ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน โรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน โรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้กำหนดความมุ่งหมายของการรายงานไว้เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น ยกร่าง ตรวจสอบ ประเมินผล

และประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้สังกัด และกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

มีขั้นตอนของการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจำเป็น ดำเนินการศึกษาเอกสารวิชาการ คือ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ศาสตร์พระราชาและวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อวางแผนองค์ประกอบระบบ ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ออกแบบ วางแผน ดำเนินการกำหนดระบบทั้งรูปแบบ

เชิงโครงสร้างและรายละเอียดขององค์ประกอบ ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิจารณา ความถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ และความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมกิจกรรมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้ และความคุ้มค่าเมื่อนำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรียนโดยสอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) และขั้นตอนที่ 5 นำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้พิจารณาจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report : SAR) ในแต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เฉพาะ แหล่งข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา วิธีดำเนินการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงการสร้างและพัฒนาคุณภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์สำหรับการตัดสินผลการตรวจสอบ และประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน

ผลการดำเนินงานได้ข้อค้นพบดังนี้ คือ

1. การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน มีประเด็นศึกษาที่สำคัญ และเป็นหลักของการใช้เป็นแนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานประกอบ การออกแบบ วางแผน พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการบริหารการศึกษาอย่างยั่งยืน เทคนิคการบริหารงานแบบ PDCA บริบทโรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับการประกันระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสรุปผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการจำเป็น ที่เปลี่ยน

องค์ความรู้สำหรับการสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ

แบบยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ

2. การกำหนดกรอบโครงสร้างในการยกร่างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน ซึ่งนำเสนอผ่านการจัดทำเป็นเอกสารนำเสนอระบบ จำแนกเป็น 4 ส่วนหลัก บรรณานุกรม และภาคผนวก โดย 4 ส่วนหลักประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน ส่วนที่ 4 การนำระบบสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียน การยกร่างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน มีรายละเอียดในนวัตกรรม “ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน โรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์” ในเอกสารประกอบที่นำเสนอเป็นรูปเล่มควบคู่กับรายงาน

การพัฒนาฉบับนี้องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน ผู้รายงานสรุปผลประเด็นหลักของข้อค้นพบในการพัฒนาครั้งนี้ คือ

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน โรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

เชิงทฤษฎีและแนวคิด หลักการตามระเบียบกฎหมาย คือ ศาสตร์พระราชา การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง และวงจรคุณภาพเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพแบบ PDCA ซึ่งนำเสนอผ่านรูปแบบที่ได้ เชื่อมโยงและบูรณาการ โดยยึดองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก เพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามภาพประกอบดังนี้ คือ

ภาพประกอบแสดงรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน

รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน พัฒนาขึ้น

บนพื้นฐาน กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3 กรอบ ดังนี้ คือ

1) กรอบแนวคิดจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่รูปแบบระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นำกรอบแนวคิดศาสตร์พระราชาในประเด็นหลักการแนวคิดสำคัญสูงสุด “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็น

แนวทางการวางแผน ออกแบบ การบริหารจัดการสถานศึกษาที่ตอบสนองกับการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามเจตนารมณ์ของการเพิ่มโอกาสให้การเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การน้อมนำหลักการบางส่วนมาสู่การบริหารจัดการโรงเรียน มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบรูปแบบของระบบ ตามภาพประกอบและรายการประกอบ ดังนี้ คือ

ภาพประกอบแสดงความสัมพันธ์และรายละเอียดศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

2) การประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพในระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นำกรอบแนวคิดหลักการของวงจรคุณภาพสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพที่รู้จักกันทั่วไปว่า วงจร PDCA

เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีระบบและต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจต่อระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีความถูกต้องที่จะดำเนินงานได้อย่างมีความมั่นใจตามหลักการทางวิชาการ และมีขั้นตอนที่มีความชัดเจน ซึ่งสามารถเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ในการดำเนินงานภายในโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดประสงค์ และการออกแบบการจัดทำโครงการ กิจกรรม ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของระบบตามภาพประกอบและรายการประกอบ ดังนี้ คือ

ภาพประกอบแสดงวงจรคุณภาพภายในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3) แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนพัชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ดำเนินการ

จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพเป็นระบบ และต่อเนื่อง พร้อมกับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพเป็นประจำทุกปี และเตรียมการสถานศึกษาในองค์รวมรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน) ซึ่งรายละเอียดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดังนี้ คือ

ภาพประกอบแสดงกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน ซึ่งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ด้านความถูกต้องและด้านความเหมาะสมมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากทั้งหมด เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้าน แต่ละข้อ มีความคิดเห็น ดังนี้ คือ

3.1 ด้านความถูกต้อง ผลพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน มีดังนี้ คือ (1) ส่วนที่ 1 บทนำ ในภาพรวมและทุกข้อที่พิจารณาตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (2) ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในภาพรวมและทุกข้อที่พิจารณาตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (3) ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของระบบประกัน ในภาพรวมและทุกข้อที่พิจารณาตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (4) ส่วนที่ 4 การนำระบบสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียน ในภาพรวมและทุกข้อที่พิจารณาตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (5) บรรณานุกรม มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับมาก (6) ภาคผนวก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

3.2 ความเหมาะสม ผลการพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน มีดังนี้ คือ (1) ส่วนที่ 1 บทนำ ในภาพรวมและทุกข้อที่พิจารณาตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (2) ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมและทุกข้อที่พิจารณาตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (3) ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของระบบประกัน ในภาพรวมและเกือบทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อ 3.1 รูปแบบของระบบประกันฯ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (4) ส่วนที่ 4 การนำระบบสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียน ในภาพรวมและทุกข้อที่พิจารณาตรวจสอบมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (5) บรรณานุกรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (6) ภาคผนวก มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก

4. การพิจารณาประเมินผลความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน ซึ่งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด้านความเป็นไปได้และด้านความคุ้มค่า

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด

4.1 ด้านความเป็นไปได้ ผลการพิจารณาประเมินผลความคิดเห็นของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน มีดังนี้ คือ (1) ส่วนที่ 1 บทนำ ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (2) ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด

(3) ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของระบบประกัน ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผล

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (4) ส่วนที่ 4 การนำระบบสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียน

ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด

(5) บรรณานุกรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (6) ภาคผนวก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4.2 ด้านความคุ้มค่า ผลการพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน มีดังนี้ คือ (1) ส่วนที่ 1 บทนำ ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (2) ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (3) ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของระบบประกัน ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผล

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด (4) ส่วนที่ 4 การนำระบบสู่การขับเคลื่อนภายในโรงเรียน

ในภาพรวมและทุกข้อที่มีการพิจารณาประเมินผลมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด

(5) บรรณานุกรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (6) ภาคผนวก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

5. การนำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาองค์กรคุณภาพแบบยั่งยืน ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ดำเนินการผ่านการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน แบ่งความรับผิดชอบตามกรอบงานผ่านแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินการภายในโรงเรียนที่สอดคล้องกับภารกิจการประกันคุณภาพภายใน

มีการกำหนดมาตรฐาน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

การดำเนินการตามแผนที่กำหนด การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการสรุปเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลที่เกิดขึ้นจากการนำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยวงจรคุณภาพแบบยั่งยืน ไปประยุกต์ใช้ที่สำคัญของโรงเรียน

คือ แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment

Report : SAR)

โพสต์โดย อ้อ : [2 ส.ค. 2565 เวลา 08:53 น.]
อ่าน [1609] ไอพี : 110.171.148.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,333 ครั้ง
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 584,200 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 9,326 ครั้ง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง
6 ไอเดียเด็ดสื่อรักให้แม่ แบบไม่ต้องออกนอกกรุง

เปิดอ่าน 4,417 ครั้ง
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข

เปิดอ่าน 28,668 ครั้ง
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด
ม.44 ศธ. เรื่องข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิด

เปิดอ่าน 9,316 ครั้ง
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!
7 วิธี น.ศ.จบใหม่ฝ่าวิกฤต หางานอย่างไรให้ ได้งาน !!

เปิดอ่าน 20,966 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย

เปิดอ่าน 14,075 ครั้ง
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น
คนขับรถเมล์ เป็นลมขณะขับรถ ผู้โดยสารช่วยกันประคองรถวุ่น

เปิดอ่าน 28,870 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"

เปิดอ่าน 8,029 ครั้ง
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2
แอปเปิลออกอัพเดท iOS 8.1.1 เพิ่มความเร็วให้ iPhone 4s และ iPad 2

เปิดอ่าน 91,279 ครั้ง
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
อุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันฟุตซอล

เปิดอ่าน 56,536 ครั้ง
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?
กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา...คืออะไร?

เปิดอ่าน 39,976 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 29,448 ครั้ง
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย
วังสุโขทัยหรือวังศุโขทัย

เปิดอ่าน 13,520 ครั้ง
"สมุนไพร" ส่วนประกอบอาหารไทยที่มีคุณค่า
"สมุนไพร" ส่วนประกอบอาหารไทยที่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 9,311 ครั้ง
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
แค่เครียด ก็ป่วยแล้ว
เปิดอ่าน 79,178 ครั้ง
สำนวนไทย
สำนวนไทย
เปิดอ่าน 62,693 ครั้ง
Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )
เปิดอ่าน 16,252 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับผลไม้
เปิดอ่าน 19,461 ครั้ง
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ