ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ชื่อผลงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ชื่อผู้ประเมิน นายเกรียงศักดิ์ เร้ารุจา

ปีที่ทำการประเมิน 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ไว้ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ คณะครู จำนวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 136 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 136 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และ การเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Window

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ

1.1 ความคิดเห็นของคณะครู ต่อผลการดำเนินการด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมาก (mu =4.33) พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน เกิดจากความต้องการของบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน( mu=4.44) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) (mu =4.44) และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( mu=4.44) เท่ากัน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม (mu=3.88)

1.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อผลการดำเนินการด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.52) พบว่า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (x̄=4.66) และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม (x̄ =4.66) เท่ากัน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตอบสนองต่อการส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน (x̄ =4.33)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า จากความคิดเห็นของคณะครู มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (mu =4.49) พบว่า ผู้บริหารกำหนดขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการได้อย่างชัดเจน(mu =4.67) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของโครงการ (mu =4.54) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ดำเนินงานของโครงการอย่างเพียงพอและตามความต้องการ (mu =4.00) ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน จากความคิดเห็นของคณะครู ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก( mu=4.23) พบว่า ผู้บริหารมีการประเมินผลของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และมีการจัดเก็บของมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (mu =4.46) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน (mu =4.46) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนและขั้นตอนการดำเนินงานที่ว่างไว้ในโครงการ (mu =4.06) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

4. ด้านผลผลิต

4.1 ความคิดเห็นของคณะครู เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (mu=4.35) พบว่า นักเรียน มีการวางแผนการเรียน การทำงาน ของตน ในพื้นฐานของความรอบรู้ ของข้อมูล และข่าวสาร (mu=4.61) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (mu=4.53) และ นักเรียนชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (mu=4.51) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมไทย (mu =3.94) โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.2 ความคิดเห็นของนักเรียน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.26) พบว่า นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (x̄ =4.53) อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีการวางแผนการเรียน การทำงาน ของตนในพื้นฐานของความรอบรู้ ของข้อมูล และข่าวสาร (x̄ =4.46) และนักเรียนมีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (x̄ =4.46) เท่ากัน และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย (x̄ =3.93) และนักเรียนช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทำงานด้วยความเต็มใจ (x̄ =3.93) เท่ากัน โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.3 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.21) พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการเรียน การทำงาน ของตนในพื้นฐานของความรอบรู้ ของข้อมูล และข่าวสาร (x̄ =4.61) และนักเรียนร่วมกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมไทย(x̄ =4.61) เท่ากัน อยู่ในลำดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ (x̄ =4.51) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนจัดตารางการทำงานและอ่านหนังสือล่วงหน้า เป็นประจำ (x̄ =3.89) โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

โพสต์โดย eakkriang : [8 ส.ค. 2565 เวลา 10:31 น.]
อ่าน [403] ไอพี : 125.27.242.181
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 58,031 ครั้ง
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
"โซเชียล เน็ตเวิร์ก" ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 20,602 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557

เปิดอ่าน 55,426 ครั้ง
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)

เปิดอ่าน 4,443 ครั้ง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง

เปิดอ่าน 8,369 ครั้ง
คํานาม
คํานาม

เปิดอ่าน 43,308 ครั้ง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
คุณสมบัติของรัฐมนตรี

เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้

เปิดอ่าน 17,355 ครั้ง
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ
11 สัญญาณเตือนว่าลูกกำลังโดนทำร้ายอยู่นะ

เปิดอ่าน 16,509 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)

เปิดอ่าน 8,385 ครั้ง
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

เปิดอ่าน 10,216 ครั้ง
ภัยจากการไม่กินผัก
ภัยจากการไม่กินผัก

เปิดอ่าน 18,279 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 16,011 ครั้ง
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา

เปิดอ่าน 20,195 ครั้ง
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ
10 กิจกรรม กระตุ้นสมองให้แอคทีฟสุด ๆ

เปิดอ่าน 9,656 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,369 ครั้ง
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์
รวมฮิต Fail/Win ฮาๆ เดือนกุมภาพันธ์

เปิดอ่าน 54,372 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ

เปิดอ่าน 19,699 ครั้ง
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม

เปิดอ่าน 16,647 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 62,090 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ