ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ในโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยการประเมินเชิงระบบและเสริมพลัง

บทนำ

ผู้วิจัย ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จึงจัดทำรายงานการประเมินผล การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ทั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการประเมินการบริหารจัดการที่สะท้อนถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุง สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) (Scriven, 1967) (Tessmer, 1993) และการติดตามความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจตามแนวคิดการประเมินผลสรุป (summative evaluation) โดยมีแนวทางการประเมิน คือ การประเมินวัตถุประสงค์ (context evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (input evaluation) การประเมินกระบวนการ (process evaluation) การประเมินผลผลิต (product evaluation) และการประเมินผลกระทบ (impact evaluation) และใช้แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ซึ่งนำเสนอโดยเฟตเตอร์แมน (Fetterman, 2001) รูปแบบการประเมินโครงการของ เฟตเตอร์แมน (Fetterman, 1994) ที่ได้เสนอแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความคิดของการประเมินแบบสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย การประเมินแบบเสริมพลังเป็นการใช้มโนทัศน์ของการประเมิน เทคนิคการประเมิน และข้อค้นพบจากการประเมินไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง การกำกับตนเองโดยใช้ วิธีการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่กระทำเพื่อช่วยให้ กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้ามามี ส่วนร่วมเรียนรู้ช่วยพัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการประเมินตนเองและสะท้อนผลแก่ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานโครงการของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาไปสู่การยกระดับคุณภาพ ระดับ 5 ดาว อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพในการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลประยุกต์ใช้ตามแนวการประเมินเชิงระบบและเสริมพลัง ขององค์ประกอบทั้ง 5 ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยบริบท ปัจจัยนำเข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยผลิตภาพ และปัจจัยผลกระทบ การประเมินแบบเสริมพลังของเฟตเตอร์แมน (Fetterman, 2001) ใช้กิจกรรมและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน ประชากรทั้งหมด 482 คน จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการโรงเรียน 2) นักเรียน 3) ผู้ปกครองนักเรียน รวบรวมข้อมูลโดยใช้เอกสาร การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

เนื้อเรื่อง

ผู้ประเมินได้นำเสนอเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและเสริมพลัง นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นประชาธิปไตย การประเมินสถานการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือกันวางแผน และการนำกิจกรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเป็นสำคัญ เป้าหมายของการประเมินแบบเสริมพลัง คือ การพัฒนาความสำเร็จของโครงการ โดยได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการประเมิน ดังภาพที่ 1

บทสรุป

การประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยการประเมินเชิงระบบและเสริมพลัง สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ด้านบริบท

ผลการประเมิน สภาพทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ แผนปฏิบัติการประจำปี เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของโรงเรียน ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ กิจกรรมด้านคุณธรรมมีการดำเนินการที่เป็นระบบต่อเนื่อง ใช้ในการบริหารโรงเรียน และดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงงานคุณธรรม ภายใต้โครงการคุณธรรมนำชีวิตศิษย์แก่งเสือเต้น สอดคล้องตามกลยุทธ์ การจัดการศึกษา ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดเป็นโครงการหลักไว้ในแผนงานของโรงเรียน มีการดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรมในการแก้ปัญหา กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนแกนนำ ตลอดจนตัวแทนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ค้นหาคุณธรรม อัตลักษณ์ และกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “วินัยดี มีจิตอาสา มารยาทงาม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” กำหนดเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวกของผู้บริหาร ครู และนักเรียน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการ

ผลการประเมินความคิดเห็นชองผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และกรรมการสถานศึกษา ด้านบริบทในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม มีป้ายสื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการประเมินความคิดเห็นชองนักเรียน ด้านบริบทในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมากที่สุด โรงเรียนมีการดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ปัญหา สิ่งที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และมีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม

ผลการประเมินความคิดเห็นชองผู้ปกครองนักเรียน ด้านบริบท ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ มีการดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ปัญหา สิ่งที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และมีความปลอดภัย

2. ด้านปัจจัยนำเข้า

ผลการประเมิน นักเรียน ครู การบริหารจัดการ หลักสูตร ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินใน ระดับมากที่สุด 1) มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาศักยภาพครูครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการ แรงจูงใจ และสวัสดิการ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีกลไกคณะทำงาน และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ

ผลการประเมินความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด มีการพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาการ แรงจูงใจ และสวัสดิการ ได้รับ การพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน การจัดการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน มีโครงการนิเทศและติดตามผลการศึกษา ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน การจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

ผลการประเมินความคิดเห็นนักเรียนในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ครูเป็นแบบอย่าง ได้รับการยอมรับ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ โรงเรียนมีการบริหารตาม หลักธรรมาภิบาล และใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน

ผลการประเมินความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับมากที่สุด ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ครูเป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ และมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

โรงเรียนมีการดำเนินการตามเป้าหมาย ได้แก่ 1) มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 2) นักเรียนในระดับชั้น ป.1-ม.3 มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระ 3) การทดสอบระดับชาติ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมสูงขึ้น การทดสอบระดับชาติ NT คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมลดลง และการทดสอบระดับชาติ O-NET คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมลดลง และ 4) นักเรียนในระดับปฐมวัยมีความพร้อมสูงขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี

ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลกระทบในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด ความเป็นเลิศของนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกระดับ มีนักเรียน แกนนำในโรงเรียน มีการสร้างผู้นำเยาวชนทั้งใน โรงเรียน และขยายผลสู่โรงเรียนอื่น และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

โพสต์โดย นางวรรณวิมล ทองงาม : [1 ธ.ค. 2565 เวลา 12:55 น.]
อ่าน [2102] ไอพี : 1.179.236.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,246 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 40,548 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

เปิดอ่าน 14,196 ครั้ง
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คลิป"เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย" โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดอ่าน 34,412 ครั้ง
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”
“ไมโครกรีน” ผักจิ๋ว แต่คุณประโยชน์สูง...ทางเลือกใหม่ของผู้รักสุขภาพ “ทานน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก”

เปิดอ่าน 13,591 ครั้ง
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!
"แพลงกิ้ง" ยิ่งเล่น ยิ่งหน้าแก่!

เปิดอ่าน 10,378 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 6,335 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5

เปิดอ่าน 15,274 ครั้ง
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ
กล้องโทรทรรศน์โซเฟียค้นพบหลุมดำ 11 หลุมในอวกาศ

เปิดอ่าน 12,749 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เปิดอ่าน 113,071 ครั้ง
รวมคลิปสุดแสบ ในการ "ปลุก" ภาวนาอย่ามีเพื่อนแบบนี้เลย
รวมคลิปสุดแสบ ในการ "ปลุก" ภาวนาอย่ามีเพื่อนแบบนี้เลย

เปิดอ่าน 9,922 ครั้ง
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่

เปิดอ่าน 16,907 ครั้ง
วัยไหนให้ดูทีวี
วัยไหนให้ดูทีวี

เปิดอ่าน 16,773 ครั้ง
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก

เปิดอ่าน 15,562 ครั้ง
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"
คลิปรายการ เจาะข่าวเด่น 6 มี.ค.2556 ตอน "ทุจริตสอบครูผู้่ช่วย"

เปิดอ่าน 19,182 ครั้ง
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู
แนะนำวิธีจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับครู

เปิดอ่าน 29,925 ครั้ง
วิธีเพาะทานตะวันงอก
วิธีเพาะทานตะวันงอก
เปิดอ่าน 17,817 ครั้ง
กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ
กินส้มตำ ระวังเจออาหารเป็นพิษ
เปิดอ่าน 16,240 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
เปิดอ่าน 8,411 ครั้ง
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
เปิดอ่าน 9,682 ครั้ง
สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก
สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ