ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

บทสรุปของผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ในการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 6 คน นักเรียน 77 คน ผู้ปกครองนักเรียน 45 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญของแบบประเมินจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งแบบประเมินฉบับที่ 1 เกี่ยวกับการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นแอลฟา 0.92 แบบประเมินฉบับที่ 2 ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ จำนวน 40 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นแอลฟา 0.87 การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ โดยแจกแบบประเมิน จำนวน 136 ฉบับ แบบประเมินที่ได้รับคืนมาจำนวน 136 ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง 136 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

จากการประเมินประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่ อำเภอเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดทุกตัว ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ

1. ด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1 ความต้องการและความจำเป็นในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับมาก

1.2 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับมาก

1.3 ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

2.1 บุคลากรในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก

2.2 งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก

2.3 สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง

2.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับมาก

  3. ด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

3.1 การบริหารจัดการโครงการอยู่ในระดับมาก

3.2 กระบวนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

3.3 การนิเทศ กำกับ ติดตามอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก และผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

4.1 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

4.2 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก

4.3 นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่ในระดับมาก

5. ด้านผลกระทบของโครงการอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

5.1 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อผลการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่อยู่ในระดับมาก

5.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน บ้านวังใหญ่อยู่ในระดับมาก

5.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่อยู่ในระดับมาก

5.4 ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อผลการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังใหญ่อยู่ในระดับมาก

จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าวทำให้ผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมินที่พบว่า การดำเนินโครงการโดยรวมผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับมาก จึงควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป จัดกิจกรรมรูปแบบเดิมหรือพัฒนากิจกรรมให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีขึ้นตามลำดับ

2. จากผลการประเมินที่พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตระหนักให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกด้านส่งผลให้โครงการประสบความสำเร็จ ดังนั้นโรงเรียนต้องร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพต่อไป

3. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณ และสื่อ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ

โพสต์โดย ผอ.ขวัญ : [4 ก.ค. 2565 เวลา 12:01 น.]
อ่าน [676] ไอพี : 125.24.126.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 47,741 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล

เปิดอ่าน 15,132 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗

เปิดอ่าน 13,520 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 32,933 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การศึกษาเวียดนาม: ทำไมนักเรียนจึงมีผลการประเมินสูง

เปิดอ่าน 169,235 ครั้ง
ความหมายของระบบ
ความหมายของระบบ

เปิดอ่าน 68,274 ครั้ง
มหัศจรรย์ เลข 11
มหัศจรรย์ เลข 11

เปิดอ่าน 17,283 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 23,097 ครั้ง
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"

เปิดอ่าน 132,021 ครั้ง
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์

เปิดอ่าน 15,970 ครั้ง
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย
"อะเจย์ ปุริ" เด็กอัจฉริยะไอทีระดับโลกในเมืองไทย

เปิดอ่าน 5,406 ครั้ง
ประโยชน์ของ มะละกอสุก หวานอร่อย ช่วยต้านมะเร็งหลายชนิด
ประโยชน์ของ มะละกอสุก หวานอร่อย ช่วยต้านมะเร็งหลายชนิด

เปิดอ่าน 24,450 ครั้ง
ชมย้อนหลัง แมทช์ประวัติศาตร์! น้องเมย์ล้มมือ1 คว้าแชมป์โลก ที่อายุน้อยที่สุด
ชมย้อนหลัง แมทช์ประวัติศาตร์! น้องเมย์ล้มมือ1 คว้าแชมป์โลก ที่อายุน้อยที่สุด

เปิดอ่าน 13,062 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก

เปิดอ่าน 55,783 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning

เปิดอ่าน 13,679 ครั้ง
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์
Best of Web เด็ดๆโดนๆ คลิปบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 180,413 ครั้ง
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ
เปิดอ่าน 8,226 ครั้ง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง
รู้จักเลือก...รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูง
เปิดอ่าน 12,444 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
เปิดอ่าน 47,283 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?
เปิดอ่าน 10,370 ครั้ง
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ