ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ชื่อผู้วิจัย นางอารี ภูมิพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ปี 2564

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Products Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย ปีการศึกษา 2564 ประชากรจำนวน 360 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 15 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 171 คน และ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 171 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 159 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 15 คน จากประชากรทั้งหมด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 7 คน ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และตัวแทนครู 1 คน ซึ่งอยู่ในส่วนของครูผู้สอนแล้ว ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 55 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชั้นเรียน ชั้นละ 5 คน และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 82 คน ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพในการตอบแบบสอบถาม สามารถอ่านแบบสอบถามได้ ระยะเวลาในการประเมินโครงการ

ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามจำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า

ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครองและชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก และและความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย ของครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรและชุมชนเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย เกี่ยวกับกระบวนการตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย เกี่ยวกับระบบการบริหาร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน รายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการดำเนินงานตามแผนและด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับมาก ด้านการดำเนินงานตามแผน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนแจ้งกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเดียวกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขก่อนดำเนินการโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านการประเมินผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย รายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานด้านการค้นหาอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ มาตรฐานด้านการป้องกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มาตรฐานด้านการค้นหา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล อยู่ในระดับมาก และมาตรฐานด้านการรักษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีคลินิกเสมารักษ์ (จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา) อยู่ในระดับมาก มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติดและให้การช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีนโยบายและยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินด้านผลผลิต (Products Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย ผลการจัดกิจกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามความคิดเห็นของนักเรียนรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมลำดับสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ กิจกรรมด้านการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ นักเรียนร่วมการเดินรณรงค์ อยู่ในระดับมากนักเรียนได้ร่วมปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สร้างสนามกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬา จัดหาอุปกรณ์ อาจารย์ฝึกจัดกิจกรรมแข่งขันภายในภายนอก อยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ครูผู้สอน ประสานงานกับสารวัตรนักเรียนในการสุ่มตรวจนักเรียนที่อาจไปมั่วสุมตามแหล่งพนันและอบายมุขของชุมชน อยู่ในระดับมากครูผู้สอน ประสานงานกับสารวัตรนักเรียนในการสุ่มตรวจนักเรียน ที่อาจไปมั่วสุมตามแหล่งพนันและอบายมุขของชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ครูผู้สอนติดตามตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงนักเรียน มีปัญหาเป็นรายกรณีและให้ครูไปเยี่ยมบ้านเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและครูผู้สอนสร้างองค์กรเครือข่ายระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และตำรวจโดยมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินด้านผลผลิต (Products Evaluation) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านโคกลอย เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการปรับตัว อยู่ในระดับมากที่สุด

ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและมีความสามารถในการปรับตัวและบุตรหลานของท่านได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย อารี ภูมิพันธุ์ : [8 ส.ค. 2565 เวลา 12:02 น.]
อ่าน [783] ไอพี : 1.1.246.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,461 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 46,812 ครั้ง
คุณสมบัติของรัฐมนตรี
คุณสมบัติของรัฐมนตรี

เปิดอ่าน 26,684 ครั้ง
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?

เปิดอ่าน 49,082 ครั้ง
การทักทาย (Response) การตอบ
การทักทาย (Response) การตอบ

เปิดอ่าน 15,703 ครั้ง
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559

เปิดอ่าน 10,321 ครั้ง
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ

เปิดอ่าน 16,715 ครั้ง
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว
สมุนไพรพิชิตหน้าหนาว

เปิดอ่าน 11,462 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 21,571 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556

เปิดอ่าน 121,307 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 13,089 ครั้ง
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน

เปิดอ่าน 11,210 ครั้ง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง
ง่ายๆ นวดกดจุดฝ่าเท้าบำบัดโรคความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 15,190 ครั้ง
กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้
กินผักผลไม้เหลืองๆ ป้องกันโรคมะเร็งได้

เปิดอ่าน 16,753 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

เปิดอ่าน 14,190 ครั้ง
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

เปิดอ่าน 22,503 ครั้ง
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
"ปลาไทย" โอเมก้าสูง กิน "เป็น" แล้ว "ดี"
เปิดอ่าน 19,274 ครั้ง
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
อาลัยการศึกษาไทย เก่งเจ๋งในกระดาษ
เปิดอ่าน 16,727 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 21,516 ครั้ง
ทายนิสัยจากการอาบน้ำ
ทายนิสัยจากการอาบน้ำ
เปิดอ่าน 10,713 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ