ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียน โรงเรียนนามลวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียน

โรงเรียนนามลวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 1

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายเสริม เถรี

ปีที่ผลิต 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและศึกษาสภาพการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนของโรงเรียนนามลวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ก่อนและหลังพัฒนา 2) เพื่อศึกษาระดับการจัดกิจกรรม ในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนของครูโรงเรียนนามลวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ก่อนและหลังพัฒนา 3)เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมในด้านคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนนามลวิทยาคาร สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ก่อนและหลังพัฒนาและ 4) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ต่อการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียน ประชากรในการศึกษา ได้แก่กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูล จำนวน 140 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 – 3 กุมภาพันธ์ 2563 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล แบบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า

ก่อนการพัฒนาสภาพการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียน ขาดการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมตลอดจนขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรม

หลังการพัฒนา พบว่า

1. สภาพการดำเนินงานในการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนนามลวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, =0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ข้อ(3) ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียน ( =4.68, =0.45) ข้อ (5) มีการแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนตามความสามารถและเหมาะสม( =4.54, =0.91) และข้อ(7)สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียนมีความหลากหลายและทันสมัย ( =4.53 =0.98)

2. ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดถึงมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือข้อ(2) ครูมีการใช้สื่อที่ทันสมัยและหลากหลายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียน ( =4.54, =0.89) ข้อ(9)ครูมีการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ( =4.53, =1.05) และข้อ(11) ครูมีการรายงานผลพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งสิ้นสุดลง( =4.52, =0.99)

3. พฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออกตามด้านคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 5 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.21, =0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือด้านความมีน้ำใจ ( =4.34, =0.92) รองลงมาคือด้าน ความซื่อสัตย์ ( =4.26, =0.96)และด้านความขยัน( =4.24, =0.82)

4.ครูและนักเรียน โรงเรียนนามลวิทยาคาร มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานนักเรียน โรงเรียนนามลวิทยาคาร โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54, =0.71) และรายด้าน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 2 ด้าน

Abstract

In this study, we propose for 1) Develop and study the promoting basic virtue activity state of students at Namolwittayakarn school, the primary educational service area office region 1, before and after. 2) To study level of the promoting basic virtue activity of teachers at Namolwittayakarn school, the primary educational service area office region 1, before and after development. 3) To study basic virtue behavior of students at Namolwittayakarn school, the primary educational service area office region 1, before and after development 4) To study satisfications of teachers and grade 4 – 9 students to the promoting basic virtue activity of students at Namolwittayakarn school, the primary educational service area office region 1. The populations in this study are study participants and informants 140 people. They are selected by specification. The tools in this study are observation checklist, structure interview form and questionnaire. The data has been collected from 8th May 2562 to 3rd February 2563. The statistics used to analyze are mean and standard deviation. Data triangulation technique and descriptive analysis are used in this study.

As a result, we found that,

Before the development of the promoting basic virtue activity, students are lack of using modern media technology in various platforms. Action and promotion of the activity are not continuous.

After the development, we found that,

1. State of the promoting basic virtue activity action at Namolwittayakarn school, the primary educational service area office region 1 in total is in the excellent level ( =4.52, =0.78). Considering item by item, we found that all items are in excellent to high while the mean can be ordered for first 3 places, descending as follows, item (3) The administrator of the school supported the action in the promoting basic virtue activity of students ( =4.68, =0.45). Item (5) Teachers and education officers that responsible to the activity are appointed appropriately ( =4.54, =0.91) and item (7) The modern media technology in various platforms are used in the activity ( =4.53 =0.98).

2. Teachers provided the promoting basic virtue activity of students in total at the excellent level. Considering item by item, we found that all items are in excellent to high while the mean can be ordered for first 3 places, descending as follows, item (2) teachers used the modern media technology in various platforms are used in the activity ( =4.54, =0.89). Item (9) teachers provided hands on activity for students ( =4.53, =1.05) and item (11) teachers have reported the behavior results after finishing the sections ( =4.52, =0.99).

3. The student’s behavior exhibiting from five basic virtue items is at high level in total ( =4.21, =0.90). Considering aspect by aspect, we found that they are in high level in every aspect. The mean can be ordered for first 3 places, descending as follows, generosity ( =4.34, =0.92), honesty ( =4.26, =0.96) and sedulity ( =4.24, =0.82), respectively.

4. Teachers and students at Namolwittayakarn school have the satisfication at the excellent level in total ( =4.54, =0.71) and at the excellent level for 2 sides when considering in each side.

โพสต์โดย serm_teree : [6 มิ.ย. 2565 เวลา 14:24 น.]
อ่าน [387] ไอพี : 223.206.235.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,211 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2552

เปิดอ่าน 9,160 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 21,969 ครั้ง
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย

เปิดอ่าน 23,880 ครั้ง
แมลงมีพิษกัดต่อย
แมลงมีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 16,001 ครั้ง
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ

เปิดอ่าน 50,000 ครั้ง
ดวงอาทิตย์ ส่องแสงได้อย่างไร
ดวงอาทิตย์ ส่องแสงได้อย่างไร

เปิดอ่าน 17,332 ครั้ง
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม

เปิดอ่าน 32,813 ครั้ง
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"
เทคนิค "การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู"

เปิดอ่าน 11,466 ครั้ง
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

เปิดอ่าน 16,977 ครั้ง
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)
ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ)

เปิดอ่าน 30,565 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี

เปิดอ่าน 26,609 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

เปิดอ่าน 14,607 ครั้ง
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน

เปิดอ่าน 23,987 ครั้ง
ความหมายของคำว่า แม่
ความหมายของคำว่า แม่

เปิดอ่าน 14,552 ครั้ง
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 วิธีการเตรียมปรุงอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,556 ครั้ง
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?

เปิดอ่าน 19,056 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 17,086 ครั้ง
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?
2012 วันสิ้นโลก จริงหรือ?

เปิดอ่าน 10,238 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก

เปิดอ่าน 30,121 ครั้ง
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ