ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ BOKR โมเด ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ BOKR โมเดล

ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

ผู้รายงาน นางฐิติพร จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562 -2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลการพัฒนากลยุทธ์ที่นำมาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผลการนำกลยุทธ์ BOKR โมเดลมาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา จำนวน 190 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ( =3.52, S=0.82) ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ( =4.12, S=0.74 ) ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( =3.07, S=0.84)

2. ผลการพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีดังนี้

1) กลยุทธ์ด้านการระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม (Brainstorming) ประกอบด้วย

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

(2) การระดมความคิด และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

(3) การกระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในความเป็นผู้นำ

(4) การกระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจร่วมกัน

(5) การสร้างเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(6) ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

(7) การสร้างความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา

(8) การกำกับติดตามการใช้ภาวะผู้นำการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2) กลยุทธ์ด้านกำหนดเป้าหมาย กำหนดมาตรฐาน (Objective) ประกอบด้วย

(1) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความสำเร็จของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน

(2) การวิเคราะห์แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(3) จัดทำแผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(4) จัดทำโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน

(5) การกำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

(6) การกำหนดและมอบหมายให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

(7) การกำหนดแผนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(8) การกำหนดความสำเร็จของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน

3) กลยุทธ์ด้านการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา (Knowledge) ประกอบด้วย

(1) จัดทำแผนงาน แนวปฏิบัติ และระเบียบสู่การประกันคุณภาพการศึกษา

(2) การดำเนินตามแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

(3) การอบรมพัฒนา ให้ความรู้กับผู้มีส่วนส่วนเสียจัดเก็บข้อมูล

(4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา

(5) การมอบหมายงานให้บุคลากรพัฒนาตามความรู้ความสามารถ

(6) การสร้างโอกาสให้ผู้มีส่วนส่วนเสีย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(7) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

(8) การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

4) กลยุทธ์ด้านการสะท้อนกลับข้อมูล การปรับปรุงแก้ไข (Reflection) ประกอบด้วย

(1) การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ

(2) จัดทำแผนการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

(3) นำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

(4) ผู้บริหาร กำกับ ติดตาม และนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(5) ปฏิบัติตามแผนการจัดระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องพร้อมใช้งาน

(6) มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(7) นำเสนอผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่อง

(8) ติดตาม ควบคุมและประเมินผล การนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา

3. ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ BOKR โมเดล ของโรงเรียนบ้าน โคกกะทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พบว่า โดยภาพรวม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์ BOKR โมเดล ของโรงเรียนบ้านโคกกะทอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( =3.55, S=0.43) ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการกำหนดเป้าหมาย กำหนดมาตรฐาน ( =3.85, S=0.39) ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ( =3.39, S=0.37)

โพสต์โดย M : [30 พ.ค. 2565 เวลา 16:27 น.]
อ่าน [471] ไอพี : 182.232.51.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,187 ครั้ง
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด
10 วิธีการเป็นพ่อแม่ที่สุดยอด

เปิดอ่าน 10,893 ครั้ง
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว
ผิวสวย หน้าใส ด้วยมะพร้าว

เปิดอ่าน 15,937 ครั้ง
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์
"จันทรุปราคา"กับ"ทางช้างเผือก" 15มิถุนาฯ-ค่ำคืนมองฟ้าสุดอัศจรรย์

เปิดอ่าน 15,963 ครั้ง
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล

เปิดอ่าน 9,262 ครั้ง
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก
จุฬาฯ ฉลอง อันดับ 138 มหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก

เปิดอ่าน 480,889 ครั้ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 14,753 ครั้ง
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
ระเบียบรักษาความปลอดภัย

เปิดอ่าน 14,889 ครั้ง
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน
6 ข้อดีของการพาลูกไปที่ทำงาน

เปิดอ่าน 1,898 ครั้ง
พระรัตนตรัย
พระรัตนตรัย

เปิดอ่าน 20,156 ครั้ง
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน
กุ้งเดินขบวน Unseen in Thailand มหัศจรรย์ธรรมชาติ อ.น้ำยืน

เปิดอ่าน 30,394 ครั้ง
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )

เปิดอ่าน 12,882 ครั้ง
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น
อาหาร 10 อย่างที่ควรมีไว้ในตู้เย็น

เปิดอ่าน 460 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!

เปิดอ่าน 11,302 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (1)

เปิดอ่าน 7,278 ครั้ง
"ฟุตบอล"...สอนอะไร
"ฟุตบอล"...สอนอะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,368 ครั้ง
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน

เปิดอ่าน 10,185 ครั้ง
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์

เปิดอ่าน 33,671 ครั้ง
คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?
คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?

เปิดอ่าน 8,967 ครั้ง
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย

เปิดอ่าน 14,817 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ