ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการหลักการจัดการเรียนการสอ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคมสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการ หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคมสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการ หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ จำนวน 7 คน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จำนวน 10 คน ครูที่ปฏิบัติการสอนจำนวน 5 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 78 คน และผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 78 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 178 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินบริบท (Context) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมความสอดคล้องและความต้องการในการจัดทำโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการ หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 1) แบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input) เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินโครงการ (ฉบับที่ 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process) เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ สังกัดเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคมสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (ฉบับที่ 4-6) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคมสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการ หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL เกี่ยวกับความเหมาะสม ความสอดคล้องและความต้องการในการจัดทำโครงการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และครูมีคิดความเห็น ด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องและความต้องการในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับการสนทนากลุ่มในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสที่เอื้อและสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอน คณะครูจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาในปีการศึกษา 2556 -2557 โครงการดังกล่าวคือ “โครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL”

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเกี่ยวกับความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากร งบประมาณสื่อ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดำเนินโครงการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและครูมีความเห็นสอดคล้องกันด้านความเหมาะสม ความสอดคล้องและความต้องการในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับ มากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ และการนิเทศติดตามตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ สรุปได้ดังนี้

3.1 การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและครูมีความเห็นสอดคล้องกัน สรุปแล้วเห็นว่า ระดับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

3.2 การนิเทศติดตามตามขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคม สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการ ปรากฏผลสรุปได้ดังนี้

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ของ

ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แสดงว่าโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคมสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการ หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL มีส่วนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมสูงขึ้น

4.2 ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการสร้างนักเรียน สร้างสังคมสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 : บูรณาการหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ประกอบด้วย ครูผู้สอน กรรมการฝ่ายวิชาการ นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 รางวัลที่นักเรียนได้รับ รางวัลระดับสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวนหลายรายการทุกปีการศึกษา

โพสต์โดย วนิดา : [9 มี.ค. 2559 เวลา 12:16 น.]
อ่าน [2323] ไอพี : 125.27.30.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,387 ครั้ง
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ

เปิดอ่าน 387,412 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้

เปิดอ่าน 36,157 ครั้ง
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้

เปิดอ่าน 36,192 ครั้ง
TOEFL คืออะไร
TOEFL คืออะไร

เปิดอ่าน 9,372 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 13,979 ครั้ง
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที
10 เหตุผลที่ลดเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ลงสักที

เปิดอ่าน 27,370 ครั้ง
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ

เปิดอ่าน 22,171 ครั้ง
ตัวหนังสือไทย
ตัวหนังสือไทย

เปิดอ่าน 10,054 ครั้ง
นิตยสาร SCIENCE WORLD  ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ
นิตยสาร SCIENCE WORLD ขอเชิญชวนคนรักของเล่นวาดภาพออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ

เปิดอ่าน 32,488 ครั้ง
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้

เปิดอ่าน 10,810 ครั้ง
เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของสาวเอเชีย
เคล็ดลับความอ่อนเยาว์ของสาวเอเชีย

เปิดอ่าน 12,231 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

เปิดอ่าน 990 ครั้ง
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?
"เตามหาเศรษฐี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 19,353 ครั้ง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง
Franck Muller นาฬิกาไม่เรียงเลข โดดไปมา คลิกดูซิว่าทำงานยังไง

เปิดอ่าน 11,305 ครั้ง
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์
ยืดอายุหนูได้เท่าอายุคน125ปี อาจจะนำวิธีการมา ใช้กับมนุษย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 39,323 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน

เปิดอ่าน 7,453 ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 76,076 ครั้ง
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้
เรื่องของกาพย์ที่คุณควรรู้

เปิดอ่าน 11,002 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง

เปิดอ่าน 11,290 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ