ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนตามแนวคิดการบริหาร แบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อเสริมสร้างวินัยในตน

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนตามแนวคิดการบริหาร

แบบร่วมมือร่วมใจ เพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย ประมวล คิดควร

หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบกาบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาบริบท เอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อร่างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา ระยะที่ 2 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน ครูฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน) ผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียน ระยะที่ 3 เป็นการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research : PAR) และการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาโดยการสังเกตของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง และระยะที่ 4 เป็นการสรุปผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ รองผู้อำนวยการจำนวน 3 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน 8 คน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 11 คน และตัวแทนนักเรียน(คณะกรรมการนักเรียน) จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ แบบสอบถามการดำเนินกิจกรรม แบบสัมภาษณ์การดำเนินกิจกรรม แบบประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และ แบบสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาโดยครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่ประกอบด้วย 3 รูปแบบย่อย ได้แก่ รูปแบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบกิจกรรมนักเรียน โดยนำทั้ง 3 รูปแบบนี้บูรณาการเข้าไปในการบริหารจัดการ 1) ดำเนินกิจกรรมประจำวัน ได้แก่ กิจกรรมก่อนเข้าเรียน(ก่อนเวลา 08.30 น.) กิจกรรมการเรียนการสอน (เริ่มเรียนคาบแรกเวลา 08.30 น.) และกิจกรรมยามว่าง (พักกลางวันหรือช่วงที่ไม่ต้องเรียน 09.30 น.) กิจกรรมลูกเสือวิสามัญและรักษาดินแดง (ทุกวันพุธเวลา 14.30 – 16.30 น.) และกิจกรรมพัฒนาวิชาการและชุมนุมวิชาการ (ทุกวันศุกร์เวลา 14.30-16.30 น.) และ 3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม (ยกย่องการทำความดี) และดูแลช่วยเหลือพัฒนานักเรียน (กระทำผิดระเบียบละเมิดข้อตกลงหรือเรียนอ่อน) ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมและกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนา ดำเนินการในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2 วงรอบ วงรอบที่ 1 ดำเนินการระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และวงรอบที่ 2 ดำเนินการระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนโนนกอกวิทยา เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ดี นักเรียนมีพัฒนาการด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากผลการสัมภาษณ์และสอบถามผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ มีความเห็นตรงกันว่า กิจกรรมและรูปแบบต่างๆที่นำมาใช้มีส่วนส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างมาก ทำให้นักเรียนของโรงเรียนโนนกอกวิทยาโดยภาพรวมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดีขึ้นมาก สอดคล้องกับผลการวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่พบว่าทั้งครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.08 , S.D. = 0.64 ) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยที่สอดคล้องเป็นไปทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ หลังจากโรงเรียนนำรูปแบบการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีผลทำให้นักเรียนมีพัฒนาการของพฤติกรรมและการเรียนไปในทางที่ดีมาก

2. ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ที่ดูแลนักเรียนในระหว่างที่มาเรียนและอยู่ที่บ้าน โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินการตามรูปแบบประสบความสำเร็จ สามารถส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย ฝ้าย : [17 ก.ค. 2559 เวลา 19:06 น.]
อ่าน [2142] ไอพี : 182.93.190.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ