ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย นางสาวนวลจันทร์ เสมาขันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑ ( วัดทองพุ่มพวง ) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research & Development ) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรนักการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ไทเลอร์, ทาบา, โอลิวา สกิลเบ็ก, กองงานพัฒนาหลักสูตร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ การศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียน ประธานชุมชนประชาชนในชุมชน และศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัยขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล/กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การวิจัยขั้นตอนที่ 3 และ 4 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง ) จำนวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดการสัมผัสด้านสถานที่ 4) แบบทดสอบวัดการรู้สิ่งแวดล้อม 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม และ 6) แบบสอบถามคามคิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่มีต่อรูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณและการวิเคราะห์เนื้อหา ( content analysis ) สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ( t-test dependent )

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีจุดเน้นการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงสภาพและความต้องการของสังคมและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเน้นการพัฒนา การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยนำสาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในสิ่งแวดล้อมและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติกำหนดเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม และจากความคิดเห็นของนักเรียนก็มีความต้องการให้จัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะด้านขยะมูลฝอย ประกอบกับความคิดเห็นของประธานชุมชน ประชาชนและครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจากการศึกษาแนวคิดรูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา แนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ ทำให้มีข้อมูลเพียงพอและสอดคล้องในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ข้อที่ 1

2. ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม LBBBE Model ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนา 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สำรวจท้องถิ่น ( Local Survey:L ) ขั้นที่ 2 ระดมความคิดคิด ( Brainstorming: B ) ขั้นที่ 3 สร้างและพัฒนา (Building and Development: E ) ขั้นที่ 4 นำไปทดลองใช้ ( Bring to trial:B ) เป็นการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมไปใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ และขั้นที่ 5 ประเมินผล ( Evaluation and Improvement:E ) มีความเหมาะสม/สอดคล้องตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.15 และจากการหาประสิทธิภาพโดยนำไปทดลองใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพ ( E1/E2 ) เท่ากับ 85.81/88.75 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ข้อที่ 2

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า จากการนำรูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมไปใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดทองพุ่มพวง ) จำนวน 28 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling ) ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ( Sampling Unit ) หลังการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินดังนี้ 1) ด้านสัมผัสสถานที่ ดังนี้ ด้านความหมายของสถานที่มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 30.68 และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.19 ด้านความผูกพันกับสถานที่มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 51.32 และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.28 2) ด้านการรู้สิ่งแวดล้อม ดังนี้ ด้านความรู้สิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.82 และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.02 ด้านเจตคติสิ่งแวดล้อม พบว่า หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ และอยู่ในระดับมาก และด้านพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 และคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.34 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ข้อที่ 3

4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเป็นกรอบ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในด้าน 1) ด้านสัมผัสสถานที่ ดังนี้ ด้านความหมายของสถานที่สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 20.977 ด้านความผูกพันกับสถานที่สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 25.661 2) ด้านการรู้สิ่งแวดล้อม ดังนี้ ด้านความรู้สิ่งแวดล้อมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 24.315 ด้านเจตคติสิ่งแวดล้อม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 4.197 , 6.870 , 25.746 , 22.895, 28.776, 26.274 และ 19.385 ตามลำดับ และและด้านพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลการทดสอบที ( t-test dependent ) เท่ากับ 27.889 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4

โพสต์โดย auy : [8 เม.ย. 2559 เวลา 12:53 น.]
อ่าน [2661] ไอพี : 182.232.6.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,824 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

เปิดอ่าน 228,812 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ
ตอบข้อข้องใจ...เงิน ช.พ.ค. ที่ผู้ตายจะได้รับ

เปิดอ่าน 8,015 ครั้ง
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน

เปิดอ่าน 12,819 ครั้ง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 11,590 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 20,163 ครั้ง
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น
10 เคล็ดลับการถ่ายภาพสวย สำหรับมือสมัครเล่น

เปิดอ่าน 14,508 ครั้ง
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 8,105 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาที่ 3

เปิดอ่าน 10,663 ครั้ง
เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง

เปิดอ่าน 117,323 ครั้ง
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ
สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ

เปิดอ่าน 15,005 ครั้ง
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ
ประวัติการสร้างพระมหาพิชัยราชรถ และเวชยันตราชรถ

เปิดอ่าน 12,334 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 17,174 ครั้ง
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค
8 ตำรับใช้ข้าวเป็นยารักษาโรค

เปิดอ่าน 38,313 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 22,288 ครั้ง
The 90/90 Standard
The 90/90 Standard

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 520,393 ครั้ง
Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )
Adjective ตำแหน่งของคุณศัพท์ ( Position )

เปิดอ่าน 10,319 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม

เปิดอ่าน 6,828 ครั้ง
คํานาม
คํานาม

เปิดอ่าน 30,358 ครั้ง
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย
วิธีเซ็นรับรองสำเนาอย่างปลอดภัย

เปิดอ่าน 7,684 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ