ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา เพื่อการเรียนรู้ อย่างมีความสุขของนักเรียน

บทสรุป

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา เพื่อการเรียนรู้

อย่างมีความสุขของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2557

ผู้รายงาน นายธงชัย โชติช่วง

ปีที่รายงาน 2559

การประเมินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2557 ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน

และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ตรวจสอบโครงการ และพัฒนาโครงการด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามลักษณะของโครงการที่ดี

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จำนวน 89 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า

5 ระดับ จำนวน 10 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการหาค่าความเชื่อมั่น (- Coefficient) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า โดยภาพรวม และรายด้านประกอบด้วย ด้านความต้องการจำเป็นของโครงการ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และด้านความเป็นไปได้ของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย ด้านบุคลากรในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ และด้านการบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านประกอบด้วย ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ และด้านการประเมิน สรุป และรายงานผลโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

4.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว

ปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว

ปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2557พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ของนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ปีการศึกษา 2557 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ด้านข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ พบว่า

5.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ควรกำหนดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา

ให้เป็นนโยบายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ควรมีการชี้แจงนโยบายของโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครองและชุมชน ในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา ควรมีการกระตุ้นผู้ปกครองและชุมชนให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควรมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อช่วยระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งที่มาและความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ

5.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น นอกจากบุคลากรของสถานศึกษา ควรเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา โดยตรงสำหรับเป็นวิทยากรพิเศษถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์

สื่อ เอกสาร เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายโนรา จากหน่วยงานต้นสังกัด และจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรกำหนดขอบข่าย ขั้นตอนการดำเนินงานและปฏิบัติตามปฏิทินการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพิ่มเติม นอกจากนั้น โรงเรียนควรมีการพัฒนาครู นักเรียนแกนนำ ให้มีความรู้ และทักษะ

ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา

5.3 ด้านกระบวนการ ควรมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม ตรงกับความรู้ความสามารถ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้กำหนดนโยบาย

กับผู้ปฎิบัติตามโครงการ ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบการดำเนินงาน ควรส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมา เครื่องแต่งกาย

หรือเครื่องดนตรีของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา ควรส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง เช่น เป็นวิทยากรโนรารุ่นเยาว์ให้ความรู้เกี่ยวกับโนราแก่เพื่อน

และรุ่นน้อง ควรส่งเสริมการแสดงออกด้านโนราของนักเรียนต่อสาธารณชน รวมทั้งควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมในการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์

และประเมินผลในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

5.4 ด้านผลผลิต ควรมีจัดกิจกรรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา

ทุกชั้นเรียน ควรสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และแสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราเพิ่มขึ้น ควรปลูกฝังความรู้ ทักษะ และความสามารถ พร้อมกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา ควรปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา มุ่งมั่นในการฝึกซ้อม

และใช้เวลาฝึกซ้อมนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ควรปลูกฝัง ให้นักเรียนตระหนัก มีเจตคติที่ดี

ต่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนรา รวมทั้งครูและบุคลากรต้องเสียสละในการฝึกซ้อมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโนราให้กับนักเรียน

โพสต์โดย ธงชัย โชติช่วง : [12 ก.พ. 2559 เวลา 13:31 น.]
อ่าน [2180] ไอพี : 172.16.2.37, 202.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,247 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 8,382 ครั้ง
อันตรายจากการกินของดอง
อันตรายจากการกินของดอง

เปิดอ่าน 13,300 ครั้ง
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
7 เรื่องผิดพลาดในการใช้เงิน ที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 19,118 ครั้ง
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

เปิดอ่าน 15,095 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 9,197 ครั้ง
 16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล
16 พฤติการณ์ เข้าข่ายผู้เป็นอิทธิพล

เปิดอ่าน 24,344 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

เปิดอ่าน 10,520 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 7,950 ครั้ง
โอเน็ต!ยัง โอเค?
โอเน็ต!ยัง โอเค?

เปิดอ่าน 281,921 ครั้ง
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่
โปรแกรมการวิเคราะห์การหาค่า t score เหมาะสำหรับทำผลงานวิชาการเกณฑ์ใหม่

เปิดอ่าน 12,454 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 19,373 ครั้ง
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร
เกมส์ลูกตุ้มแดนมังกร

เปิดอ่าน 69,170 ครั้ง
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม

เปิดอ่าน 9,166 ครั้ง
สมุนไพรที่ช่วยบรรเทา ไข้หวัดใหญ่‏
สมุนไพรที่ช่วยบรรเทา ไข้หวัดใหญ่‏

เปิดอ่าน 11,970 ครั้ง
เหรียญศานติมาลา
เหรียญศานติมาลา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 123,981 ครั้ง
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์
ทฤษฎีมานุษยนิยมของมาสโลว์

เปิดอ่าน 8,052 ครั้ง
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"
ตะลึง!!! 90% ของอีเมล์เป็น "สแปม"

เปิดอ่าน 28,737 ครั้ง
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ
อยากลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น อย่าพลาดผัก-ผลไม้เหล่านี้นะ

เปิดอ่าน 16,485 ครั้ง
MPEG คืออะไร
MPEG คืออะไร

เปิดอ่าน 13,312 ครั้ง
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต
"SEGWAY" นวตกรรมแห่งโลกอนาคต เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ