ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย รูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

บ้านทุ่งยาวคำโปรย

ผู้วิจัย ดร.กัมพล เจริญรักษ์

ปีที่พิมพ์วิจัย2562

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 2) เพื่อปฏิบัติการและศึกษาผลปฏิบัติการใช้รูปแบบตามวงจรของเคมมิสและแม็คทักการ์ท 3) เพื่อประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบ และ 4) เพื่อศึกษาขวัญกำลังใจของครูและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ ระยะที่ 2 การนำรูปแบบไปใช้ตามวงจรปฏิบัติการของเคมมิสและแม็คทักการ์ท (Kemmis & McTaggart) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกตผล (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ปฏิบัติการ 2 วงจร คือ วงจรที่ 1 ปีการศึกษา 2559-2560 และวงจรที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 3 การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบ และระยะที่ 4 การศึกษาขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการวิพากษ์ แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนสุขภาวะ แบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสุขภาวะ แบบสอบถามขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาและแบบวัดความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประกอบด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนา 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพครู 2) กลยุทธ์การสร้างศรัทธา 3) กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ 4) กลยุทธ์ความเป็นหุ้นส่วน

2. ผลการดำเนินการตามกลยุทธ์ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย จำนวน 14 โครงการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการในวงจรที่ 1 ทั้ง 14 โครงการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกโครงการ และในวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าวงจรที่ 1 ทุกโครงการ และ ผลการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าถามกล้าแสดงออกมากขึ้น รู้จักการรอคอย สนุกกับการเรียนรู้ ไม่กดดัน อยากมาโรงเรียน มีแรงบันดาลใจในการเรียน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เรียนรู้จากการลงมือทำ ทำงานเป็นทีม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีมารยาท มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน มีเหตุผลมากขึ้น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ ภูมิใจในผลงานหรือชิ้นงานที่ตนเองหรือกลุ่มทำขึ้น ชื่นชมยินดีกับผู้อื่น นักเรียนเริ่มมีความไว้วางใจครูมากขึ้น นักเรียนกับครูเรียนรู้ไปด้วยกัน นักเรียนมีความสุข ผลที่เกิดจากการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เตรียมผู้เรียนสู่กระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนวิชาชีพสม่ำเสมอ จนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีการสอน สามารถออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังพบว่า ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น

ผลของการจัดการสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนได้พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ปรับปรุงอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศเป็นมิตร รู้สึกปลอดภัยและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้ทุกที่ ผลที่เกิดจากการส่งเสริมความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น ผู้ปกครองมีความตระหนักให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าชิ้นงานของบุตรหลานตนเอง และมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชนมาใช้ในการจัดการศึกษา ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้านต่าง ๆ ตลอดจนมีการถอดบทเรียนและสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชุมชน

3. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรยในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย มีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านที่เพิ่มขึ้นทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนสุขภาวะด้านนักเรียนมีสุขภาะ พบว่าปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีสุขภาวะเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกตัวบ่งชี้ และผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงเรียนสุขภาวะ 4 ด้าน พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของตัวบ่งชี้ การดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะในปีการศึกษา 2560

4. ผลการศึกษาขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า มีเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.25–4.92 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการ ที่ปรึกษาที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนสุขภาวะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ดร.กัมพล : [26 พ.ย. 2562 เวลา 07:36 น.]
อ่าน [492] ไอพี : 180.183.199.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ