ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย : มนิต เพชรสุวรรณ

ปีการศึกษา : 2565

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรับรองรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

สู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เครื่องมือได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อการวิจัย ฉบับที่ 2 และแบบสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion : FGD) เพื่อการวิจัย ฉบับที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และครูผู้สอน จำนวน 25 คน ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เครื่องมือได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม ฉบับที่ 4 แบบประเมินความสอดคล้อง ฉบับที่ 5 และแบบประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ฉบับที่ 6 ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ระยะที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เครื่องมือได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ฉบับที่ 7 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ฉบับที่ 8 และแบบประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ฉบับที่ 9 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอน จำนวน 60 คน และนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 302 คน และระยะที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินและปรับปรุงรับรองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เครื่องมือได้แก่ แบบประเมินการปรับปรุงแก้ไข ฉบับที่ 10 ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คนและครูผู้สอน จำนวน 60 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า โดยรวมมีสภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษา/ความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาในระดับมาก (x̄ = 4.48, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร

มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= 4.58, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ด้านความเป็นผู้นำ (x̄= 4.54, S.D. = 0.50) ขณะที่ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= 4.08, S.D. = 0.28) ตามลำดับ และมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion : FGD) ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพองค์กร การบริหารโรงเรียนคุณภาพในประเทศไทย การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยศึกษาหนังสือ ตำรา บทความและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีชื่อว่า “Best Practice Model” ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เป้าหมาย

4) กระบวนการบริหารสถานศึกษา มี 8 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตระหนักรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership awareness Stage : T) ขั้นตอนที่ 2 การคาดหวังเป้าหมายความเป็นเลิศทางการบริหารสถานศึกษา (Expectation of Administration Excellence Goals Stage : E) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร (Human Resources Development Stage : H) ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ (Preparation Learner for Learning Stage : P) ขั้นตอนที่ 5 การจัดสื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Media Learning Resources and Environment Stage : M) ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (Learning Process for the Best Practices Stage : L) ขั้นตอนที่ 7 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา (Creation of a Learning Society in School Stage : C) ขั้นตอนที่ 8 ผลลัพธ์ความเป็นเลิศทางการเรียนของผู้เรียน (Outcomes of Student learning Excellence Stage : O) 5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความสำเร็จ โดยมีผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า หลังจากการนำรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ที่มีชื่อว่า “Best Practice Model” ไปทดลองใช้แล้ว ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี (x̄= 27.03, S.D. = 1.26) มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี (x̄= 2.51, S.D. = 0.48) มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี (x̄= 2.53, S.D. = 0.49) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี (x̄= 2.55, S.D. = 0.50) และผลการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ประกอบด้วยด้านความรู้พื้นฐาน ด้านสมรรถนะเป็นเลิศ ด้านคุณลักษณะสำคัญและด้านความฉลาดทางอารมณ์ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรม/การปฏิบัติได้ดีทุกครั้ง (x̄= 2.51, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้พื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (x̄= 2.56, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะเป็นเลิศ (x̄= 2.52, S.D. = 0.50) ด้านคุณลักษณะสำคัญ (x̄= 2.50, S.D. = 0.50) ขณะที่ด้านความฉลาดทางอารมณ์ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̄= 2.46, S.D. = 0.51) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรับรองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.46, S.D. = 0.55) มีความเหมาะสม/การนำไปใช้ได้จริงอยู่ในระดับมาก และมีข้อปรับปรุงเพียงเล็กน้อย

โพสต์โดย kratai : [29 ส.ค. 2566 เวลา 13:37 น.]
อ่าน [159] ไอพี : 1.10.215.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,525 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง

เปิดอ่าน 11,832 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 28,820 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 10,050 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก

เปิดอ่าน 32,313 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 17,221 ครั้ง
VPN คืออะไร
VPN คืออะไร

เปิดอ่าน 19,915 ครั้ง
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

เปิดอ่าน 11,685 ครั้ง
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 15,013 ครั้ง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

เปิดอ่าน 157,617 ครั้ง
งานแกะสลักไม้
งานแกะสลักไม้

เปิดอ่าน 11,069 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 18,231 ครั้ง
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์
13 สไตล์การกินระบายอารมณ์

เปิดอ่าน 13,688 ครั้ง
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก

เปิดอ่าน 7,509 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

เปิดอ่าน 40,513 ครั้ง
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?

เปิดอ่าน 10,039 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
เปิดอ่าน 8,817 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
เปิดอ่าน 10,669 ครั้ง
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
เปิดอ่าน 16,971 ครั้ง
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
เปิดอ่าน 11,244 ครั้ง
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ