ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ชื่อเรื่องวิจัย การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

ผู้วิจัย นางสาวจันทร์จิรา พิทักษ์

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการนิเทศและระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดาที่สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อศึกษาผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา

ประชากร เป็นครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 1) ครู 49 คน 2) นักเรียน 570 คน 3) ผู้ปกครอง 570 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้คัดเลือกจากประชากร ดังนี้ 1) ครู 49 คน 2) นักเรียน 386 คน 3) ผู้ปกครอง 386 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 49 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแม็กแท็กการ์ท ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observe) การสะท้อนกลับ (Reflect) จำนวน 2 วงรอบ (Spiral)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา สังกัดเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา มีผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.15) และมีระดับการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05) 3) ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา ที่สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่มีระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 4) ผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.33) และผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน 5) ผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยพบว่า (1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.72) (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.31) (3) ด้านการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.29) (4) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19) (5) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01) 6) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียน ต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.02) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงจากมากไปหาน้อยพบว่า (1) การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.11) (2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.06) (3) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05) (4) การพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.94) (5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92)

และผลการสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านสะเดา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 2) ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สื่อการเรียนรู้ และดำเนินการวัดผลประเมินผลที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 3) โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 4) โรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) โดยได้นำผลสะท้อนการปฏิบัติจากกิจกรรม PLC ใน 3 วงรอบของครูไปสู่การพัฒนาในวงรอบที่ 2 ของการวิจัย โดยเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วพบว่า การดำเนินการจัดเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ด้าน บรรลุตามเป้าหมายครบทุกด้าน

โพสต์โดย ครูวา : [8 ก.พ. 2563 เวลา 13:39 น.]
อ่าน [125] ไอพี : 14.207.58.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ