ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปี

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2558

ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน

ใน 4 ด้าน ตามแนวทางการประเมินโครงการแบบ CIPP Model (Context Input Process Product

Evaluation Model) ของ Danial L. Stufflebeam

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2558 ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอบแบบสอบถาม 40 ข้อ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตอบแบบสอบถาม 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย( xˉ ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม

ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นการประเมินความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

( xˉ = 4.44 , S.D = 0.63 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ คือ ชุมชนมี

ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ( xˉ = 4.66 , S.D = 0.52) นโยบายของโรงเรียนให้

ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน( xˉ = 4.59 , S.D = 0.54) โรงเรียนได้ชี้แจงนโยบายของ

โครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ( xˉ = 4.59 , S.D = 0.71) และโครงการได้รับการสนับสนุน

จากชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง( xˉ = 4.51 , S.D = 0.54) ตามลำดับ และน้อยที่สุดคือ

มีการกำหนดขอบเขตเวลาที่แน่นอนในการดำเนินโครงการ( xˉ = 4.17, S.D = 0.77 )

2. ผลการประเมินด้านปัจจัย

ผลการประเมินด้านปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากร ทรัพยากร และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ

ในการดำเนินงานตามโครงการ เป็นการประเมินความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และปัจจัย

สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2558 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.50 , S.D = 0.56)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ คือ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถใน

การดำเนินงาน( xˉ = 4.73 , S.D = 0.46) คณะครูและชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินโครงการ( xˉ = 4.66 , S.D = 0.52) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม( xˉ = 4.66 , S.D = 0.52) และชุมชนมีความมั่นคงและเต็มใจในการมีส่วนร่วมดำเนินโครงการ(xˉ = 4.51 ,

S.D = 0.54) ตามลำดับ น้อยที่สุดคือ มีงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอ(xˉ = 4.24 ,

S.D = 0.66)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ

ผลการประเมินด้านกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ เป็นการประเมิน

ความพร้อมและความเหมาะสมของกระบวนการ โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2558 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

( xˉ = 4.57 , S.D= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ ยกเว้นข้อที่ 1 และ

ข้อที่ 9 ที่อยู่ในระดับมากคือ มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ( xˉ = 4.45 ,

S.D = 0.47 ) และ มีการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินโครงการ( xˉ = 4.17 , S.D = 0.57 )

ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลผลิตตามโครงการ เป็นการประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์

สามัคคี) ปีการศึกษา 2558 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( xˉ = 4.51 , S.D = 0.53 ) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสุขและกระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียน

( xˉ = 4.66 , S.D = 0.50 ) ชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณดำเนิน

โครงการ( xˉ = 4.57 , S.D = 0.55 ) โรงเรียนมีสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของนักเรียน( xˉ = 4.56 , S.D = 0.52 ) นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

( xˉ = 4.56 , S.D = 0.51 ) โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น(xˉ = 4.53 , S.D = 0.52 ) โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้น่าอยู่น่าเรียน

( xˉ = 4.51 , S.D = 0.47 ) ตามลำดับ

โพสต์โดย นภัสดล ลิมปิเจริญ : [7 เม.ย. 2559 เวลา 12:08 น.]
อ่าน [2308] ไอพี : 192.168.2.52, 202.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 32,677 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 54,079 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 6,547 ครั้ง
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน
รัฐบาลทำงานอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน

เปิดอ่าน 13,468 ครั้ง
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค
ฮือฮา! ครูสาวสุดทุ่ม ตัดชุดบอดี้สูททั้งตัวสกรีนภาพเหมือนอวัยวะภายในร่างกายสอนวิชากายวิภาค

เปิดอ่าน 13,617 ครั้ง
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ
ถอดบทเรียนปฏิรูปการศึกษาเวียดนาม ทำอย่างไรถึงสำเร็จ

เปิดอ่าน 13,134 ครั้ง
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา

เปิดอ่าน 33,327 ครั้ง
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 13,324 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 17,674 ครั้ง
8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่…จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่…จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เปิดอ่าน 5,952 ครั้ง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย3 - 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

เปิดอ่าน 10,134 ครั้ง
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค
เตือนภัย : หนุ่มๆ ที่ชอบใช้โน้ตบุ๊ค

เปิดอ่าน 22,439 ครั้ง
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?

เปิดอ่าน 14,145 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 13,096 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 11,952 ครั้ง
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว
กล้วยหอมชนะเครื่องดื่มบำรุงกำลัง มีสารอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระในตัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 50,023 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 30,858 ครั้ง
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 15,641 ครั้ง
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?
ทานไข่วันละกี่ฟอง ถึงจะดี?

เปิดอ่าน 12,935 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 20,443 ครั้ง
วิธีเลือกซื้อปลาทู
วิธีเลือกซื้อปลาทู เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ