ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ลักษณะผลงาน

การรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้รายงาน นายสมชาติ สุขใส

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2) เพื่อประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการในการดำเนิน การจัดกิจกรรมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ใช้รูปแบบรายงานการประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (D.L. Stufflebeam) ในด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน จำนวน 737 คน ศึกษาจากประชากร ผู้ปกครองนักเรียน โดยกำหนดห้องเรียนละ 10 คน จากทั้งหมด 24 ห้องเรียนแล้วเลือกสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก จำนวน 240 คน ครูผู้สอน จำนวน 44 คน ศึกษาจากประชากร และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาจากประชากร จำนวน15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,036 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน เชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านปัจจัย ของกิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และ กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านกระบวนการ ของ กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และ กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้านผลผลิต ของ กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และ กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมตามระดับความคิดเห็นของของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความพึงพอใจตามระดับความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการรายงาน

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สรุปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าโดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่ารายการที่มีผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ วัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการระหว่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ มีความเหมาะสมและชัดเจนซึ่งอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3. ผลการประเมินด้านกระบวนตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูสอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย และกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ผลการประเมินด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ตาม ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่มีผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตามนโยบายของโรงเรียน ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนได้ซึ่งอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย แอนตี้ : [27 มิ.ย. 2559 เวลา 09:21 น.]
อ่าน [2115] ไอพี : 10.0.0.39, 180.180.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ