ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง

หน่วยงานที่สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ปีที่ดำเนินการประเมิน : ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และความพึงพอใจ โดยใช้การประเมินรูปแบบ CIPP Model ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน 50 คน นักเรียน 930 คน และผู้ปกครองนักเรียน 930 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โครงการแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ และ 4 ระดับ (Rating Scale) แบ่งการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์การประเมิน ได้แก่ แบบประเมินเกี่ยวกับบริบทของโครงการ แบบประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น แบบประเมินเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการตามโครงการ แบบประเมินผลผลิตของโครงการ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน สันติคีรีวิทยาคม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนมีความเหมาะสมกับศักยภาพ และทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ และชุมชน แต่ละกิจกรรมย่อย พบว่า โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พบว่า มีความเหมาะสม ความพร้อมและความพอเพียงด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม แยกตามกิจกรรมได้ดังนี้

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับความเหมาะสม มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า โรงเรียนมีการจัดทำแผนงานและดำเนินงานตามโครงการ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด และการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมคนดี ศรี ส.ว. ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับความเหมาะสม มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า การสนับสนุนและให้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการ มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด และการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมจิตอาสา ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับความเหมาะสม มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า การกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด และการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามวันสำคัญทางศาสนา ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับความเหมาะสม มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานชัดเจน มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด และการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรม To Be Number One ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับความเหมาะสม มาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า โรงเรียนมีการจัดทำแผนงานและดำเนินงานตามโครงการมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด และการนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

4. ด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการสังเกตของครูที่ปรึกษาโดยใช้แบบสังเกตเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนด้านพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ มีความขยัน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ ความมีวินัย มีความสุภาพ มีความสะอาด มีความสามัคคี และมีน้ำใจ สรุปได้ว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้น หลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

5. ด้านความพึงพอใจ ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ด้านการดำเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลต่อชุมชนได้ และกิจกรรมนี้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาที่จัด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และจากผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ผู้เรียนมีคุณธรรม 8 ประการ ความประหยัด มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด และความสุภาพ มีระดับของความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยต่ำสุด และครูผู้สอนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากครูส่วนใหญ่เป็นครูที่มุ่งมั่นในการพัฒนา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและครูด้วยกัน ภาพครูทั้งหมดจึงเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและถือเป็นแบบอย่างได้

โพสต์โดย นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง : [27 ก.ค. 2565 เวลา 10:31 น.]
อ่าน [582] ไอพี : 159.192.107.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,622 ครั้ง
ปลิงหรือทากกัด
ปลิงหรือทากกัด

เปิดอ่าน 6,865 ครั้ง
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA

เปิดอ่าน 8,970 ครั้ง
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6

เปิดอ่าน 20,055 ครั้ง
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส

เปิดอ่าน 28,287 ครั้ง
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน
เคล็ดลับการทอดไข่ดาวให้ฟองใหญ่น่ากิน

เปิดอ่าน 8,402 ครั้ง
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์
คุณครูเคยดูหรือยัง : การเรียนการสอนในสิงคโปร์

เปิดอ่าน 19,089 ครั้ง
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์
"แก่นตะวัน" สุดยอดพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 11,698 ครั้ง
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน

เปิดอ่าน 25,858 ครั้ง
10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง
10 เทคนิคการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 15,136 ครั้ง
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว

เปิดอ่าน 19,807 ครั้ง
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต

เปิดอ่าน 32,673 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด

เปิดอ่าน 28,019 ครั้ง
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ"
"หอยนางรม" บำรุง "ตับ-ไต-สุขภาพ-เพศ"

เปิดอ่าน 11,612 ครั้ง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง
วิธีถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง

เปิดอ่าน 12,812 ครั้ง
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ
21 ตุลาคม วันรักต้นไม้แห่งชาติ

เปิดอ่าน 3,522 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
เปิดอ่าน 15,978 ครั้ง
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้
เปิดอ่าน 53,163 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้
เปิดอ่าน 22,770 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"
เปิดอ่าน 8,936 ครั้ง
ทางพ้นทุกข์
ทางพ้นทุกข์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ