ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ผู้วิจัย นางนาฏธยาน์ รอดสน

ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2563 - 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ 3)เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2)การออกแบบและพัฒนา 3)การทดลองใช้รูปแบบ 4)การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 42 คน ครูผู้สอน จำนวน 210 คน และนักเรียน จำนวน 210 คน รวมทั้งสิ้น 462 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของร่างต้นแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน แบบประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอผลโดยพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะสามารถนำไปออกแบบในการพัฒนาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อไปได้ 2. ผลการออกแบบและพัฒนา 2.1)รูปแบบการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่พัฒนาขึ้น มี 7 องค์ประกอบ คือ (1) การกำหนดหลักการที่มุ่งมั่น (2) การสร้างขวัญกำลังใจใฝ่สัมฤทธิ์ (3) การร่วมคิดชื่นชมผลสำเร็จความเป็นมา (4)การรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ (5) การประสานงานยกระดับคุณภาพในโรงเรียน (6)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการพัฒนา และ (7)การสร้างคุณค่าเงื่อนไขความสำเร็จ 2.2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.14 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 2.3) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ ในปีการศึกษา 2561 3.1)ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.48,

S.D. = 0.37) 3.2) การประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.26,S.D. = 0.52) 3.3)การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,S.D. = 0.31) 3.4)การประเมินสมรรถนะหลักของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,S.D. = 0.50) 3.5)การประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32,S.D. = 0.41) 3.6) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.88 3.7) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.15

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ ปีการศึกษา 2562 4.1)ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

( =4.54,S.D.=0.35 ) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.2)การประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37,S.D. = 0.47) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.3)การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62,S.D. = 0.25) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.4) การประเมินสมรรถนะหลักของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56,S.D. = 0.34)

ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.5)การประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

( = 4.44,S.D. = 0.33) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.6) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.88 4.7) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.15 4.8) ความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.55,S.D. = 0.25) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561

5. ผลการนำรูปแบบการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มาใช้ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลเชิงประจักษ์ให้ผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั้งในด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ และด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ 6. ผลการรับรองรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดมีความเห็นในการรับรองว่า รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง

โพสต์โดย พิมจันทร์ : [13 มิ.ย. 2565 เวลา 05:39 น.]
อ่าน [728] ไอพี : 119.76.5.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,759 ครั้ง
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 26,323 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 24,733 ครั้ง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

เปิดอ่าน 9,578 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 12,456 ครั้ง
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้
ฮอร์โมนสังเคราะห์รักษาโรคอ้วนได้

เปิดอ่าน 8,310 ครั้ง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 15,752 ครั้ง
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน
เวลาที่ไม่ควรแปรงฟัน

เปิดอ่าน 46,572 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

เปิดอ่าน 61,440 ครั้ง
วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า

เปิดอ่าน 15,343 ครั้ง
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้
ไม่อยากเป็นโรคกระดูกพรุน น้ำมะเขือเทศช่วยได้

เปิดอ่าน 32,073 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 157,367 ครั้ง
งานแกะสลักไม้
งานแกะสลักไม้

เปิดอ่าน 14,601 ครั้ง
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย
ชาวเน็ตแห่เล่น "หิมะ" ตกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 25,157 ครั้ง
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"

เปิดอ่าน 10,251 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 29,137 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
เปิดอ่าน 14,129 ครั้ง
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ
5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ
เปิดอ่าน 24,496 ครั้ง
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
เปิดอ่าน 4,435 ครั้ง
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน
กลิ่นคนแก่คืออะไร? เปิดข้อสงสัยพร้อม 5 วิธีป้องกัน
เปิดอ่าน 7,653 ครั้ง
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ