ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อส่งเสริมความ สามารถพื้นฐานด้านภาษาของผู้เรียน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 109 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) เครื่องมือที่ใช้มี 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความ สามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 4 ชุด 17 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุดที่ 1 พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ภาษาไทย ในชุดประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ชุดที่ 2 การสะกดคำ จำความหมาย กระจายคำ ในชุดประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม ชุดที่ 3 การเขียนเรียงร้อยถ้อยคำ สร้างสรรค์ประโยค ในชุดประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ชุดที่ 4 การอ่านจับใจความสำคัญ สรรสร้างงานเขียน ในชุดประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานด้านภาษาของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินด้านเนื้อหาสำหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครู แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วย t-test แบบ Dependent

ผลการศึกษา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 มีประสิทธิภาพ 88.14/91.22 (E1/E2) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ผลการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเท่ากับ 21.11 ( x̄ = 21.11) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.57 (S.D. = 2.57) และคะแนนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเท่ากับ 27.37 ( x̄ = 27.37) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24 (S.D. = 1.24) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่า คะแนนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของครูสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีความพึงพอใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52

4. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จากการเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48

5. คะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 หลังจากครูได้รับการนิเทศด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียน รู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สูงกว่าก่อนครูได้ รับการนิเทศด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมความสามารถด้านภาษาของผู้เรียนสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ความสามารถพื้นฐานผู้เรียน

โพสต์โดย วินนี่ : [8 ส.ค. 2565 เวลา 15:37 น.]
อ่าน [822] ไอพี : 58.8.44.75
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,740 ครั้ง
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว

เปิดอ่าน 859,220 ครั้ง
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้
ประมวลศัพท์ คำพ้องรูป ในภาษาไทย ที่ควรรู้

เปิดอ่าน 16,980 ครั้ง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง
ทำไมหนังสือที่เก็บไว้นาน ๆ กระดาษมักกลายเป็นสีเหลือง

เปิดอ่าน 14,172 ครั้ง
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ
ครูใช้เวลาว่างเลี้ยงไก่งวงขายลูกค้าสั่งซื้อเพียบ เตรียมรวมกลุ่มส่งขายต่างประเทศ

เปิดอ่าน 59,390 ครั้ง
ตารางธาตุ
ตารางธาตุ

เปิดอ่าน 35,086 ครั้ง
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า
วิธีกำจัดไฟฟ้าสถิตออกจากเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 26,323 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 27,040 ครั้ง
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?

เปิดอ่าน 125,726 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร

เปิดอ่าน 14,214 ครั้ง
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน
10 เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดโรค ลดอ้วน

เปิดอ่าน 12,738 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 10,485 ครั้ง
วิธีแก้แบตเตอรี่ iPhone-iPad บนiOS 5.1.1 ให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
วิธีแก้แบตเตอรี่ iPhone-iPad บนiOS 5.1.1 ให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 17,313 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 20,465 ครั้ง
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 95,024 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

เปิดอ่าน 9,751 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
เปิดอ่าน 17,352 ครั้ง
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
อะควาโพนิค ต้นแบบสวนครัวยุคใหม่...ปลูกผักเลี้ยงปลา
เปิดอ่าน 6,688 ครั้ง
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก
Facebook แง้มกำลังเพิ่มปุ่มแสดงความเสียใจ บนเฟซบุ๊ก
เปิดอ่าน 11,578 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
เปิดอ่าน 17,512 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ