ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่รางวัลโรงเรียนดี ศรีตำบล ประจำปี 2556

ชื่อรางวัล/ผลงาน โรงเรียนดีศรีตำบล 2556

หน่วยงานที่ให้รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ.ที่ได้รับรางวัล พ.ศ. 2556

.............................................................................................

1.สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงใจในการดำเนินการ

สถานการณ์และสภาพปัญหาของชาติ ในปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่าการที่ประเทศมุ่ง

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเงินเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและการคลังของประเทศอย่างมากส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความเจริญทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัด ทิศทางของ การพัฒนานั้นก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทั้งด้านคนและวัตถุ เพราะการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องวัตถุอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจำนวนมาก ผลของการพัฒนา เหล่านี้ จึงเป็นที่มา ของปัญหาสังคมปัจจุบันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคต ของประเทศชาติกำลังประสบปัญหาสังคมหลายด้านที่รุมล้อมคุกคามเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทำให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัยฯ ละทิ้งค่านิยมความเป็น ไทย และขาดคุณธรรม เป็นปัญหาสังคมที่ควรแก้ไขเป็นการเร่งด่วน

จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลายอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็วทำให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตามหลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เน้นการ บริโภควัตถุต่างๆ จนเกิดความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ อันสืบเนื่องมาจากการให้ความสำคัญ ในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่า พัฒนาสังคมในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจจึงทำให้เกิดปัญหาความย่อหย่อนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ยังส่งผล ไปยังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาหย่าร้าง ปัญหา นักเรียนตีกัน ปัญหาการรักร่วมเพศ การหลงมัวเมาในอบายมุข การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ่มเฟือย และอื่น ๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็น ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย

ผลจากการพัฒนาประเทศในระยะผ่านมาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในอัตราสูง มีความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอิทธิพล จากวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ทำให้เกิดปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน ระบบสังคมที่เคย

ดีงามของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็น การพัฒนา ทางด้านวัตถุมากกว่าพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตใจ จึงทำให้เกิดปัญหา ความย่อหย่อนของคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาดคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย หากปล่อยไว้จะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศด้วย

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในสังคมให้เป็นคนดี จึงเป็น เรื่องที่จำเป็น เพราะ คนในสังคมต่างเรียกร้องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแม้เป็น เรื่องที่มีความยากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มากมาย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำหนดความสงบสุขของสังคมไทย (ผลงานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในเอกสาร – 2486 ที่แนบ) ได้วิเคราะห์แล้ว พบว่า สังคมใดมีผู้เพียบพร้อม ด้วยคุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นจะมีแต่ความสงบสุข ในขณะเดียวกัน หากคนในสังคมใดมีความ บกพร่อง ด้านจิตใจ ขาดคุณธรรมและจริยธรรม แม้สังคมนั้นจะมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ก็หาความสงบ สุขได้ยาก สรุปภาพรวมของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับคนในชาติทุกกลุ่มเป้าหมาย นับวันจะรุนแรงและทวีคูณมากขึ้น ที่มีผลต่อประเทศและสังคมไทยโดยรวม

ระบบการศึกษาก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนามนุษย์ที่มีค่าสูงสุดในโลก ถ้ามนุษย์มีคุณภาพสูง มนุษย์จะเป็นผู้สร้างโลก รักษาโลกและทำให้โลกเจริญมั่นคง ในทางตรงกันข้ามถ้ามนุษย์ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพแล้ว มนุษย์จะเป็นผู้ทำลายโลก ทำลายสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดจะทำลายตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษาจึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัด เนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในทำนองเดียวกันการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2552-2561) ได้มีการกำหนดหลักการการพัฒนาการศึกษาไว้ทั้งด้านคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม โดยกำหนดกรอบและสาระสำคัญของการศึกษา และการเรียนรู้ที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ให้เป็นกำลังที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน้า 2) ในการนี้รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการโรงเรียนประจำตำบลขึ้น เพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กในชนบทท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนในชนบทระดับตำบล เป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การเรียนรู้อาชีพ และกิจกรรมบริการชุมชนอย่างมีคุณภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถ จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อบริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบลที่ว่า “โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”

การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษามีสถานศึกษาเป็นจำนวนมากที่ได้ละเลย หรือขาดความเข้มแข็งในการที่จะรักษาหรือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ทั้งที่เป็นผู้สอนและผู้เรียน ทั้งนี้เพราะมีการมุ่งเน้นการผลิตคนให้มีความรู้เป็นปริญญาชนมากกว่าปัญญาชน หรือบางแห่งผลิตคนแต่เป็นคนที่ไม่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ มีแต่วุฒิการศึกษาเป็นเครื่องประดับเท่านั้น หรือผลิตคนที่มีความรู้แต่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม หรือมีทัศนคติและค่านิยมที่ผิด ๆ จนทำให้คนในสังคมวัดคุณค่ากันที่ผลประโยชน์ การมุ่งหาสิ่งตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างขาดคุณธรรมประจำใจ มีความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การเอาเปรียบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้ให้ความเห็นว่าการแก้ไขหรือสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ครูอาจารย์มีส่วนสำคัญในการนำและการสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพราะเป็นเรื่องภายในจิตใจที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ครูจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี ครูจะต้องสร้างจิตใจที่มีความเมตตากรุณาต่อนักเรียน การสอนทุกครั้งจะต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ครูต้องหมั่นหาบทความรายงานการวิจัยงานเขียนเรื่องราว หรืออาจสร้างบทความที่ดีที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคม และนำมาเผยแพร่ให้กับนักเรียนในห้องเรียน หรือติดบอร์ดเพื่อให้มีการอ่านอย่างทั่วถึงอยู่เสมอ ครูต้องการรณรงค์ ส่งเสริมยกย่อง ประกาศให้รางวัลแก่ผู้เรียนหรือคนในสังคมที่ทำความดี ความงาม มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยกย่องและเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกันนักเรียนที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ครูจะต้องให้อภัยและให้โอกาสสนับสนุนให้นักเรียนคนนั้นกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่อย่างอดทนอดกลั้นและทุ่มเท (เพ็ชรี รูปะวิเชตร์,2547)

จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ได้ให้ให้ความสำคัญ ของการปลูกฝังสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกคน ด้วยเชื่อว่า สภาพวิกฤตปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันมีสาเหตุมาจากคนใน สังคมขาดศีลธรรม ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ร่วมกัน เป็นสำคัญ และเห็นว่าสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา ต้องมีส่วนรับผิดชอบเป็นพื้นฐานโดยตรง จึงได้มุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เด็กนักเรียนของวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. วิธีดำเนินการ

วิธีดำเนินการของโรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ในการดำเนินการ โรงเรียนดีประตำบล โดยใช้หลักการทำงานตามวงจรเดมิ่ง (The Deming Cycle) ดังนี้

2.1 P (Plan) ขั้นวางแผน

2.1.1 ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ครู โรงเรียน ชุมชนผู้ปกครอง ตลอดผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนา

2.1.2 จัดประชุมครู เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรสถานศึกษา และตามจุดเน้น ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน

2.1.3 วางแผนการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกฝ่าย โดยการนำทฤษฎีการพัฒนานิสัย ผ่านห้าห้องชีวิต เริ่มจาก 10 กิจวัตรความดี มาสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เริ่มจากกำหนดกิจกรรมในแต่ละห้องของที่บ้านและโรงเรียน โดยสอนสอดแทรก ในชั่วโมงเรียน จัดสอนชั่วโมงซ่อมเสริม จัดครูเข้าสอน เชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางคนที เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก พระภิกษุ จากวัดปราโมทย์เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ซักซ้อม ทำความเข้าใจชี้แจงเป้าหมายของกิจกรรม เด็กดี...อยู่ที่ไหนก็ทำความดี สู่ชุมชนและให้ครูผู้สอนทราบ

2.2 D (Do) ขั้นดำเนินการ

2.2.1 ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณหนูนิสัยดี

2.2.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ดังนี้

การปฏิบัติกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นกิจกรรม

1) ครูผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนรู้ เช่นจากประสบการณ์ของผู้เรียน จากเรื่องที่เรียนรู้ในโรงเรียนและที่บ้านหรือจากแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ จากเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ

2) ครูผู้สอนในแต่ละห้องเลือกและกำหนดนักเรียนดีศรีตำบล บ้านดี ศรีตำบล เพื่อเป็น

ต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม

3) ครูผู้สอน ให้ความรู้และฝึกกิจกรรมพัฒนานิสัยผ่านห้าห้องชีวิตที่ต้องปฏิบัติทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยบุคคลสามารถปรับเปลี่ยน พัฒนานิสัยได้ หากทำซ้ำๆ ต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยแม่บท การพัฒนานิสัย (อริยมรรคองค์ 8) ผ่าน ห้าห้องชีวิต อันได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องแต่งตัว ห้องทำงาน เพื่อนำไปสู่ กิจกรรม เด็กดี...อยู่ที่ไหนก็ทำความดี

ระยะที่ 2 การพัฒนาโครงงาน

1) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหาในหัวข้อกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มเลือก

ที่แต่ละกลุ่มเลือก เช่น การเลือกเป็นตัวแทนสาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมห้องอาหารตลอดสัปดาห์ รายงานผลการปฏิบัติ กลุ่มอื่นๆก็เลือกฝึกและปฏิบัติห้องนอน ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องแต่งตัว (ในโรงเรียนจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องอาหาร ห้องน้ำ หน้าเสาธง)

2) ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเบื้องต้นมาตอบคำถามที่เป็นประเด็นปัญหาโดยผู้เรียนทดสอบด้วยการลงมือปฏิบัติ จนค้นพบคำตอบของประเด็นปัญหาแสดงว่าเป็นไป ตามจุดประสงค์ที่ตั้งขึ้น แล้วให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่นห้องนอน (ห้องพัฒนานิสัยรักบุญ กลัวบาป ปลูกฝังให้มี สัมมาทิฐิ 10 ประการ ) กิจวัตรที่ต้องทำ คือ ก่อนนอนต้องสวดมนต์ กราบพระ สมาทานศีล 5 และนั่งสมาธิ 5-15 นาที หลังจากตื่นนอนเก็บที่นอน สวดมนต์ กราบพระ สมาทานศีล 5 และนั่งสมาธิ หมั่นดูแลรักษาความสะอาด ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในห้องนอน ตกแต่งห้องให้สวยงามพอเหมาะ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ฯลฯ โดยสอดแทรก เทคนิค 6 P (P-Positive Thinking การมีทัศนคติ ที่เป็นบวก P-Peaceful Mind การมีจิตใจที่สงบ P-Patient การมีความอดทน P-Punctual )

3) เชิญวิทยาการจากสถานีตำรวจภูธรบางคนที ครู Dare มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน จากยาเสพติด ฝึกความเป็นระเบียบ และมีวินัย มาร่วมให้ความรู้ทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จัด เพื่อเฝ้าระวังลูกหลานเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด

4) เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านปราโมทย์ ให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ เช่นยาเสพติด ไข้เลือดออก การเฝ้าระวังการมีเพศสัมพันธ์ ( ฝึกให้นักเรียนมีความอด P-Patient ) รอเวลา อันสมควร

5) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สุดสัปดาห์ ในทุกเช้าวันศุกร์ ในชั่วโมงแรกตอนเช้า (การมีจิตใจ ที่สงบ P-Patient การมีความอดทน P-Punctual การเป็นคนตรงต่อเวลา P-Polite การเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ) และฐานฝึกในแต่ละสัปดาห์ เพื่อฝึกและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้เกิดเป็นนิสัยที่ดี โดยแบ่งเป็นฐานสำคัญ 5 ฐาน ให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกจริงจนกลายเป็นคนมืออาชีพ ( P-Professional)

5.1 ฐานห้องนอน

5.2 ฐานห้องน้ำ

5.3 ฐานห้องแต่งตัว

5.4 ฐานห้องอาหาร

5.5 ฐานห้องทำงาน

ระยะที่ 3 ขั้นรวบรวมสรุป

เป็นขั้นสุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม 5 ห้องชีวิต กับการพัฒนานิสัย

1) เมื่อแต่ละกลุ่มผู้เรียนค้นพบคำตอบของปัญหาแล้ว ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนได้นำความรู้ที่ได้ฝึกจริงทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ครูผู้สอนประเมินผล และบอกจุดเด่น ข้อบกพร่องจุดวิธีการแก้ไขและพัฒนาต่อยอด ในการจัดกิจกรรมต่อไป

2) ครูผู้สอน (มรรคมีองค์ 8) เป็นที่ปรึกษาและกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ จนเกิดเป็นนิสัย

3) กำหนดวันจัดกิจกรรมการเข้าค่ายประจำปีการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

4) ผู้เรียนที่ถูกคัดสรรเป็นนักเรียนดีศรีตำบลของแต่ละห้อง และ บ้านดีศรีตำบล นำมาจัดนิทรรศการเผยแพร่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

5) คณะกรรมการประเมินกิจกรรมซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครองประเมินกิจกรรมที่ผู้เรียนได้คัดสรรแล้วและคัดเลือกที่เป็นเลิศที่สุดแห่งปี

6) ครูผู้สอนส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวดมารยาท และเด็กดีศรีตำบล

3.3 C (Check) ขั้นตรวจสอบ

3.1.1 ครูผู้สอนประเมินผลการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของทุกฝ่าย โดยการสอนและฝึกกิจกรรมพัฒนานิสัยผ่านห้าห้องชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียนไปใช้ และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา

3.1.2 สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มาร่วมในงานต่อการจัดการศึกษา

และฝึกกิจกรรมพัฒนานิสัยผ่านห้าห้องชีวิต อันนำไปสู่ เด็กดี...อยู่ที่ไหนก็ทำดี ของโรงเรียน

3.1.3 สอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้วย ห้าห้องชีวิตกับการพัฒนานิสัย

3.1.4 ประเมินผลความสำเร็จที่เกิดจากการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกฝ่าย โดยการจัดการเรียนกานสอน ห้าห้องชีวิตกับการพัฒนานิสัยทั้ง

ในและนอกห้องเรียน

3.1.5 ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนจากโรงเรียนต่างๆ,ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจที่มาร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร

คุณธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา

3.2 A (Action) ขั้นปรับปรุงและพัฒนา

3.2.1 นำผลการประเมินมาประมวลผล สรุปผล ปรับปรุงและพัฒนาผลงาน ใช้การมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมิน และการวางแนวทางพัฒนาร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู้เป้าหมายที่ดี ตามหลัก SMARTER (S–specific ชัดเจน เจาะจง M- measurable วัดได้ ประเมินผลได้ A- acceptable ผู้ปฏิบัติ ยอมรับและเต็มใจทำ R- realistic อยู่บนพื้นฐานความจริง ไม่เพ้อฝัน T- time frame มีกรอบระยะเวลา E – extending เป็นเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ R – Rewarding คุ้มกับ การปฏิบัติ ) จนสมบูรณ์รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน

ขั้นตอนของการจัดทำผลงาน ห้าห้องชีวิต กับการพัฒนานิสัย "เด็กดี....อยู่ที่ไหนก็ทำดี"

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลในด้านการบริหารจัดการเรียนรู้

3. วิเคราะห์ด้านผู้เรียน

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

5. ผ่านเกณฑ์เป้าหมายหรือไม่

- ไม่ผ่าน.............ปรับปรุงแก้ไข

- ผ่าน...................พัฒนา

6. คิดค้นผลงานห้าห้องชีวิตกับการพัฒนานิสัย "เด็กดี.....อยู่ที่ไหนก็ทำดี"

7. ใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยการใช้ห้าห้องชีวิตพัฒนานิสัย

8. ประเมินและประมวลผลการนำไปใช้

9. ผ่านเกณฑ์เป้าหมายหรือไม่

- ไม่ผ่าน.......ปรับปรุงแก้ไข

- ผ่าน.............ส่งเสริมพัฒนาต่อยอด

10. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียน

3. ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน

จากการที่โรงเรียนวัดปราโมทย์ (พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) ได้พัฒนาและดำเนินโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล เกิดผลดังนี้

3.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน

3.1.1 นักเรียนนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

1) เด็กหญิงกัญญานุช ฮวดลิ้ม เด็กชายปรินทร์ บุญประเสริฐ และ เด็กหญิงวนิดา ขมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมทำน้ำพริก ผัดสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มชาลี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) เด็กหญิงอาทิตยา อ่วมอรุณ และ เด็กชายศุภชัย ขมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมสังคมศึกษาฯ มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2555

4) เด็กชายณัฐพล นิลเพชร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม ปฐมวัย (สร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2555

5) เด็กหญิงวนิดา ขมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2556

6) เด็กหญิงสุภานัน ธนบัตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงการ Hi-Q ทดสอบความสามารถ ทางวิชาการระดับนานาชาติ ภาคเรียนที่ 2/2556 จากศูนย์บัณฑิตหลักสูตรเร่งรัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

3.1.2 นักเรียนมีศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม

3.1.3 นักเรียนมีวิจารณญาณ รู้จักรับผิดชอบชั่วดี กลั่นกรองวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผล และปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง

3.2 ผลที่เกิดกับครูและบุคลากร

1) ผู้บริหารเป็นผู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ความเป็นโรงเรียนดี ศรีตำบล

2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม

3.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน

1) โรงเรียนผ่านการพัฒนาประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล ในปี 2556

2) โรงเรียนได้รับยกย่อง ชมเชย และสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น

3.4 ผลที่เกิดกับชุมชน

1) ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนดี ศรีตำบลอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านแนวคิด แรงงาน ทุนทรัพย์ ให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอกให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.5 ผลที่เกิดกับสังคมและประเทศชาติ

ยั่งยืน

1) โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นสถานที่มาศึกษา ดูงานของโรงเรียนอื่น ๆ

2) สังคมตามแนวชายแดนมีความสงบสุขด้วยการนำหลัก คุณธรรมนำความรู้และการปฏิบัติ มาใช้

4. แนวคิดในการพัฒนาต่อไป

4.1 ดำรงรักษาสภาพการเป็นโรงเรียนดี ศรีตำบล และพัฒนาต่อยอดต่อไป

4.2 พัฒนาและดำเนินการส่งเสริมการเป็นโรงเรียนดี ศรีตำบลต่อไป

4.3 ขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โพสต์โดย ลี : [19 ก.พ. 2559 เวลา 10:12 น.]
อ่าน [2604] ไอพี : 171.5.247.183
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,348 ครั้ง
พจนานุกรมฟิสิกส์
พจนานุกรมฟิสิกส์

เปิดอ่าน 11,288 ครั้ง
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก

เปิดอ่าน 19,777 ครั้ง
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส

เปิดอ่าน 29,147 ครั้ง
Public Domain คืออะไร?
Public Domain คืออะไร?

เปิดอ่าน 9,995 ครั้ง
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย

เปิดอ่าน 11,339 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ

เปิดอ่าน 55,869 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 26,052 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน

เปิดอ่าน 1,050,046 ครั้ง
เสียงในภาษาไทย
เสียงในภาษาไทย

เปิดอ่าน 7,628 ครั้ง
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้
เมื่อบ้านมีระเบียบ ฮวงจุ้ยก็ดีได้

เปิดอ่าน 18,965 ครั้ง
24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล

เปิดอ่าน 20,181 ครั้ง
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 15,063 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 11,984 ครั้ง
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต
7 สุดยอดอาหารคืนความสมดุลให้ชีวิต

เปิดอ่าน 128,064 ครั้ง
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 32,932 ครั้ง
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู
ภาษาไทย ภาษาชาติ และการสอนของครู

เปิดอ่าน 34,135 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 11,729 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 8,850 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 21,340 ครั้ง
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข)
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไข) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ