ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวปิยธิดา เรืองฤทธิ์

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPPเModel)เประเมินโครงการในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า

ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตเโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการ ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความเพียงพอหรือความเหมาะสมของบุคลากรในการดำเนินโครงการ งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ 3) ประเมินกระบวนการเ(Process Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารจัดการโครงการ กระบวนการจัดกิจกรรม การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การสรุปและรายงานผล 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน 3 ด้าน คือพฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมของนักเรียนด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 942 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (PurposiveเRandom Sampling) จำนวน 164 คน ได้แก่ ครู จำนวน 21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 80 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารโรงเรียน)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการและด้านกระบวนการของโครงการมีข้อถาม จำนวน 54 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 ประเมินโดยครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ ประเมินหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ พฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร จำนวน 8 คุณลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ข้อคำถาม จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ประเมินโดยครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 22.0

ผลการประเมิน

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการโดยการประเมิน 3 ตัวชี้วัด โดยรวมบริบทของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทั้ง 3 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ความต้องการและความจำเป็นในการจัดทำโครงการ และความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยประเมิน 4 ตัวชี้วัดพบว่า โดยรวมปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทั้ง ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ตัวชี้วัดบุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการตามลำดับตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการโดยประเมิน 5 ตัวชี้วัดพบว่า โดยรวมกระบวนการดำเนินงานของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทั้ง 5 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ตัวชี้วัดด้านการประเมินผลมีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ การสรุปและรายงานผล การบริหารจัดการโครงการ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และกระบวนการจัดกิจกรรมตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการโดยประเมิน 3 ตัวชี้วัดพบว่า โดยรวมพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ใน 3 ด้าน คือ พฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียนรู้ พฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมของนักเรียนด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัดเเมื่อพิจารณารายละเอียดตามตัวชี้วัดเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า พฤติกรรมของนักเรียนด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมของนักเรียนด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามลำดับ

ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกตัวชี้วัดและอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ผู้บริหาร ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและขยายโครงการ ให้ครอบคลุมสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้นและควรประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่มีต่อโรงเรียนและชุมชน

1.2-นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

1.3 ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดสามัคคี

นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่สามารถสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้นักเรียนอย่างแท้จริง

1.4 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้านสภาพการจัดการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

1.5 ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดสามัคคี

นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้มีการประสานงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและมีความชัดเจนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมกิจกรรมที่ทำได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไป และปรับปรุงกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

2.2 การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนนั้น โรงเรียนควรวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกัน

2.3 การประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จะต้องมีการประเมินกิจกรรมทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม โดยผู้ดำเนินกิจกรรมทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามผลและประเมินผล

2.4 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

โพสต์โดย รองปิยธิดา : [20 ส.ค. 2565 เวลา 08:05 น.]
อ่าน [248] ไอพี : 182.52.46.5
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,482 ครั้ง
เรื่องของ "ชะอม"
เรื่องของ "ชะอม"

เปิดอ่าน 42,145 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 73,790 ครั้ง
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

เปิดอ่าน 13,010 ครั้ง
เจ๋ง! วิธีทำหน้าจอคอมฯ ให้มีแต่คนที่ใส่แว่นเท่านั้นที่เห็น
เจ๋ง! วิธีทำหน้าจอคอมฯ ให้มีแต่คนที่ใส่แว่นเท่านั้นที่เห็น

เปิดอ่าน 14,616 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน

เปิดอ่าน 12,079 ครั้ง
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56
ชมย้อนหลังวอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะญี่ปุ่น 3-1เซตเมื่อ 16ก.ย.56

เปิดอ่าน 208,710 ครั้ง
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์
สูตรลดความอ้วนอย่างรวดเร็ว...เพื่อหุ่นเป๊ะในไม่กี่สัปดาห์

เปิดอ่าน 71,209 ครั้ง
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร

เปิดอ่าน 12,057 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 13,640 ครั้ง
ASEAN
ASEAN

เปิดอ่าน 13,222 ครั้ง
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ
ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ

เปิดอ่าน 189,720 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย

เปิดอ่าน 1,644 ครั้ง
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
ปลูก กล้วยน้ำว้านวลจันทร์ สายพันธุ์ดี สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

เปิดอ่าน 16,432 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 116,319 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,082 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

เปิดอ่าน 39,616 ครั้ง
Verbs  Tenses
Verbs Tenses

เปิดอ่าน 13,049 ครั้ง
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น
ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำอุ่น

เปิดอ่าน 8,239 ครั้ง
7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 95,703 ครั้ง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
รำข้าว คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ