ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

บทคัดยอ

ผลงานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม

และการดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อผูศึกษา นายจรัญ อินตะไชยวงค

ปการศึกษา 2558

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้

1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต

ในสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยเอกสาร

ประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนดวย เอกสารประกอบการเรียน หนาที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการศึกษาครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบทดลอง

เบื้องตนที่มีประชากรกลุมเดียวและมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ประชากรที่ใชทดลอง ไดแก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานหัวฝาย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 34 คน

ไดมาโดยแผนแบบการทดลอง One Group Pretest - Posttest Design

โดยมีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 1) เอกสารประกอบการเรียน หนาที่

พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 14 เลม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ 3) แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม จากการใชเอกสารประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม 4) แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนาธรรม จากการใชเอกสารประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต

ในสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบวา

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน

ชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม โดยมีภาพรวมมีคาเทากับ 86.18/89.71 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไวซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 1

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 27.47 คิดเปนรอยละ 91.57 สูงกวากอนเรียน

ซึ่งมีคาเฉลี่ย 19.91 คิดเปนรอยละ 66.37 และรอยละของความกาวหนาทางการเรียนโดยใช

เอกสารประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาพรวมคิดเปน

รอยละ 25.20 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเอกสารประกอบการเรียน หนาที่พลเมือง

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากที่สุด (μ = 4.57 , σ = 0.48) ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3

โพสต์โดย ครูอ๊อด : [29 เม.ย. 2559 เวลา 16:25 น.]
อ่าน [2009] ไอพี : 118.172.94.92
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ