ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุกของครูโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุกของครู

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)

ผู้วิจัย นางสาวสุบิน วงษ์ธิ

สถานที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)

ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการนำสื่อนวัตกรรมต่าง ๆตลอดจน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและยืดหยุ่นตามศักยภาพของตนเอง ผู้สอนจะต้องมีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมี ความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุกของครูโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การนิเทศภายในเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาภายใต้วิธีการดำเนินการการวิจัยตามหลักการวิจัยปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิส และแม็กแท็กการ์ด (Kemmis and McTaggart) โดยดำเนินการพัฒนา 2 วงรอบประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์และการสะท้อนผล กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมี 8 คนและกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบวัดทักษะปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบแบบสามเส้า ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอผลการวิจัยโดยการ บรรยาย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุกของครูโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรูปธรรม โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 กลยุทธ์คือ การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 จากการฝึกอบรม และการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยระบบจัดการเรียนการสอนเชิงรุก กลุ่มผู้ร่วมวิจัย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นที่น่าพอใจ โดยมีวิทยากรในโรงเรียนเป็นผู้นิเทศและตรวจสอบ ผลงานที่ปฏิบัติได้อย่างใกล้ชิดปรากฏว่ายังมีผู้ไม่เข้าใจในบางกิจกรรมในเรื่อง กิจกรรมห้องสนทนา (Chat), กิจกรรมสำรวจความคิดเห็น (Choice), กิจกรรมกระดานเสวนา (Forum) และกิจกรรม แบบสอบถาม (Survey) จำนวน 2 คน ผู้วิจัยจึงดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การนิเทศภายในเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือจากวิทยากรภายในโรงเรียนและจากผู้ที่ร่วมวิจัย ที่มีความชำนาญจากการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการในวงรอบที่ 1 เป็นผู้ให้คำชี้แนะ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เชิงรุกได้ทุกคน จากผลการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) บุคลากรสามารถปฏิบัติได้ระดับดีคือ ปฏิบัติได้ด้วยตนเองตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดได้ถูกต้องสมบูรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรใน 2 กิจกรรมประกอบด้วย 1) การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) อยู่ในระดับปฏิบัติมาก 2) การเขียนแผนจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม และ การนิเทศภายในเพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) โดย การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เชิงรุกของครูโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่การนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกเป็นเรื่องที่ดีมากในยุคโลกาภิวัฒน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) นอกจากนั้นมีการนำกลยุทธ์นิเทศติดตามมาใช้ในการพัฒนาเพื่อความต่อเนื่อง และการ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ของผู้สอน และผู้เรียนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น มีการถ่ายทอดลงสู่ ผู้เรียน

โพสต์โดย บิน : [7 ก.พ. 2566 เวลา 05:39 น.]
อ่าน [498] ไอพี : 1.47.3.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,810 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 43,679 ครั้ง
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน

เปิดอ่าน 11,173 ครั้ง
5 ทริคประหยัดเงินค่าอาหารในช่วงใกล้สิ้นเดือน
5 ทริคประหยัดเงินค่าอาหารในช่วงใกล้สิ้นเดือน

เปิดอ่าน 11,502 ครั้ง
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..

เปิดอ่าน 12,138 ครั้ง
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์

เปิดอ่าน 17,828 ครั้ง
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?
กินพริกแล้วจะช่วยให้ลดความอ้วนได้หรอ?

เปิดอ่าน 21,722 ครั้ง
Backward Design
Backward Design

เปิดอ่าน 9,890 ครั้ง
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข

เปิดอ่าน 50,349 ครั้ง
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม
วิธีนี้ดีนะ..คณิตฯ ประถม ลบเลขไม่ต้องยืม

เปิดอ่าน 48,022 ครั้ง
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)

เปิดอ่าน 15,310 ครั้ง
มังคุดคัด
มังคุดคัด

เปิดอ่าน 14,413 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 18,162 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ

เปิดอ่าน 29,222 ครั้ง
การวัดระยะทางบนพื้นราบ
การวัดระยะทางบนพื้นราบ

เปิดอ่าน 11,648 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย

เปิดอ่าน 18,897 ครั้ง
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
เปิดอ่าน 12,252 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
เปิดอ่าน 20,121 ครั้ง
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี
เปิดอ่าน 12,495 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
เปิดอ่าน 15,437 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ