ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย นางสาวชนาลัย เลิศประพฤติ

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน วัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการบริหารงานด้วยวงจร เดมมิ่ง (Deming Cycle) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ ประเมินผล (Check) และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (Action) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยสรุปว่า

1. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านการวางแผน (Plan) มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.55, S.D. = 0.54) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( x̄ = 4.57, S.D. = 0.58) ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( x̄ = 4.51, S.D. = 0.63) และด้านการนำผล การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (Action) มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( x̄ = 4.52, S.D. = 0.58)

2. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผน (Plan) ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( x̄ = 4.55, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.58, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ได้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้( x̄ = 4.57, S.D.=0.53) มีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและความสำเร็จของการจัดแหล่งเรียนรู้ ( x̄ = 4.56, S.D.=0.51) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x̄ = 4.52, S.D. = 0.61) ตามลำดับ

3. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( x̄ = 4.57, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ มีการวางกรอบการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ( x̄ = 4.61, S.D. = 0.52) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ( x̄ = 4.60, S.D. = 0.54) และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ( x̄ = 4.52, S.D. = 0.66) และมีการจัดหา/จัดทำเครื่องมือในการวัดและตรวจสอบผล การประเมินการใช้แหล่งเรียนรู้ ( x̄ = 4.52, S.D.=0.64) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลำดับ

4. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ( x̄ = 4.51, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการสรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.55, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ มีการประเมินผลระหว่างการใช้แหล่งเรียนรู้ (x̄ = 4.53, S.D. = 0.62) มีการประเมินผลหลังการใช้แหล่งเรียนรู้ ( x̄ = 4.49, S.D. = 0.64) และมีการประเมินผลก่อนการใช้แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x̄ = 4.48, S.D. = 0.67) ตามลำดับ

5. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนวัดอุดมรังสี สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ด้านการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา (Action) ในภาพรวม มีระดับ การปฏิบัติมากที่สุด ( x̄ = 4.52, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการนำผล การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ มีการวิเคราะห์/การประเมินผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ( x̄ = 4.53, S.D. = 0.55) มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ ( x̄ = 4.52, S.D. = 0.57) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( x̄ = 4.50, S.D. = 0.62) ตามลำดับ

โพสต์โดย นางสาวชนาลัย เลิศประพฤติ : [18 พ.ค. 2559 เวลา 19:56 น.]
อ่าน [2570] ไอพี : 27.55.219.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 49,036 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )

เปิดอ่าน 14,250 ครั้ง
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 12,338 ครั้ง
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน

เปิดอ่าน 4,556 ครั้ง
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL
เอกสาร ก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning PBL

เปิดอ่าน 31,889 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 17,819 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 17,765 ครั้ง
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 11,098 ครั้ง
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 10,918 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 11,026 ครั้ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 18,012 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 19,013 ครั้ง
ฟุตซอล
ฟุตซอล

เปิดอ่าน 11,662 ครั้ง
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"
เลขท้ายทะเบียนบ้านใด "มีเสนห์ - มีคนช่วยเหลือ"

เปิดอ่าน 9,816 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 277,231 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,830 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)

เปิดอ่าน 15,123 ครั้ง
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
ประกาศศธ. เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

เปิดอ่าน 16,431 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 17,411 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า

เปิดอ่าน 1,393 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ