ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การรายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการและความสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์/เทคโนโลยี/สถานที่ ความเพียงพอของงบประมาณ ความเหมาะสมของการบริหาร 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จำแนกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผนงาน การจัดกิจกรรม/การดำเนินงาน ความเหมาะสมของระยะเวลา การนิเทศกำกับติดตาม และการประเมิน ผลกิจกรรม และ 4) เพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการเกี่ยวกับ (1) ระดับคุณภาพการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (4) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินการการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี (5) คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น (5.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (5.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และ ม.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

ผลการประเมินโครงการในภาพรวมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวมมีผล การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) โครงการ มีความจำเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เป้าหมายของโครงการส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เข้ารับการอบรม 3) สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเหมาะสม เอื้อต่อการดำเนินงานตามโครงการ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้านปัจจัยนำเข้า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) วิทยากรประจำหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 2) สื่อ วัสดุ อุปกรณ์มีความสอดคล้อง เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการความจำเป็นในการดำเนินโครงการ 3) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ และ 4) มีการประชุม ชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจการดำเนินงานตามโครงการ และมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่องและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น 2) กิจกรรมการจัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น 3) ระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 4) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ และ 5) มีการวัดประเมินผลทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกกิจกรรมในโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์การประเมิน โดยแบ่งเป็น 1) ผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพการส่งเสริมประสิทธิภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตามความคิดเห็นของครูพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยคุณภาพอยู่ในระดับมาก 3) ผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4) ผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ตามความเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ 5) ผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น (5.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (5.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.34

โพสต์โดย ผอ.ทวน : [3 ส.ค. 2565 เวลา 17:34 น.]
อ่าน [1543] ไอพี : 125.26.143.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,463 ครั้ง
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์
ทำไม ชีวจิต ถึงไม่แนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์

เปิดอ่าน 11,897 ครั้ง
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้

เปิดอ่าน 10,839 ครั้ง
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย

เปิดอ่าน 25,436 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 9,117 ครั้ง
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21

เปิดอ่าน 20,723 ครั้ง
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)

เปิดอ่าน 19,214 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ

เปิดอ่าน 18,963 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด

เปิดอ่าน 16,282 ครั้ง
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...

เปิดอ่าน 11,116 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2012
กูเกิล เผยอันดับคำค้นสุดฮิตของไทย ประจำปี 2012

เปิดอ่าน 8,866 ครั้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง
ป้องกันนร.ลอกข้อสอบ โรงเรียนจีนจัดที่สอบเเนวใหม่ ให้นั่งกลางเเจ้ง

เปิดอ่าน 15,359 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา

เปิดอ่าน 27,166 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 81,249 ครั้ง
ละครสังคีต
ละครสังคีต

เปิดอ่าน 7,901 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 20,489 ครั้ง
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เสริมดวงชะตาให้ดี ด้วยการเสริมฮวงจุ้ยประตูบ้าน
เปิดอ่าน 9,150 ครั้ง
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
เปิดอ่าน 24,391 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เปิดอ่าน 36,061 ครั้ง
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ปฏิทิน ฤกษ์ดี วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2556
เปิดอ่าน 21,718 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ