ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ปีการศึกษา 2564

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นางสาววาสนา ศรีเปาระยะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีการศึกษา 2564

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของการประเมินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ปีการศึกษา 2564 ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 41 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 39 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน ของโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น 55 คน ของโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินด้านบริบทของการประเมินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.78 , S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การประเมินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”และตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการดำเนินการตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 รายการ คือ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน , โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยดำเนินการตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”และกิจกรรมตรงตามสภาพและบริบทของตนเอง , โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการกำหนดกิจกรรมตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”สอดคล้องกับความต้องการของครูและผู้ปกครองนักเรียน ส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56 , S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี 6 รายข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนการจัดกิจกรรมห้องเรียนอารยเกษตรตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ , โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตนในกิจกรรมห้องเรียนอารยเกษตรตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเหมาะสม , โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด,โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยกำหนดสถานที่สําหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” มีความเหมาะสมและเพียงพอ ,โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และ หลักสูตรโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ และเกษตรทฤษฎีใหม่สู่โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 รายการ คือ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีผู้รับผิดชอบโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม และ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่วน โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการของการประเมินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.74 , S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี 2 รายข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และ กิจกรรมในโครงการช่วยให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4 รายการ คือ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการประสานความส่วนร่วมกันของทุกฝ่ายที่รับผิดชอบและหน่วยงานภายนอก ,รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน ,โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการกำกับ ติดตาม และการนิเทศการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานของโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ส่วน การให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดําเนินการโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4) ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ของโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ได้แก่การประเมิน ผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนต่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 4.1) ผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนต่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ของโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.48 , S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนโรงปุ๋ยชีวภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาผลการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนอุทยานสวนผักรักษ์สมุนไพร และ ผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนแปลงนาสาธิต ส่วนผลการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนอุทยานไม้ดอกบริหารแมลง มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ของโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.72 , S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี 3 รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการประชาสัมพันธ์โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ,การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยมีครู ผู้ปกครอง เป็นแบบอย่าง และ การปฏิบัติกิจกรรมยึดความปลอดภัยเป็นหลัก รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 รายการ คือ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ ส่วน มีการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่า โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ผ่านเกณฑ์ประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

จากผลโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย ปีการศึกษา 2564 ควรดำเนินการต่อไปโดยนำผลการประเมินไปปรับใช้และสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. จากผลการประเมิน ด้านบริบท พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”มีความชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยควรทบทวนและวางแผนในการกำหนดวัตถุประสงค์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจนมากขึ้น

2. จากผลการประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อยควรร่วมกันวางแผนจัดทำร่างงบประมาณ กำหนดความต้องการความจำเป็นของกิจกรรมในโครงการโดยมีทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือและสรุปร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. จากผลการประเมิน ด้านกระบวนการ พบว่า การให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดําเนินการโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากร ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาเอกสารตำรา เข้าร่วมอบรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน ร่วมกับโครงการอารยเกษตรฯ ที่หน่วยงาน อื่น ๆ จัดขึ้น

4. จากผลการประเมิน ด้านผลผลิต ผลการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนต่อโครงการ พบว่า ผลการผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนอุทยานไม้ดอกบริหารแมลง มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ควรนำรายละเอียดของกิจกรรมในห้องเรียนอุทยานไม้ดอกบริหารแมลงมาทบทวน และ วางแผนนำแนวทางที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และมีทักษะกับกิจกรรมของห้องเรียนอุทยานไม้ดอกบริหารแมลงต่อไป

5.จากผลการประเมิน ด้านผลผลิต การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย พบว่า มีการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ดังนั้นโรงเรียนควรปรับแผนใหม่ให้สอดคล้องต่อความจำเป็น

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1.ควรศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก หนอง นา

2.ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ และสมรรถนะที่คาดหวังของผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมผ่านห้องเรียนอารยเกษตร และการจัดการเรียนรู้วิชาอารยเกษตรอย่างเป็น รูปธรรม

3.ควรมีการประเมินปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จเชิงประจักษ์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอารยเกษตร

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ,อารยเกษตร,เศรษฐกิจพอเพียง, โคก, หนอง,นา,โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง, โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย

โพสต์โดย wassnabest : [10 ธ.ค. 2565 เวลา 18:02 น.]
อ่าน [2496] ไอพี : 113.53.164.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,452 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 11,080 ครั้ง
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ
8 เรื่องควรใส่ใจดูแล รถใช้ก๊าซ

เปิดอ่าน 39,026 ครั้ง
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

เปิดอ่าน 19,819 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า

เปิดอ่าน 2,413 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 11,725 ครั้ง
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก

เปิดอ่าน 21,318 ครั้ง
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)

เปิดอ่าน 15,247 ครั้ง
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา

เปิดอ่าน 11,339 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 30,151 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 24,830 ครั้ง
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 1,936 ครั้ง
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด

เปิดอ่าน 3,258 ครั้ง
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 35,532 ครั้ง
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน

เปิดอ่าน 9,105 ครั้ง
ทำไมคนเราถึงฝัน
ทำไมคนเราถึงฝัน

เปิดอ่าน 9,240 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
เปิดอ่าน 21,613 ครั้ง
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?
เปิดอ่าน 24,353 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
เปิดอ่าน 17,009 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
เปิดอ่าน 30,719 ครั้ง
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....
ฝรั่งมาไทยแล้วอัพคลิป "Never Go To Thailand" เพราะอะไร? ไม่กดดู ไม่ได้แล้ว....

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ