ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ผู้ประเมิน นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้

ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์

อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ครั้งนี้ ผู้รายงานใช้รูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป์ (CIPP Model) ของ แดเนียล แอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input)

ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 3)เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี รวมทั้งสิ้น 1,862 คน ดังนี้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน คณะครู จำนวน 45 คน นักเรียน จำนวน

901 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 901 คน กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) คณะครู 3) นักเรียน 4) ผู้ปกครองนักเรียน โดยใช้วิธีสุ่มแบบ

แบ่งชั้น (Nonproportional Stratified Random Sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนประชากร โดย

ใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน ตามขั้นตอนต่อไปนี้1) สำรวจจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาราชบุรี 2) ทำการแบ่งกลุ่มย่อยตามตำแหน่งในโรงเรียนของประชากร ออกเป็น

4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 ครู กลุ่มที่ 3 นักเรียน กลุ่มที่ 4

ผู้ปกครองนักเรียน สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากร ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วนประชากรโดยใช้

ตารางของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 :607-610) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 602 คน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 คน ได้จากประชากร ยกเว้น

กรรมการที่มาจากตัวแทนครู 1 คน กลุ่มที่ 2 ครู 40 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มที่ 3 นักเรียน 274 คน ได้จากการเปิดตารางเครจซี และมอร์แกน จากนั้นทำการแบ่งสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามระดับชั้น แล้ว

สุ่มนักเรียนตามอัตราส่วนในแต่ละระดับชั้น 3.29:1 ได้ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 182 คน

สุ่มได้ 55คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวน 198 คน สุ่มได้ 60 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 229

คน สุ่มได้ 70 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวน 127 คน สุ่มได้ 38 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี

จำนวน 67 คน สุ่มได้ 20 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 98 คน สุ่มได้ 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่

4 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 274 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง จากผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็น

กลุ่มตัวอย่าง อัตราส่วน 1:1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4ฉบับ

ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ̅)

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ในภาพรวม

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม

พื้นฐาน ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก (x ̅=4.29, S.D.=0.47) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม

(x ̅=4.38, S.D.=0.47) รองลงมาคือด้านปัจจัยนำเข้า (x ̅=4.31, S.D.=0.41) ด้านกระบวนการ

(x ̅=4.25, S.D.=0.38) และด้านผลผลิต(x ̅=4.23, S.D.=0.62)

2. ด้านสภาพแวดล้อม (Context)

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ตามความคิดเห็นของคณะครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอบถามความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ความต้องการจำเป็น

ของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ =4.38, S.D.=0.47)

3. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ตามความคิดเห็นของคณะครู ซึ่งสอบถาม ความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ และด้านบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x ̅ =4.31, S.D.=0.41)

4. ด้านกระบวนการ (Process) การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ตามความคิดเห็นของคณะครู และนักเรียน ซึ่ง สอบถามความคิดเห็นด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดำเนินงาน (Do) การ ติดตามและประเมินผล (Check) และการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา (Action) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก ( x ̅=4.25, S.D.=0.38)

5. ด้านผลผลิต (Product) การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ตามความคิดเห็นของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งสอบถามความคิดเห็นด้านผลการด าเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x ̅=4.23, S.D.=0.62)

โพสต์โดย JKsennin : [27 ก.ค. 2565 เวลา 12:02 น.]
อ่าน [656] ไอพี : 159.192.107.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,190 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง

เปิดอ่าน 12,773 ครั้ง
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน

เปิดอ่าน 20,547 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน

เปิดอ่าน 16,615 ครั้ง
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 40,841 ครั้ง
4 พฤติกรรมเสี่ยง ทำสิ่งเหล่านี้ในอนาคตปวดหลังเรื้อรังแน่นอน
4 พฤติกรรมเสี่ยง ทำสิ่งเหล่านี้ในอนาคตปวดหลังเรื้อรังแน่นอน

เปิดอ่าน 247,849 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 9,769 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 162,558 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 8,049 ครั้ง
บทบาทผู้นำองค์กร 2020
บทบาทผู้นำองค์กร 2020

เปิดอ่าน 16,111 ครั้ง
มะระจีน
มะระจีน

เปิดอ่าน 8,294 ครั้ง
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด

เปิดอ่าน 24,219 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 11,625 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 11,216 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี

เปิดอ่าน 29,078 ครั้ง
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา

เปิดอ่าน 39,677 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 4 อุปกรณ์ของผู้เล่น ( The Players' Equipment)
เปิดอ่าน 46,312 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
เปิดอ่าน 9,600 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : การศึกษาระดับประถมวัยของไทยคือการเตรียมพร้อมหรือการทำร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์
ตูนส์ศึกษา : การศึกษาระดับประถมวัยของไทยคือการเตรียมพร้อมหรือการทำร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์
เปิดอ่าน 1,592 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
เปิดอ่าน 10,867 ครั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ