ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบ

เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริม

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการ

สอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน และ 4) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการ

สื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน

ขั้นตอนการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความ

ต้องการจ าเป็น (Analysis) โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่

2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบ(Design and Development) โดยการยกร่างและตรวจสอบรูปแบบ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแบบ ไปใช้(Implementation) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster

Random Sampling) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลของรูปแบบ (Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group) แบบ

สัมภาษณ์ แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่

พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

มาตรฐาน 4 ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติที (t - test

แบบ Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนตามหนังสือเรียน ไม่เน้นให้นักเรียนใช้ทักษะการ

พูดเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์จริงเท่าที่ควร ท าให้นักเรียนขาดความมั่นใจ

การในสื่อสารภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง

ฝึกใช้ภาษาอย่างอิสระตามภาระงานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และการที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์

การใช้ภาษาและน าเสนอผลงาน จะท าให้เกิดความคล่องแคล่วทางภาษาและความถูกต้องทางหลัก

ไวยากรณ์และจากการสอบถามความต้องการของนักเรียน พบว่า นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมาก

ไปน้อย คือ นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมเป็นขั้นตอน ชัดเจน นักเรียนชอบชิ้นงาน/

ภาระงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ และนักเรียนอยากพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

และการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น

มีชื่อว่า 2PC Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา

การวัดและประเมินผล บทบาทครูและนักเรียน และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ (Present) ขั้นที่ 2 ขั้นฝึก (Practice) ขั้นที่ 3 ขั้น

ใช้ภาษา (Communication language) และผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบ

มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการ

สื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน

พบว่า

3.1 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อ

การสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยรวม

อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 18.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00

3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อ

การสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการ

เรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.76/84.57 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

และการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า

4.1 ครูผู้สอนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

มีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน มีความเป็นประโยชน์

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องของรูปแบบ ในระดับมากที่สุด

(X = 4.51, S.D. = 0.55)

4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ

แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ในระดับพึงพอใจมาก (X = 4.49, S.D. = 0.52)

โพสต์โดย น้ำหวาน : [27 ส.ค. 2566 เวลา 08:40 น.]
อ่าน [144] ไอพี : 27.145.149.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,224 ครั้ง
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม
กาแล็กซี่ เกลียวทับทิม

เปิดอ่าน 433,172 ครั้ง
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 31,111 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ
ชาวเน็ตชื่นชม ! พันตรีสุธี สุขสากล คัดลายมือไทยสวยงามมากๆ

เปิดอ่าน 21,015 ครั้ง
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย

เปิดอ่าน 23,998 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 8,324 ครั้ง
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้
ฟังเอ็มพี 3 ดังสุดๆ วันละแค่ 1 ชม. อันตรายร้ายแรงถึงหูดับได้

เปิดอ่าน 78,944 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

เปิดอ่าน 14,601 ครั้ง
"ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหน สิ่งสำคัญที่สุดคือครู" ปาถกฐาพิเศษ รศ.นราพร จันทร์โอชา เรื่องการศึกษาทางไกลเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
"ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหน สิ่งสำคัญที่สุดคือครู" ปาถกฐาพิเศษ รศ.นราพร จันทร์โอชา เรื่องการศึกษาทางไกลเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 47,124 ครั้ง
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน

เปิดอ่าน 13,029 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 13,347 ครั้ง
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ

เปิดอ่าน 18,850 ครั้ง
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่
ดูทีวีเวลานอน...ผู้ใหญ่เสี่ยงโรค-เด็กเสี่ยงโง่

เปิดอ่าน 17,769 ครั้ง
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน
การรักษาโต๊ะคอมให้ใช้งานได้ยาวนาน

เปิดอ่าน 11,594 ครั้ง
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

เปิดอ่าน 29,090 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 22,182 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
เปิดอ่าน 10,890 ครั้ง
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
ข้อคิดก่อนเลี้ยงสุนัข
เปิดอ่าน 10,976 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
เปิดอ่าน 14,921 ครั้ง
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
เปิดอ่าน 29,164 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ