ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการขายสินค้าและบริการ

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการขายสินค้าและบริการ

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2552 เปิดอ่าน : 4,837 ครั้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

Advertisement
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ)รหัสวิชา ง42101
หน่วยที่   2
สัปดาห์ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การขายสินค้าและบริการ
เวลา   16 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ
เวลา    2   ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 : การดำรงชีวิตและครอบครัว      มาตรฐาน ง 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ข้อ 1, 3, 4
มาตรฐาน ง 1.2 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ข้อ 1, 2, 3, 4, 5
สาระที่ 2 : การอาชีพ                                   มาตรฐาน ง 2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นข้อ 1, 2, 3
 
สาระสำคัญ
การขาย หมายถึง การโอนเปลี่ยนมือผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อช่วยเหลือ
ให้ผู้ซื้อสามารถทราบความต้องการและความจำเป็นของตนเองที่จะซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับการดำเนินชีวิตของตนเอง ด้วยความพอใจ และผู้ขายได้รับการตอบสนอง
ด้วยยอดขายและกำไร
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญและลักษณะพื้นฐาน
ของการขายสินค้าและบริการได้
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)
1.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของการขายสินค้าและบริการได้
               2. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการขายสินค้าและบริการที่มีต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ธุรกิจและการค้า เศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้
                3. นักเรียนสามารถระบุลักษณะพื้นฐานของการขายสินค้าและบริการได้
 
เนื้อหาสาระ
                1. ความหมายของการขายสินค้าและบริการ
                2. ความสำคัญของการขายสินค้าและบริการ
                3. ลักษณะพื้นฐานของการขายสินค้าและบริการ
 
 
 
การบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง
                1.  ความพอประมาณ นักเรียนช่วยกันรักษาสื่อการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้งานครั้งต่อไปได้อีก
                2. ความมีเหตุผล นักเรียนช่วยกันอภิปราย และตอบคำถามในกิจกรรม
                3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
                1. มีความรู้
                                นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ
                2. มีคุณธรรม
                                นักเรียนทำแบบทดสอบ งานและกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจคำตอบด้วยตนเองอย่างซื่อสัตย์สุจริต
 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แบบร่วมเรียนร่วมรู้
(Learning Together : LT)
 
ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)
                1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่มีความสำคัญในชุมชนของนักเรียน
                                -ครู “ในชุมชนของนักเรียนมีการประกอบอาชีพอะไรบ้าง”
                                -นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง (ประมง / ทำไร่ / ทำสวน / ทำนา / ค้าขาย / รับราชการ / รับจ้าง ฯลฯ)
-ครู “นักเรียนคิดว่าอาชีพอะไรที่นำความเจริญเข้าสู่ชุมชน และทุกคนในชุมชน
ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง (ครูพยายามชี้แนะให้นักเรียนหาคำตอบให้ได้ว่าอาชีพที่นำความเจริญเข้าสู่ชุมชน และทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ การค้าขาย)
และถามนักเรียนต่อไปว่า “การขายมีความสำคัญต่อชุมชนของนักเรียน
อย่างไรบ้าง
-นักเรียนตอบได้หลากหลายตามความคิดของนักเรียนเอง (หลังจากที่นักเรียนตอบ
ตามความคิดของตนเองแล้ว ครูสรุปประเด็นให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนรับทราบรวมกัน และรักษาเวลา)
2. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้และขั้นตอนการทำกิจกรรม
 
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียม (15 นาที)
1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
 เรื่อง  “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ” (10 นาที)
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน กำหนดหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ดังนี้ (5 นาที)
สมาชิกคนที่ 1 ผู้อ่าน
สมาชิกคนที่ 2  ผู้จดบันทึก
สมาชิกคนที่ 3 และ 4 ผู้ปฏิบัติ
สมาชิกคนที่ 5 ผู้สังเกตและอำนวยความสะดวก
3. ครูบอกแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ (50 นาที)
                1. นักเรียนทุกกลุ่มรับเอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ” จากครู ซึ่งประกอบไปด้วย (5 นาที)
2. ครูชี้แจงวิธีการทำกิจกรรมการเรียนรู้ (5 นาที)
                3. นักเรียนดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในชุดกิจกรรม (40 นาที)
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปองค์ความรู้ (25 นาที)
                1. นักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม (ผู้ปฏิบัติ) นำเสนอผลงานของกลุ่ม (20 นาที)
                2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ (5 นาที) ให้ได้ใจความสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาความหมายของการขายสินค้าและบริการ ความสำคัญของการขายสินค้าและบริการ และลักษณะพื้นฐานของการขายสินค้าและบริการ
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (20 นาที)
                1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องความหมายและความสำคัญของการขายสินค้าและบริการ (10 นาที)
                2. ตัวแทนกลุ่มรับบัตรเฉลยจากครูเพื่อทำการตรวจให้คะแนน (5 นาที)
                3. บันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (5 นาที)
สื่อการเรียนรู้
                1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการ
2. หนังสือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การงานอาชีพและ
      เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโกวิท ประวาทพฤกษ์ และคณะ,
3. หนังสือธุรกิจทั่วไป ของ จรูญ โกสินไกรนิรมล
4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของ สมพิศ ขันธรูจี สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
แหล่งการเรียนรู้
1.             ห้องสมุดโรงเรียน
2.             สื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
3.             เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการขาย เช่น
http:// www.consumer.in.th
                        http:// www.cenlink.com
       http://praveetelearning.com
                     www.jerder.com
       www.oknation.net 
       www.school.obec.go.th
 
การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
1. สิ่งที่จะวัด
1.1  ผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2  ผลงานการทำกิจกรรมและใบงาน
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. วิธีวัดผลและประเมินผล
2.1 ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
2.2 ตรวจผลงาน
2.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรม
      (ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
3. เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
3.2 แบบประเมินผลงาน
3.3 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
1. เกณฑ์การวัดผล
1.1ให้คะแนนแบบทดสอบดังนี้
-ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน
-ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน
 
1.2 ให้คะแนนผลงานโดยให้ระดับคะแนนดังนี้
                                              -ดีมาก                  ให้คะแนน             11-12         คะแนน
                                              -ดี                          ให้คะแนน              9-10          คะแนน
                                               -พอใช้                  ให้คะแนน               6-8           คะแนน
                                               -ต้องปรับปรุง       ให้คะแนน               0-5           คะแนน
1.3 ให้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยให้ระดับคะแนนดังนี้
                                              -ดีมาก                  ให้คะแนน             11-12          คะแนน
                                              -ดี                          ให้คะแนน               9-10          คะแนน
                                               -พอใช้                  ให้คะแนน               6-8           คะแนน
                                               -ต้องปรับปรุง       ให้คะแนน               0-5           คะแนน
1.4 ให้คะแนนการตอบคำถามในบัตรกิจกรรมและใบงานดังนี้
      -ข้อตอบถูกให้    1 คะแนน
       -ข้อตอบผิดให้    0 คะแนน                             
2. เกณฑ์การประเมินผล
2.1 นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2.2 นักเรียนมีผลงานในระดับพอใช้ขึ้นไป
2.3 นักเรียนได้คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
2.4  นักเรียนได้คะแนนจากการตอบคำถามในบัตรกิจกรรมและใบงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
 
กิจกรรมเสนอแนะ
1. ให้นักเรียนเตรียมแฟ้มสำหรับเก็บผลงานของนักเรียน กลุ่มละ 1 แฟ้มเพื่อเก็บรวบรวมผลงานหลังจากร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
                2. ครูแจ้งแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ในหัวข้อต่อไป (วิวัฒนาการของการขายสินค้าและบริการ) และมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาล่วงหน้า
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกผลหลังการทำกิจกรรมการเรียนรู้
                1. เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม
                ( ) ทันตามกำหนดเวลา ( ) ใช้เวลาน้อยกว่า ............นาที ( ) ใช้เวลามากกว่า ............นาที    กิจกรรมที่ควรปรับเวลาคือ.....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
                2. ผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้
                                2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ จากการทำสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนดังนี้
ได้คะแนน 6 - 10 คะแนน (ร้อยละ 60 ขึ้นไป) จำนวน................คน คิดเป็นร้อยละ...........................
ได้คะแนน 0 – 5 คะแนน (น้อยกว่าร้อยละ 60) จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ...........................
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60) ได้ดำเนินการดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
                                2.2 ด้านผลงาน จากการสร้างสรรค์ผลงานตามกิจกรรมการเรียนรู้ ผลงานคือ............................................................................................................. นักเรียนมีคะแนนผลงานดังนี้
ผลงานในระดับดีมาก (11-12 คะแนน) จำนวน......................กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ.............................
ผลงานในระดับดี        (9-10 คะแนน)  จำนวน......................กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ..............................
ผลงานในระดับพอใช้ (6-8 คะแนน)     จำนวน......................กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ..............................
ผลงานในระดับต้องปรับปรุง (0-5 คะแนน) จำนวน...............กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ..............................
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มีผลงานในระดับต้องปรับปรุง) ได้ดำเนินการดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
2.3      คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ต่างๆ ดังนี้
ระดับดีมาก          (15-20 คะแนน)  จำนวน......................คน คิดเป็นร้อยละ............................
ระดับดี                  (11-15 คะแนน) จำนวน......................คน คิดเป็นร้อยละ............................
ระดับพอใช้          (6-10 คะแนน)     จำนวน......................คน คิดเป็นร้อยละ............................
ระดับต้องปรับปรุง (0-5 คะแนน)  จำนวน......................คน คิดเป็นร้อยละ............................
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (พฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับพอใช้และต้องปรับปรุง) ได้ดำเนินการดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.4 คะแนนจากการตอบคำถามในบัตรกิจกรรมและใบงาน
ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป (...................คะแนน) จำนวน................กลุ่มคิดเป็นร้อยละ..................
ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60(...................คะแนน) จำนวน................กลุ่มคิดเป็นร้อยละ..................
สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60) ได้ดำเนินการดังนี้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
                                                                                                                ลงชื่อ
                                                                                                                                     (นางรัตนา ถิตย์รัศมี)
                                                                                                                ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ
                                                                                                                                (.............................................)
                                                                                                                ตำแหน่ง.............................................

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการขายสินค้าและบริการ , , แผนการจัดการเรียนรู้ , วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี , เรื่องการขายสินค้าและบริการ << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡


≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡

Advertisement
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ดาวน์โหลด Powerpoint แนวทางการปฏิรูปการศึกษาดาวน์โหลด Powerpoint แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เปิดอ่าน 11,362 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
เปิดอ่าน 15,840 ครั้ง
ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)ดาวน์โหลด! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เปิดอ่าน 16,655 ครั้ง
๒๖ มิถุนายน "วันสุนทรภู่" ๒๖ มิถุนายน "วันสุนทรภู่"
เปิดอ่าน 4,440 ครั้ง
พระศิวะ พระศิวะ
เปิดอ่าน 9,914 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 •  
   
  สนามเด็กเล่น
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  หมวดหมู่เนื้อหา
  [ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
  ข่าวล่าสุด

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
  ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  ครูอดิศร ก้อนคำ
  ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

  Tel : 081-3431047

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email1 : kornkham@hotmail.com

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

  Google+
  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
  ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
  ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม