ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะก

ชื่อผู้วิจัย: ฉวีวรรณ ศรีจันโคตร

ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปี่ที่วิจัย : 2558

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ประสบผลสำเร็จและไม่สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้เพราะการใช้รูปแบบการเรียนยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจ รวมทั้งบริบทในชีวิตจริงของผู้เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของผู้เรียนยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบ JIGSAW วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบ JIGSAW วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้แบบ JIGSAW วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้แบบ JIGSAW วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 52 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 แผน 2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 8 เล่ม 3) แบบทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม เล่มละ 10 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 15 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบ JIGSAW วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.07 /88.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบแบบ JIGSAW วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าการจัดการเรียนรู้มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.71 คิดเป็นร้อยละ 71 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้แบบ JIGSAW พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 4.73 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปได้ว่า การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้แบบ JIGSAW วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่วยให้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้บริหาร ครูผู้สอน สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

โพสต์โดย โกปี๊ : [11 มิ.ย. 2559 เวลา 18:02 น.]
อ่าน [1793] ไอพี : 115.87.115.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ