ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ผู้วิจัย นางนาฏธยาน์ รอดสน

ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2563 - 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ 3)เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิธีการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2)การออกแบบและพัฒนา 3)การทดลองใช้รูปแบบ 4)การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 42 คน ครูผู้สอน จำนวน 210 คน และนักเรียน จำนวน 210 คน รวมทั้งสิ้น 462 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของร่างต้นแบบ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน แบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน แบบประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสานวิธี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอผลโดยพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะสามารถนำไปออกแบบในการพัฒนาการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อไปได้ 2. ผลการออกแบบและพัฒนา 2.1)รูปแบบการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่พัฒนาขึ้น มี 7 องค์ประกอบ คือ (1) การกำหนดหลักการที่มุ่งมั่น (2) การสร้างขวัญกำลังใจใฝ่สัมฤทธิ์ (3) การร่วมคิดชื่นชมผลสำเร็จความเป็นมา (4)การรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ (5) การประสานงานยกระดับคุณภาพในโรงเรียน (6)การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการพัฒนา และ (7)การสร้างคุณค่าเงื่อนไขความสำเร็จ 2.2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.14 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 2.3) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ ในปีการศึกษา 2561 3.1)ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.48,

S.D. = 0.37) 3.2) การประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.26,S.D. = 0.52) 3.3)การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33,S.D. = 0.31) 3.4)การประเมินสมรรถนะหลักของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,S.D. = 0.50) 3.5)การประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.32,S.D. = 0.41) 3.6) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.88 3.7) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.15

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ ปีการศึกษา 2562 4.1)ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

( =4.54,S.D.=0.35 ) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.2)การประเมินทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.37,S.D. = 0.47) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.3)การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62,S.D. = 0.25) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.4) การประเมินสมรรถนะหลักของผู้เรียน จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56,S.D. = 0.34)

ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.5)การประเมินการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำแนกตามรายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

( = 4.44,S.D. = 0.33) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561 4.6) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.88 4.7) คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.15 4.8) ความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและนักเรียนต่อรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.55,S.D. = 0.25) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2561

5. ผลการนำรูปแบบการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มาใช้ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 ส่งผลเชิงประจักษ์ให้ผู้เรียน บุคลากร สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั้งในด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ และด้านคุณธรรมจริยธรรมในระดับต่างๆ 6. ผลการรับรองรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดมีความเห็นในการรับรองว่า รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง

โพสต์โดย พิมจันทร์ : [13 มิ.ย. 2565 เวลา 05:39 น.]
อ่าน [263] ไอพี : 119.76.5.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,149 ครั้ง
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"
สร้างนวัตกรรมเพื่อคนไทย ใช้ "ปัญญา" แก้ "ปัญหา"

เปิดอ่าน 5,716 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 44,513 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

เปิดอ่าน 10,651 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 8,941 ครั้ง
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน

เปิดอ่าน 38,468 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 9,936 ครั้ง
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล

เปิดอ่าน 48,921 ครั้ง
โลกนี้มีกี่ภาษา
โลกนี้มีกี่ภาษา

เปิดอ่าน 1,252 ครั้ง
"องุ่นทะเล" ไม้ใหญ่ประโยชน์เยอะ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
"องุ่นทะเล" ไม้ใหญ่ประโยชน์เยอะ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 13,081 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง
4 วิธีแก้เมาแบบฉับพลัน ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 17,523 ครั้ง
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ
อาการของมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 15,325 ครั้ง
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
เว็บไซต์แสดงแผนที่ที่ถูกน้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม

เปิดอ่าน 14,029 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!
ไมโครซอฟท์ประกาศ ยุติโปรแกรม Paint แล้ว หลังอยู่คู่วินโดวส์มา 32ปี!

เปิดอ่าน 11,625 ครั้ง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง
ดูดวงตามวันเกิดผู้หญิง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,500 ครั้ง
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า

เปิดอ่าน 35,144 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 8,706 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 1,148 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"

เปิดอ่าน 9,168 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ