ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) โรงเรียนบ้

การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (eDLIT) โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLIT) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้ประชากร

และกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านหนองประดู่ จำนวน 4 คน นักเรียนโรงเรียน

บ้านหนองประดู่ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน

40 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งหมด 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ (ก่อนดำเนินโครงการ) มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่น .86

ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าความเชื่อมั่น .88 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ (ระหว่างดำเนินโครงการ) ด้านกระบวนการดำเนินงาน ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .92 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ (หลังดำเนินโครงการ) ด้านผลผลิต ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93 และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ คือ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ (หลังดำเนินโครงการ)

ด้านผลผลิต สำหรับแบบสอบถามฉบับที่ 1 – 2 สอบถามครูโรงเรียนบ้านหนองประดู่ แบบสอบถามฉบับที่ 3 สอบถามครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 – 6 และแบบสอบถามฉบับที่ 4 สอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาความตรงของเครื่องมือ (Validity) ใช้สูตร IOC หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยการหาค่าความเชื่อมั่นโดยหา  - Coefficient ของครอนบาช (Cronbach)

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (eDLIT) โรงเรียนบ้านหนองประดู่ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้

1. การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLIT) โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ มีกิจกรรม

การดำเนินงาน 5 กิจกรรม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ได้แก่ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET , NT) ของนักเรียนสูงขึ้น ผู้ปกครองและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนและมีความศรัทธา เชื่อมั่น

ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน

2. การประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สรุปผล

ได้ดังนี้

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพัฒนา

การจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLIT) โรงเรียนบ้าน-

หนองประดู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 91 คน จำแนกตามสถานภาพได้แก่

ครู จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.39 นักเรียนจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.96 ผู้ปกครอง จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.96 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน

คิดเป็นร้อยละ 7.69 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.85 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.15

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 56.04 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 21.98 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 17.58 และระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 4.40 ตามลำดับ

2.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLIT) โรงเรียนบ้านหนองประดู่ โดยภาพรวม เฉลี่ยทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี

ความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับ ได้ดังนี้ ด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) ด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20)

และด้านสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 )

2.2.1 ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการของสภาพแวดล้อม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ในการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับรองลงมามี 2 ข้อ ได้แก่ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการในการพัฒนาคุณภาพสื่อและเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50) แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก

2.2.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการดำเนินการตามโครงการ

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 7 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75) เป็นโครงการที่มีเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75) และ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่รองรับการจัดการศึกษาด้วย

e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ บุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.2.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ อยู่ในระดับมาก 11 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ข้อ ได้แก่ ก่อนการดำเนินงานมีการประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีส่วนร่วม

ทุก ๆ ฝ่ายให้เข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมโครงการแต่ละกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เท่ากัน) ค่าเฉลี่ยรองลงมามีจำนวน 2 ข้อ ได้แก่

มีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และมีการประเมินโครงการระหว่างดำเนินงานและสิ้นสุดโครงการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เท่ากัน) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ มีการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมแต่ละอย่างอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.2.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยภาพรวม (จากแบบสอบถามฉบับที่ 3 ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และจากแบบสอบถามฉบับที่ 4 ประเมินโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) ความคิดเห็นโดยภาพรวม

มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

1 ข้อ และอยู่ในระดับมากจำนวน 9 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ eDLTV

ช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อความสำเร็จของโครงการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41) อันดับที่สาม ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET , NT) ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) แต่ก็ยังอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านผลผลิต จากครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ eDLTV ช่วยแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67) รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อความสำเร็จของโครงการ ( ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ eDLTV ได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 )

ผลการประเมินด้านผลผลิต จากครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากจำนวน 7 ข้อ และระดับปลานกลางจำนวน

3 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ข้อ ได้แก่ ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้ eDLTV ได้ดี(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61) และครูผู้สอนจัดการเรียนดียิ่งขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61) รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนโดยใช้ eDLTV (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET , NT) ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 )

2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะ

ผู้ประเมินได้สรุปเป็นรายด้านดังนี้

ด้านสภาพแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ เป้าหมายของโครงการควรใช้เป็นเป้าหมายดำเนินการในปีต่อไป ควรกำหนดให้ชัดเจน เป็นนโยบายของโรงเรียน และควรทำต่อเนื่องทุกปีไป

ด้านปัจจัยเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์มีจำกัด ยังไม่เพียงพอ ถ้าได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอจะทำให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรจัดหาบุคลากรมาเพิ่ม ห้องเรียนควรจัดหาสื่อมาเสริม

ด้านกระบวนการ ควรดำเนินการเป็นระยะ มีการประเมินโครงการและนิเทศติดตาม

อย่างต่อเนื่อง ควรมีการกำกับติดตามการจัดการศึกษาด้วย eDLTV และควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริม

การจัดการศึกษาด้วย eDLTV ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านผลผลิต เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนามากยิ่งขึ้น ครูควรสอนเพิ่มเติมหรือซ่อมเสริมในเนื้อหาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย วรณัฐ ทีบัวบาน : [11 มิ.ย. 2560 เวลา 12:57 น.]
อ่าน [1101] ไอพี : 223.205.235.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ