ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนำเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ครู จำนวน 37 คน นักเรียน จำนวน 155 คน และผู้ปกครอง จำนวน 155 คน รวมจำนวน 350 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านผลผลิต รองลงมาคือ ด้านบริบท และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.1 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ มีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวชัดเจน รองลงมาคือ การนำนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาทของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อการดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวได้เหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ ระยะเวลาดำเนินงานโครงการทุกขั้นตอน มีความเหมาะสม เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ๆได้แก่ การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น คล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการดำเนินงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานได้เหมาะสม เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.3 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ๆได้แก่ มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน รองลงมาคือ มีการจัดตั้งคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.4 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่น ๆได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท รองลงมาคือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร และการทะเลาะวิวาท และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าข้ออื่นๆ ได้แก่ นโยบาย แผนงานของโรงเรียนในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวสอดคล้องกับบริบท และสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย สุรสิทธิ์ รอดประเสริฐ : [3 มิ.ย. 2565 เวลา 08:57 น.]
อ่าน [575] ไอพี : 49.230.248.84
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,055 ครั้ง
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.
วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตูตามฮวงจุ้ย 7ส.ค.-7ก.ย.

เปิดอ่าน 10,373 ครั้ง
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี

เปิดอ่าน 32,009 ครั้ง
รูปแบบการสอน 7 ประการ
รูปแบบการสอน 7 ประการ

เปิดอ่าน 14,480 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

เปิดอ่าน 13,851 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 24,767 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 14,470 ครั้ง
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก
เชื่อหรือไม่? ดื่มน้ำวันละ 3ลิตรแล้วหน้าเด็ก

เปิดอ่าน 10,345 ครั้ง
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency

เปิดอ่าน 15,298 ครั้ง
นางสงกรานต์ปี 2558 ชื่อ "รากษสเทวี"
นางสงกรานต์ปี 2558 ชื่อ "รากษสเทวี"

เปิดอ่าน 13,176 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 12,691 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 115,547 ครั้ง
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว
จินตคณิต สูตรคิดเร็ว สูตรคณิต คิดเร็ว

เปิดอ่าน 6,998 ครั้ง
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

เปิดอ่าน 165,051 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 22,579 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,070 ครั้ง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 9,112 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 81,727 ครั้ง
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 8,796 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่

เปิดอ่าน 12,362 ครั้ง
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ