ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล ของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล ของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผู้วิจัย นางสาววันดี โต๊ะดำ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล(Balanced Scorecard : BSC) 2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสำหรับครูผู้สอนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 2) แบบสอบถามสำหรับนักเรียนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 3) แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 4) แบบสอบถามสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตรัง เขต 1 5) แบบสัมภาษณ์สำหรับครูผู้สอนเพื่อการวิจัยเรื่องการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุลของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้จากการ สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นครูผู้สอนทุกคนในระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 6 คน 3) นักเรียนโรงเรียน

บ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นชั้นที่มีความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) โดยการจับฉลากจากนักเรียนในแต่ละระดับชั้น รวมทั้งสิ้น 27 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ปกครองที่มีความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 30 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 70 คน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยครูผู้สอน

1.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้โดยครูผู้สอน ด้านผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ยกเว้น นักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และ นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น หรือค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมายมีความเหมาะสมในระดับมาก ( =4.60 และ 3.60) ตามลำดับ

1.2 ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้โดยครูผู้สอน ด้านผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.86, S.D.=0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สม่ำเสมอ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน และ นักเรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข ( =5.00, S.D.=0.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้เรียนมีความรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวง ข่มเหง รังแก จากบุคคลอื่นที่ไม่ประสงค์ดี ( =4.60, S.D.=0.55)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

2.1 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.27, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คำสั่งสอนของครูมีประโยชน์ต่อการเรียน การดำเนินชีวิต ( =4.62, S.D.=0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ( =3.88, S.D.=0.72)

2.2 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.33, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ( =4.70, S.D.=0.47) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ( =3.97, S.D.=0.76)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยครูผู้สอน

3.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.73, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนได้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ ( =5.00, S.D.=0.00)

3.2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.66, S.D.=0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีแผนงาน โครงการที่ตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นอย่างครอบคลุม และ ผลการจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนกำหนดให้มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับท้องถิ่น เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม ( =4.20, S.D.=0.45)

3.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมประเด็นการพิจารณาการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ ( =4.80, S.D.=0.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( =4.40, S.D.=0.55)

3.4 ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีระบบในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ( =4.80, S.D.=0.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ( =4.40, S.D.=0.55)

3.5 ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72, S.D.=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

2.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนได้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ ( =4.80, S.D.=0.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนที่กำหนดมีความสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ( =4.40, S.D.=0.55)

2.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.71, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนางานวิชาการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนกำหนดให้มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเหมาะสมกับท้องถิ่น เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม ( =4.40, S.D.=0.55)

2.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D.=0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น การทำโครงงาน ( =4.80, S.D.=0.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของตนเอง และ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ( =4.40, S.D.=0.55)

2.4 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.73, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ( =5.00, S.D.=0.00)

2.5 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประเด็นการพิจารณาการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีระบบ ขั้นตอน แนวปฏิบัติและระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน ( =4.80, S.D.=0.51)

5. ผลการประเมินด้านการพัฒนาบุคลากรโดยครูผู้สอน

1.1 ความคิดเห็นครูผู้สอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ประเด็นการพิจารณาการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.60, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ( =4.80, S.D.=0.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีแผนงาน โครงการและระบบที่ขัดเจนในการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ และมีการดำเนินการพัฒนา ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ครูอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ( =4.40, S.D.=0.55)

1.2 ความคิดเห็นครูผู้สอน ด้านการพัฒนาบุคลากร ประเด็นการพิจารณาความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.48, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รับ และ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับความต้องการ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( =4.80, S.D.=0.45) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้บริหารและครูผู้สอนคนอื่นๆ และ ท่านพึงพอใจ เกิดความรัก ศรัทธาในวิธีการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ( =4.20, S.D.=0.45)

6. ผลการประเมินด้านการพัฒนาบุคลากรโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาบุคลากร ประเด็นการพิจารณาการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.36, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน ( =4.60, S.D.=0.55) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครูมีวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและทักษะเหมาะสมตามมาตรฐานตำแหน่ง และ ครูสอนตรงตามวิชาเอก/วิชาโท หรือความถนัด มีครูครบชั้นและห้องมีสัดส่วนครูต่อนักเรียนและมีจำนวนคาบสอนตามเกณฑ์ ( =4.20, S.D.=0.45)

7. ผลการประเมินด้านงบประมาณและทรัพยากรโดยครูผู้สอน

7.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ประเด็นการพิจารณาการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.36, S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารที่เหมาะสม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน และ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ( =4.00, S.D.=0.00)

7.2 ความคิดเห็นของครูผู้สอน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ประเด็นการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการประเมินแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงที่ดีขึ้น โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ( =4.40, S.D.=0.55)

7.3 ความคิดเห็นของครูผู้สอน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ประเด็นการพิจารณางบประมาณในการบริหารจัดการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เพียงพอและคุ้มค่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.69, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนใช้งบประมาณ สื่อ ทรัพยากรต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ( =4.50, S.D.=0.58)

8. ผลการประเมินด้านงบประมาณและทรัพยากรโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

8.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ประเด็นการพิจารณาการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนใช้สื่อ ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการให้บริการ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( =4.40, S.D.=0.55)

8.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ประเด็นการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการประเมินแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงที่ดีขึ้น โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ( =4.40, S.D.=0.55)

8.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ด้านงบประมาณและทรัพยากร ประเด็นการพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.64, S.D.=0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีแผนการใช้งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ( =5.00, S.D.=0.00) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนใช้งบประมาณ สื่อ ทรัพยากรต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ( =4.40, S.D.=0.55)

โพสต์โดย DEE-DEE : [6 ก.ย. 2561 เวลา 03:41 น.]
อ่าน [1396] ไอพี : 171.6.234.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ