ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน : พิศมัย จินดำ

สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีที่ประเมิน : 2564

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 2)เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

วิธีการดำเนินการวิจัย มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จำนวน 20 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และแนวทางการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 10 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2

การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว จากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 11 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นครู จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจครู จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ดังนี้ (1) ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พบว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการยังขาดระบบการทำงานที่ชัดเจน ไม่เป็นลำดับขั้นตอน ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ผู้บริหารไม่ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน กระบวนการบริหารงานวิชาการ ในด้านการวางแผนงานวิชาการ การนำแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล การประเมินผล การปรับปรุงงานวิชาการ มีการดำเนินการน้อย ผู้บริหารควรวิธีดำเนินการบริหารงานวิชาการ หาแนวทางในการดำเนินงาน กำหนดขอบข่ายการบริหารงาน และมีคู่มือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สร้างความตระหนักและมีการประสานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน

การบริหารงานวิชาการ (2) ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พบว่า มีแนวทางการการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว มีจำนวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 จุดมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการ องค์ประกอบที่ 2 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการนำแผนไปปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พบว่า มีความเหมาะสม ภาพรวมมีความเหมาะสมทุกด้าน 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว พบว่า (1)

การประเมินคุณภาพการศึกษาด้านคุณภาพนักเรียนด้วยแบบสอบถามประเมินคุณภาพนักเรียนก่อนใช้และหลังการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ในภาพรวมผลการทดลองใช้มีค่าแตกต่างกันและมีค่าเฉลี่ยหลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ในทุกด้าน และ (2) มีผลการประเมินคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพนักเรียน สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (µ=4.34, =0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึงพอใจระดับมาก

โพสต์โดย ไหม : [18 ก.ย. 2565 เวลา 18:25 น.]
อ่าน [723] ไอพี : 110.78.157.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,870 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (จบ)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (จบ)

เปิดอ่าน 4,023 ครั้ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคเพื่อการสื่อสาร

เปิดอ่าน 66,266 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 10,879 ครั้ง
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร

เปิดอ่าน 37,512 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

เปิดอ่าน 24,914 ครั้ง
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ

เปิดอ่าน 23,886 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 40,079 ครั้ง
ความหมายของคำว่า แม่
ความหมายของคำว่า แม่

เปิดอ่าน 13,547 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 27,831 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 13,070 ครั้ง
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่
10 ทริคเพื่อสุขภาพประจำวัน รู้ไว้ได้ใช้แน่

เปิดอ่าน 12,376 ครั้ง
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 13,502 ครั้ง
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ

เปิดอ่าน 17,178 ครั้ง
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !
น้ำขิงมะนาว สูตรนี้ได้คุณค่าจากสมุนไพรคูณสอง !

เปิดอ่าน 24,122 ครั้ง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)

เปิดอ่าน 28,908 ครั้ง
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?
เปิดอ่าน 21,923 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เปิดอ่าน 13,111 ครั้ง
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
เปิดอ่าน 36,169 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
เปิดอ่าน 19,213 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่
ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ