ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูในการเสริมสร้างความมีวินัย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ชื่อเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูในการเสริมสร้างความมีวินัย

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ผู้ศึกษา นายอธิการ สุขศรี

หน่วยงาน โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวนหน้า 352 หน้า

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ของครูก่อนและหลังการพัฒนาครูในการเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เปรียบเทียบความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูในการเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอน กลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้มาทั้งการสุ่มแบบง่าย และการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบ แบบวัดความรู้ครู แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสำรวจรายการ แบบประเมินความมีวินัย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหาและการทดสอบค่า t (t-test)

แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูในการเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูในการเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 2 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 13 กิจกรรม ได้แก่ 1) โฮมรูมให้ความรู้ 2) ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 3) อ่านเขียนเรื่องวินัย 4) ใช้เวลาให้วางแผน 5) แสดงบทบาทสมมติ 6) บุคคลต้นแบบควรศึกษา 7) มาการรู้จักตนเอง 8) คนเก่ง Idol to me 9) มีผู้เล่าเราควรฟัง 10) สร้างความคุ้นเคยกัน 11) สร้างสรรค์กิจกรรม 5 ส 12) ยืนรอรับ-ส่งนักเรียน 13) หมุนเวียนอบรมหน้าเสาธง 2) แนวทางการพัฒนาครู มี 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประชุมสัมมนา 2) การศึกษาดูงาน 3) การศึกษาด้วยตนเอง 4) การฝึกอบรม และ 5) การสอนงาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. หลังการพัฒนาครูมีความรู้สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96/4.04 แสดงว่า หลังการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความมีวินัยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80

3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาครูในการเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 อยู่ในระดับมาก

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อยากให้ครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างความมีวินัยแบบนี้อีก ครูสนใจนักเรียน นักเรียนได้ทำกิจกรรมหลากหลาย สนุกสนาน

TITLE : Academic administration guidelines for teacher development in enhancing discipline for high school students

Mahachai Pittayakan School Secondary Education Service Area Office District 26

AUTHOR : Atikarn Suksri

SCHOOL : Mahachai Pittayakan School

DATE : 2022 PAGE 352

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) compared teacher knowledge before and after teacher development in enhancing discipline for high school students Mahachai Pittayakan School Secondary Education Service Area Office District 26 , 2) discipline comparison for secondary school students before and after discipline building activities for secondary school students, 3) studied the satisfaction of those involved academic administration guidelines for teacher development in enhancing discipline for high school students, and 4) continue to study student satisfaction to organizing discipline-building activities for secondary school students. The sample group divided 3 groups as: 1) teacher group, student group, and 3) related groups from simple sampling and purposive sampling. The research instruments were: documentation, teacher knowledge scale, behavioral observation form, item survey, desirable characteristics assessment form, questionnaire, and interview form. The data were analyzed by using descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation, content analysis, and t-test.

The research results were as follows:

1. After the development, teachers had higher knowledge than before the development at the statistically significant level of 05.

2. Discipline for Secondary School Students Mahachai Phitthayakan School Office of the Secondary Education Service Area 26 before and after organizing activities to strengthen discipline found that the value was 1.96/4.04 show that after organizing activities to strengthen discipline had increased discipline (80.80%)

3. Related parties are satisfied with academic administration guidelines for teacher development in enhancing discipline for high school students

Mahachai Pittayakan School Secondary Education Service Area Office District 26 at a high level

4. Students are satisfied with discipline building activities for secondary school students found that students want teachers to organize more discipline-building activities like this. The teacher is interested in the students. The students did a variety of fun activities.

โพสต์โดย boy : [20 ธ.ค. 2565 เวลา 12:00 น.]
อ่าน [548] ไอพี : 171.101.95.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,287 ครั้ง
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ

เปิดอ่าน 2,046 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย มีระบบใดบ้าง?

เปิดอ่าน 18,693 ครั้ง
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?
เรื่องจริงของสังคมโลก "สังคมก้มหน้า" ดูกันเลยว่าจริงไหม?

เปิดอ่าน 11,001 ครั้ง
5 ทริคประหยัดเงินค่าอาหารในช่วงใกล้สิ้นเดือน
5 ทริคประหยัดเงินค่าอาหารในช่วงใกล้สิ้นเดือน

เปิดอ่าน 22,643 ครั้ง
เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้

เปิดอ่าน 73,871 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 16,449 ครั้ง
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
การออกแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์

เปิดอ่าน 12,063 ครั้ง
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

เปิดอ่าน 148,393 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)

เปิดอ่าน 31,541 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 18,494 ครั้ง
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

เปิดอ่าน 21,025 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 13,785 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008

เปิดอ่าน 8,113 ครั้ง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง
เลือกนอน ให้ถูกท่าทาง

เปิดอ่าน 16,625 ครั้ง
10 อันดับ ปริศนาของโลก
10 อันดับ ปริศนาของโลก

เปิดอ่าน 26,871 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
เปิดอ่าน 22,293 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
เปิดอ่าน 16,258 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
เปิดอ่าน 9,023 ครั้ง
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ
“นิทานก่อนนอน”กิจกรรมยามดึกที่หนูๆชื่นชอบ
เปิดอ่าน 21,603 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ