ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง : รายงานเรื่อง ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ด้วยการจัด กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานเรื่อง ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ด้วยการจัด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล

ปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แม่ฮ่องสอน เขต 1

ชื่อผู้ศึกษา : นางกาญจนา มูลคำ

ปีการศึกษา : 2560

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Expert menial design) โดยทดลองกลุ่มเดียว ศึกษาตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการทดลอง ในการศึกษาทดลองผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 28 คน ในปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป และเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป ทั้งรายด้านและภาพรวม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 การดำเนินการโดยการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือก่อนเป็นการประเมินก่อนการดำเนินการดำเนินงาน จากนั้นก็ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมจนครบ 30 แผน โดยใช้เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ระหว่างการจัดกิจกรรมก็มีการประเมินพฤติกรรมตามแผนเพื่อต้องการทราบผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้านพร้อมภาพรวม เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมตามแผนแล้วก็มีการประเมินผลอีกครั้ง ด้วยเครื่องมือเดียวกันกับก่อนการจัดกิจกรรม และมีการเก็บรวบรวมผลการประเมินก่อน-ระหว่าง-หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป มาวิเคราะห์โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือค่าเฉลี่ย (μ)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)และค่าร้อยละก้าวหน้า จากการศึกษา สรุปผลการศึกษาไว้ดังนี้

1. ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป ปรากฏว่า มีผลพัฒนาดีขึ้นทุกพฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือแบ่งปัน การปฏิบัติตามข้อตกลง และการยอมรับความคิดเห็นและการกระทำของผู้อื่น ดีขึ้นส่วนใหญ่ทุกช่วงสัปดาห์ (สัปดาห์ที่1-10) โดยเริ่มต้นในการจัดกิจกรรมผลประเมินพฤติกรรมอยุ่ในระดับปรับปรุงทั้งหมด (1.31, 1.33, 1.17, 1.20 และ 1.25 ตามลำดับ) เมื่อจัดกิจกรรมครบถ้วนถึง 30 แผน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ผลการประเมินพฤติกรรมดีขึ้น อยู่ในระดับดีทุกพฤติกรรมและภาพรวม (3.00, 3.00 3.00 2.98 และ 3.00 ตามลำดับ) มีเพียงพฤติกรรมการยอมรับความคิดเห็นและการกระทำของผู้อื่น ผลการพัฒนาพฤติกรรมมีการคงที่ (สัปดาห์ที่ 5,6) ที่ระดับ พอใช้ (2.39) แสดงว่า การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยทั้งภาพรวมและรายพฤติกรรมด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป มีผลทำให้พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์ ระหว่างมีการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป พบว่า คะแนนพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ก่อน – หลัง การจัดกิจกรรมมีความแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้นทุกพฤติกรรมและภาพรวม ได้แก่ พฤติกรรมด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือแบ่งปัน การปฏิบัติตามข้อตกลง และการยอมรับความคิดเห็นและการกระทำของผู้อื่น เริ่มจากก่อนจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวัยได้คะแนนอยู่ในระดับปรับปรุง (1.40, 1.13, 1.57, 1.36 และ 1.36 ตามลำดับ) มีเพียงพฤติกรรมเดียวที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (1.57) หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป แล้วมีการประเมินพฤติกรรมอีก ผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกพฤติกรรม (2.86, 2.93, 2.89, 2.96 และ 2.91 ตามลำดับ) มีคะแนนก่อนและหลังแตกต่างกันในทางที่ดีขึ้นทุกพฤติกรรม (1.46, 1.80, 1.32, 1.61, และ 1.55 ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า 48.57, 60.12, 44.05, 53.57 และ 51.79 ตามลำดับ แสดงว่า ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวความคิดไฮ-สโคป ทำให้พัฒนาการดีขึ้น หรือมีความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

โพสต์โดย ครูปฐมวัย : [17 ส.ค. 2561 เวลา 20:00 น.]
อ่าน [850] ไอพี : 182.53.197.71
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ