ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร ตามแนวคิด SBMLD เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร ตามแนวคิด SBMLD

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

ผู้วิจัยและพัฒนา นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารหลักสูตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (3) เพื่อศึกษาและประเมินการผลการใช้ระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (4) เพื่อติดตามตรวจสอบ การใช้ระบบการบริหารหลักสูตร ตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยดำเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา ซึ่งดำเนินการเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา และความต้องการต่อการบริหารหลักสูตร ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ระยะที่ 3 การศึกษาและประเมินผลการใช้ระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม และ ระยะที่ 4 การติดตามผลการใช้ระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ในทุกระยะการดำเนินการ มีการกำหนด กลุ่มตัวอย่างจากประชากร คือ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 จำนวน 639 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารหลักสูตรโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน รองลงมาคือ ด้านการจัดทำหลักสูตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการกำกับดูแลคุณภาพ และจากการการสนทนากลุ่ม ของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพปัจจุบัน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน เตรียมการ จัดทำหลักสูตร ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของครูที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ SBMLD ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารหลักสูตรในระดับน้อย การจัดทำหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือท้องถิ่นที่ต้องการให้มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ที่เน้นเกี่ยวกับอาชีพ และไม่ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรทางการศึกษายังมีไม่เพียงพอ ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการเตรียมการสอนที่ดี แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามแต่ขาดความต่อเนื่อง การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษายังไม่เป็นระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปยังมีน้อยเนื่องจากเป็นแนวคิดใหม่ที่พึ่งเริ่มมีการนำมาใช้ในสถานศึกษา การกำกับดูแล ตรวจสอบประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาขาดความต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ

2. ผลการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร ตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ทำให้ได้ระบบการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนขึ้นโดยจัดในกรอบแนวคิด 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีส่วนร่วมโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ด้านการจัดการศึกษาในระบบสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา (3) ด้านการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป (4) ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป และในแต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการวางแผน เตรียมการ จัดทำหลักสูตร (2) ขั้นการส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร (3) ขั้นการกำกับดูแล ตรวจสอบประเมินผล และนำระบบการบริหารหลักสูตร ฯ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและแบบประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องพบว่าสอดคล้องทุกด้าน

3. ผลการศึกษาและประเมินผลการใช้ระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จากการสอบถามความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.91 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการศึกษาในระบบสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ( =4.17) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 1.14 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( =3.92) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 1.01 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ( =3.86) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 1.00

4. ผลการติดตามผลการใช้ระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม

4.1 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารหลักสูตร SBMLD เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ของ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ด้านการจัดการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดการศึกษาในระบบสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 รองลงมา คือ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.04) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.81) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.79

4.2 การประเมินระบบการบริหารหลักสูตรตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จากการสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารหลักสูตร SBMLD เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยการสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.15) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่ด้านการส่งเสริม สนับสนุน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.20) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.79 รองลงมา คือ ด้านการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.14) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกำกับ ดูแลคุณภาพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับมาก ( =4.09) ส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน เท่ากับ 0.81

โพสต์โดย ผอ.บุรีรัตน์ : [1 มี.ค. 2559 เวลา 10:16 น.]
อ่าน [2929] ไอพี : 122.154.147.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 260,982 ครั้ง
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )

เปิดอ่าน 22,310 ครั้ง
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ

เปิดอ่าน 14,756 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 40,126 ครั้ง
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น

เปิดอ่าน 21,562 ครั้ง
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)
วัฎจักรการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย (Internet research cycle)

เปิดอ่าน 2,310 ครั้ง
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล
รับทำ seo ให้กับทุกเว็บไซต์ติดอันดับ Google 1 วันรู้ผล

เปิดอ่าน 16,479 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551

เปิดอ่าน 269 ครั้ง
การเรียนการสอนแบบ e-Learning
การเรียนการสอนแบบ e-Learning

เปิดอ่าน 14,011 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"

เปิดอ่าน 12,281 ครั้ง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 10,351 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 11,742 ครั้ง
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?

เปิดอ่าน 36,269 ครั้ง
วิธีเก็บ“ผักชี-รากผักชี”ใช้ได้นานขึ้น
วิธีเก็บ“ผักชี-รากผักชี”ใช้ได้นานขึ้น

เปิดอ่าน 16,731 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 11,572 ครั้ง
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว

เปิดอ่าน 12,239 ครั้ง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง
เปิดอ่าน 17,870 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เปิดอ่าน 11,927 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome
เปิดอ่าน 17,846 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
เปิดอ่าน 12,571 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ