ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

ผู้ศึกษา นางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ

ปีการศึกษา 2557

.................................................................

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยอาศัยรูปแบบการประเมินซิปป์( CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 90 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 13 คน นักเรียนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 554 คน ผู้ปกครองนักเรียนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง จากผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 2 ฉบับ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ฉบับที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.968 และฉบับที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.931 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 มีดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̄=4.13 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา ได้กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด (x̄= 4.44 ) รองลงมา คือ โรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน ได้อย่างชัดเจน(x̄ = 4.34 ) และโรงเรียนกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน (x̄= 4.31 ) ตามลำดับ

-2-

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̄=4.15 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ฯและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน (x̄= .4.52 ) รองลงมา คือ โรงเรียนกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ ไว้อย่างชัดเจน (x̄= 4.42 ) และโรงเรียนกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ ไว้อย่างชัดเจน (x̄ = 4.37) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีดังนี้

3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.20) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนครบทุกกิจกรรม (x̄ = 4.62 ) รองลงมา ครูผู้สอนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน (x̄ = 4.53) โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนฯ ตามแผนงานที่วางไว้ และความพร้อมของผู้บริหารและครูผู้สอนดำเนินงานจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องอาเซียนอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปผลการประเมินและรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ (x̄ = 4.36) ตามลำดับ

3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.11 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนครบทุกกิจกรรม (x̄ = 4.42 ) รองลงมา คือ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องอาเซียน ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน (x̄= 4.28 ) ผู้บริหารและครูมีกลวิธีจูงใจให้ความรู้แก่นักเรียน และนักเรียนรู้สึกสบายใจ เมื่อได้ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความพร้อมของผู้บริหารและครูผู้สอนดำเนินงานจัดทำข้อมูลความรู้เรื่องอาเซียนอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปผลการประเมินและรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ (x̄ =4.24 ) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต มีดังนี้

4.1 ผลการประเมินของผู้บริหารและครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

(x̄= 4.29 ) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายด้าน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้เรียน(x̄= 4.33) ค่าเฉลี่ยรองลงไปคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา (x̄= 4.28) และ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย(x̄= 4.25) โดยมีรายละเอียดค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้

-3-

ด้านผู้เรียน ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน (x̄= 4.56) รองลงไปคือ นักเรียนมีความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (x̄= 4.40) และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้และส่งต่อความรู้แก่ นักเรียน ครู โรงเรียนในเครือข่าย ผู้ปกครองและประชาชน (x̄= 4.36) ตามลำดับ

ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ศูนย์อาเซียนศึกษามีการดำเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ (x̄= 4.42) รองลงไปคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (x̄= 4.34) และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน (x̄= 4.31) ตามลำดับ

ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและขยายผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (x̄= 4.43) รองลงไปคือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (x̄= 4.36) และโรงเรียนในเครือข่ายสามารถนำแนวทางของโรงเรียนไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม(x̄= 4.29) ตามลำดับ

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.19) เมื่อพิจารณาออกเป็นรายด้าน พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้านผลผลิตที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผู้เรียน(x̄= 4.22) ค่าเฉลี่ยรองลงไปคือ ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา (x̄= 4.19) และ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย(x̄= 4.19) โดยมีรายละเอียดค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านผู้เรียน ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน (x̄= 4.35) รองลงไปคือ นักเรียนมีความตระหนัก และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (x̄= 4.30) และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้และส่งต่อความรู้แก่ นักเรียน ครู โรงเรียนในเครือข่าย ผู้ปกครองและประชาชน (x̄= 4.24 ) ตามลำดับ

ด้านการบริหารจัดการศูนย์อาเซียนศึกษา ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมสำหรับนักเรียน ครู โรงเรียนในเครือข่ายและประชาชน (x̄= 4.32 ) รองลงไปคือ ศูนย์อาเซียนศึกษามีการดำเนินกิจกรรมในการสร้างความตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ (x̄= 4.26) และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน (x̄= 4.11) ตามลำดับ

ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและขยายผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (x̄= 4.29) รองลงไปคือ ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีเจตคติที่ดี

-4-

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (x̄= 4.22) และโรงเรียนในเครือข่ายสามารถนำแนวทางของโรงเรียนไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม(x̄=4.18 ) ตามลำดับ

สรุปผลโดยภาพรวมการประเมิน พบว่า ผู้ประเมิน มีความคิดเห็นต่อ การประเมินโครงการ

พัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีการดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงลำดับได้ความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านปัจจัย ตามลำดับ

คำสำคัญ โครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การจัดการเรียนรู้สู่

ประชาคมอาเซียน

โพสต์โดย เรวดี เอี่ยมจินตนากิจ : [29 มี.ค. 2559 เวลา 20:33 น.]
อ่าน [2363] ไอพี : 49.48.247.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 39,415 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลามุมฉาก

เปิดอ่าน 10,207 ครั้ง
รักษารองเท้าหน้าฝน
รักษารองเท้าหน้าฝน

เปิดอ่าน 8,979 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง

เปิดอ่าน 12,395 ครั้ง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
หักลดหย่อนบุตร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 67,337 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 3 จำนวนผู้เล่น(The Number Of Players)

เปิดอ่าน 46,910 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 39,269 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้

เปิดอ่าน 10,419 ครั้ง
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์
"เดอะ ฮ็อบบิท" กับทฤษฎีวิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 9,931 ครั้ง
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด

เปิดอ่าน 8,809 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 14,227 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 4,058 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด

เปิดอ่าน 24,528 ครั้ง
เทคนิคภาษาอังกฤษ
เทคนิคภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 8,739 ครั้ง
คำสัญญาที่ว่างเปล่า
คำสัญญาที่ว่างเปล่า

เปิดอ่าน 12,669 ครั้ง
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)
ทำอย่างไรเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน (midlife crisis)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,453 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556

เปิดอ่าน 102,749 ครั้ง
LMS คืออะไร
LMS คืออะไร

เปิดอ่าน 7,645 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ

เปิดอ่าน 11,271 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 14,386 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ