ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ศึกษา นายนันทวัฒน์ พุ่มพวง

ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยยึดรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิล บีม ซึ่งประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน 1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3 ด้านกระบวนการ (Process) 1.4 ด้านผลผลิต (Product) 2. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 333 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 58 คน นักเรียน จำนวน 131 คน และผู้ปกครอง จำนวน 131 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรตามตารางของทาโร ยามาเน่ (Yamane) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า

1. ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง รองลงมาคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีระดับการปฏิบัติที่ช่วยให้นักเรียนลดความเสี่ยงกับสภาพปัญหายาเสพติด ในสังคมปัจจุบัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติด้านยาเสพติดของโรงเรียน คือ การป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนอย่างเพียงพอ รองลงมาคือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีแผนงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ชมรมตรงตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ คือ 1) การปลูกจิตสำนึกที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 3) การสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีผู้รับผิดชอบโครงการ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ

3. ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน เปิดโอกาสให้เยาวชน มีส่วนร่วมในการดำเนินการ รองลงมา คือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการได้ถูกต้องเหมาะสม

4. ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านมีความพึงพอใจในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน รองลงมาคือ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ทำให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและลดปัญหาการติดยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ทำให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้านบุคลากรคือ ผู้บริหารในระดับต่างๆ ยังไม่เห็นความสำคัญของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงจำนวนผู้ปฏิบัติและผู้ประสานงานโครงการยังไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินการในหลายส่วนขาดความต่อเนื่อง

ด้านงบประมาณคือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม รวมถึงความล่าช้าของงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรม

ด้านการบริหารจัดการคือ สถานการณ์โควิด – 19 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการบูรณาการ การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม ข้อมูลเชิงลึกด้านยาเสพติดยังมีน้อย อาจทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการได้ตามสภาพปัญหาที่แท้จริง กิจกรรมที่ดำเนินการยังขาดความต่อเนื่อง ขาดความจริงจังในการปฏิบัติ รวมถึงการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน

ด้านการจัดกิจกรรมคือ ประชาชนยังมีส่วนร่วมกับกิจกรรมน้อย เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้านบุคลากรคือ ผู้บริหาร/ผู้นำควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง และการขับเคลื่อนงานควรมีนักจิตวิทยาเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานด้านจิตใจของเยาวชน

ด้านด้านงบประมาณคือ โดยปกติทุกหน่วยงานมีงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนั้นทุกหน่วยงานควรมีการบูรณาการงบประมาณมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งพิจารณาเพิ่มงบประมาณจากส่วนกลางมาใช้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ และควรจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมโดยตรงเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว

ด้านการบริหารจัดการคือ ควรมีการบูรณาการ โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม เช่น ศึกษาธิการจังหวัด ปกครองจังหวัด แรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละกิจกรรมโครงการ ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่จริง อย่างเป็นรูปธรรมและควรขยายการดำเนินงานให้ครบทุกพื้นที่ ทุกภาคส่วน เช่น โรงเรียน สถานประกอบการ อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงขยายสร้างและพัฒนาเครือข่าย โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในการศึกษานอกระบบและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา เพราะเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าถึงกิจกรรมโครงการน้อยและเป็นกลุ่มสุ่มเสี่ยงต่อการใช้ ยาเสพติดมากกว่ากลุ่มปกติ

ด้านการจัดกิจกรรมคือ ควรจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มนอกระบบการศึกษา และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

โพสต์โดย นันทวัฒน์ : [4 ต.ค. 2565 เวลา 18:41 น.]
อ่าน [650] ไอพี : 184.22.150.179
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,480 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!

เปิดอ่าน 29,840 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 18,217 ครั้ง
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้
แคว่ก ๆ! ที่ครอบปากสุนัขรูปปากเป็ด เก๋ ๆ น่าใช้

เปิดอ่าน 7,430 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน

เปิดอ่าน 13,133 ครั้ง
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?
ทราบหรือไม่ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 989 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่างด้ายเย็บผ้าและด้ายปัก และประเภทของด้ายปัก
ความแตกต่างระหว่างด้ายเย็บผ้าและด้ายปัก และประเภทของด้ายปัก

เปิดอ่าน 9,278 ครั้ง
ทางพ้นทุกข์
ทางพ้นทุกข์

เปิดอ่าน 12,310 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 15,315 ครั้ง
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย

เปิดอ่าน 13,042 ครั้ง
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ
เคล็ดลับน่ารู้วิธีเลิกติดกาแฟ

เปิดอ่าน 11,865 ครั้ง
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ
3 ปัจจัย ให้ได้งานเมื่อเรียนจบ

เปิดอ่าน 19,082 ครั้ง
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน

เปิดอ่าน 34,676 ครั้ง
ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก

เปิดอ่าน 13,403 ครั้ง
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท

เปิดอ่าน 17,209 ครั้ง
VPN คืออะไร
VPN คืออะไร

เปิดอ่าน 16,088 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!!
เปิดอ่าน 24,492 ครั้ง
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
ทาน "ถั่วงอก" แล้วส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร
เปิดอ่าน 10,379 ครั้ง
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
เปิดอ่าน 26,598 ครั้ง
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
เปิดอ่าน 14,815 ครั้ง
กำจัดความเครียดได้ง่าย ๆ ด้วยการกินอาหาร
กำจัดความเครียดได้ง่าย ๆ ด้วยการกินอาหาร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ