ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ชื่อผู้วิจัย : สุทธิพล พลศรีพิมพ์

ปีการศึกษา : 2565-2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างรูปแบบการ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 2) เพื่อสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบ การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของ วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงโดยมีวิธีการ ดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 30 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงเก็บรวบรวมข้อมูลโดย การศึกษาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน จำนวน 2 สถานศึกษาสถานศึกษาละ 3 คน รวมจำนวน 6 คน วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา และจัดทำร่างรูปแบบโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบ จำนวน 20 คน ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ด้วยโครงการและกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลรูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองใช้รูปแบบจำนวน 43 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง พบว่าปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านการประเมินคุณภาพภายในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ทักษะและการประยุกต์ใช้ 2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและชุมชนในการสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ 3) พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน 4) ยกระดับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวงโดยมีโครงการทดลองใช้ 5 รูปแบบ จำนวน 10 โครงการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินงานตามรูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินงานตามรูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกโครงการ

4. ผลการประเมินผลรูปแบบการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง พบว่า

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ภายหลังทดลองใช้รูปแบบ ปีการศึกษา 2566 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2565

4.2 รางวัลที่ผู้เรียนครูผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาได้รับหลังการทดลองใช้รูปแบบรวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ผ่านเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดรูปแบบกำหนดไว้ 4 รางวัลขึ้นไป

4.3 ผลการประเมินตนเองของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมที่มีต่อการดำเนินงานตามรูปแบบใน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามโครงการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการดำเนินงานตามรูปแบบในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : รูปแบบ / ระบบประกันคุณภาพภายใน / คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

โพสต์โดย รุจิโรจน์ ดวงกลาง : [26 พ.ค. 2566 เวลา 10:54 น.]
อ่าน [153] ไอพี : 159.192.96.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,735 ครั้ง
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 78,056 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 13,116 ครั้ง
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่
Flash Drive ปัญหาไวรัสเรื่องใหญ่

เปิดอ่าน 10,526 ครั้ง
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร
บั๊กในลินุกซ์รุ่นใหม่อาจทำให้การ์ดแลนเสียถาวร

เปิดอ่าน 75,606 ครั้ง
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่

เปิดอ่าน 15,511 ครั้ง
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา

เปิดอ่าน 9,638 ครั้ง
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน
สัตว์ชนิดเดียวที่รู้จัก หาวตามคน

เปิดอ่าน 14,627 ครั้ง
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี
ปลูกมะนาว 10 ไร่ รายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี

เปิดอ่าน 15,077 ครั้ง
เพลงประจำอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน

เปิดอ่าน 8,529 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์

เปิดอ่าน 11,538 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 15,587 ครั้ง
เงิน กับ ธรรมะ
เงิน กับ ธรรมะ

เปิดอ่าน 7,512 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 11,457 ครั้ง
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553

เปิดอ่าน 10,428 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 1,484 ครั้ง
ซึมเศร้าซ่อนเร้น (Masked Depression) คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า?
ซึมเศร้าซ่อนเร้น (Masked Depression) คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า?
เปิดอ่าน 100,217 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
เปิดอ่าน 16,080 ครั้ง
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล
แก้รอยสิวด้วยน้ำผึ้งและแอปเปิ้ล
เปิดอ่าน 16,099 ครั้ง
มะระจีน
มะระจีน
เปิดอ่าน 24,096 ครั้ง

'ฟ้าทะลายโจร' สุดยอดสมุนไพรแห่งปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ