคลากรทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานประสบความสำเร็จ ซึ่งครูที่มีผลงานการปฏิบัติงาน นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและได้รับโล่รางวัล ดังนี้

- นายไพโรจน์ หาระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างด้าน “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ประจำพุทธศักราช 2563

- นายไพโรจน์ หาระโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร)

- นางสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว ครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ เด็กชายญาณพัฒน์ ห้อยพรมราช นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

- นางสาวละยอง กมขุนทด ครูผู้สอนนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง เด็กหญิงนันท์นภัส ห้อยพรมราช นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย

- นางสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

- นางสาวละยอง กมขุนทด, นางสาวขวัญประภา กุลนรา ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

- นางสาวละยอง กมขุนทด, นางสาวขวัญประภา กุลนรา, นางสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว ,

นางสาวศุภารัตน์ สิงห์โต, นางสาวจันทร์นิกา จันทร์สอน, นางสาวนพรดา มั่งคั่ง, นางสาวรัตนากร พาไทยสงค์ , นางสาวฐิติมา จินาวา ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

- นางสาวละยอง กมขุนทด, นางสาวขวัญประภา กุลนรา , นางสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว ,

นางสาวศุภารัตน์ สิงห์โต , นางสาวจันทร์นิกา จันทร์สอน , นางสาวนพรดา มั่งคั่ง , นางสาวรัตนากร พาไทยสงค์ , นางสาวฐิติมา จินาวา ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้รับรางวัล ดังนี้ ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์โดย ครูโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย : [20 พ.ค. 2565 เวลา 15:46 น.]
อ่าน [1781] ไอพี : 27.55.68.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,308 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส

เปิดอ่าน 8,140 ครั้ง
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล

เปิดอ่าน 33,581 ครั้ง
กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี
กีฬาวิ่ง 31 ขา สามัคคี

เปิดอ่าน 40,236 ครั้ง
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม
ธุรกิจออนไลน์ที่น่าลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

เปิดอ่าน 18,294 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

เปิดอ่าน 16,693 ครั้ง
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่
ดูหรือยัง คลิป ณเดชน์ vs เจมส์จิรายุ ใหญ่ฟัดเล็ก มหากาพย์สงครามหล่อ 3 ตอนเต็มที่นี่

เปิดอ่าน 9,210 ครั้ง
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด
ตั้งกล้องดูสุริยคราสตั้งแต่เวลา 15.50 น.-ใต้เห็นชัดสุด

เปิดอ่าน 472 ครั้ง
ความหมายของรังสี กัมมันตภาพรังสี และธาตุกัมมันตรังสี
ความหมายของรังสี กัมมันตภาพรังสี และธาตุกัมมันตรังสี

เปิดอ่าน 26,248 ครั้ง
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้

เปิดอ่าน 36,599 ครั้ง
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย

เปิดอ่าน 5,017 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022

เปิดอ่าน 19,483 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก

เปิดอ่าน 21,168 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 44,765 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 19,395 ครั้ง
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย
น้องอันดา ควีโยมี น่ารักสุดๆไปเลย

เปิดอ่าน 32,071 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
เปิดอ่าน 11,280 ครั้ง
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"
เปิดอ่าน 14,874 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 9,051 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
เปิดอ่าน 41,204 ครั้ง
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?
มาดูซิว่า คนญี่ปุ่นฝึกเด็กให้เป็นคนมีคุณภาพ มีมารยาทและระเบียบวินัยได้อย่างไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ