ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ปีการศึกษา 2564

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” โดยใช้ตารางการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie & Morgan ระดับความเชื่อมั่น 95 % ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 186 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” มีหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์ของโรงเรียน วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม คลอบคลุมปัญหา สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนมีศักยภาพและทรัพยากรเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ แนวทางปฏิบัติตามโครงการมีความชัดเจนและเหมาะสม หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนสามารถวัดและประเมินผลได้ สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากร ของโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอในการรับผิดชอบกิจกรรม มีการจัดทำข้อมูลงบประมาณ งบประมาณในการดำเนินโครงการเพียงพอ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานมีจำนวนเพียงพอ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เครื่องมือในการดำเนินงานโครงการมีคุณภาพและทันสมัย มีการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ กำกับ และติดตามการประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการกำหนดกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการ กำหนดทิศทางและจัดทำแผนงาน/โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติก่อนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา ที่กำหนด ความร่วมมือของคณะทำงานตามกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมที่ดำเนินการกระตุ้นความสนใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศติดตามโครงการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม ดูแลและให้กำลังใจ ให้ความสำคัญ ในการดำเนินงานโครงการ มีการประเมินผลการดำเนินงานและรายงานสรุป อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการประสานความร่วมมือกับบุคคลภายนอกและองค์กรภายนอก ในการดำเนินงานโครงการ และการนำผลการดำเนินงานโครงการแจ้งทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

4.1 ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2.การคัดกรองนักเรียน 3.การส่งเสริมนักเรียน 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5.การส่งต่อนักเรียน โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย chukkrit.t : [6 มิ.ย. 2565 เวลา 10:56 น.]
อ่าน [371] ไอพี : 134.236.46.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,634 ครั้ง
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ

เปิดอ่าน 10,272 ครั้ง
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)

เปิดอ่าน 10,666 ครั้ง
เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง

เปิดอ่าน 42,910 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 44,184 ครั้ง
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม

เปิดอ่าน 40,447 ครั้ง
หลักการใช้ Verb to have
หลักการใช้ Verb to have

เปิดอ่าน 30,340 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ

เปิดอ่าน 10,757 ครั้ง
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย
12 เคล็ดง่าย เพื่อหน้าใส ไร้ริ้วรอย

เปิดอ่าน 12,816 ครั้ง
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต
ปลูกถ่ายเซลล์กระดูกอ่อนผิวข้อ จากสุนัขมุ่งเน้นใช้ กับคนในอนาคต

เปิดอ่าน 12,645 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

เปิดอ่าน 31,555 ครั้ง
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 10,189 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556

เปิดอ่าน 34,252 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 23,705 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 11,780 ครั้ง
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,828 ครั้ง
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 26,344 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 16,057 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 5,480 ครั้ง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง

เปิดอ่าน 31,160 ครั้ง
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ