ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลวิธีการปฏิบัติที่ดี ในการนิเทศติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานเรียนร่วม ของโรงเรียนต้

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลวิธีการปฏิบัติที่ดี ในการนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานเรียนร่วม โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีการในการในการนิเทศติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานเรียนร่วม เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนร่วม

มีกระบวนการพัฒนา 6 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สังเคราะห์ผลรายงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2558 แหล่งข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ รายงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 21 เล่ม ด้วยวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ขั้นตอนที่ 2 วางแผนพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตามงานประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเรียนร่วม โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ขั้นตอนที่ 4 นิเทศติดตามงานประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเรียนร่วม โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ขั้นตอนที่ 5 สังเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตามงานประกันคุณภาพภายในด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอภิมาน (Meta Analysis) และวิธีการสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ขั้นตอนที่ 6 การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี Best Practices จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม 3) ด้านสื่อ/นวัตกรรมโรงเรียนเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม

และ 4)ด้านการวิจัยและพัฒนา การดำเนินงานทั้ง 6 ขั้นตอนปรากฎ ผลดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์รายงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของโรงเรียน

ต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2558 ในสังกัด

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ได้แก่โรงเรียน

1) ร.ร.บ้านมาบช้างนอน 2) ร.ร.บ้านศรีประชา 3) ร.ร.บ้านน้ำใส 4) ร.ร.บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 5)

ร.ร.บ้านมะเดื่อ 6) ร.ร.บ้านน้ำกร่อย 7) ร.ร.บ้านทุ่งเค็ด 8) ร.ร.ชุมชนวัดตะเคียนงาม 9) ร.ร.วัดไตรรัตนาราม

10) ร.ร.วัดเนินเขาดิน 11) ร.ร.บ้านหนองไทร 12) ร.ร.บ้านวังหิน 13) ร.ร.วัดสารนารถธรรมาราม 14)

ร.ร.วัดบุนนาค 15)ร.ร.บ้านสองสลึง 16) ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 43 และ 17) ร.ร.บ้านคลองบางบ่อ โรงเรียนต้นแบบ

เรียนรวม ได้แก่โรงเรียน 1) ร.ร.บ้านยางเอน 2) ร.ร.บ้านชำฆ้อ 3)ร.ร.บ้านชุมแสง และ4) ร.ร.วัดพลงช้างเผือก

ในมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม) มาตรฐานที 2

ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม) มาตรฐาน

ที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารอยู่ในระดับระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก) มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาได้แก่

1. ผู้เรียนที่เรียนร่วมร้อยละ 100 ต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและทักษะที่สอดคล้องตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 2. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนร่วมได้ตามมาตรฐานอยู่ในคุณภาพระดับ ดี 3. ผู้บริหารสถานศึกษาเรียนร่วมทุกโรงเรียนสามารถบริหารจัดการโดยใช้โครงสร้าง ซีท (SEAT FRAMEWORK)การบริหารแบบมีส่วนร่วม (SBM) การประยุกต์ระบบ แฟรช (FLASH Model)ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วม จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 4. ชุมชนร้อยละ 80 ร่วมแลกเปลี่ยนสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และ 5. โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมและโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 มี วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 4 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการบริหารจัดการเรียนรวมและเรียนรวม 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม 3) ด้านสื่อ/นวัตกรรมโรงเรียนเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม และ 4)ด้านการวิจัยและพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่องมือนิเทศติดตามใช้รวบรวมข้อมูล ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและด้านมาตรการส่งเสริม ใช้การประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC)

ขั้นตอนที่ 4 การนิเทศติดตามโดยใช้นิเทศแบบกัลยาณมิตรพบว่าสถานศึกษาทุกแห่งมีผลการประเมินทุกมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

ขั้นตอนที่ 5 ผลการสังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้พิจารณาตามมาตรฐาน 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา มาตรฐานด้านการส่งเสริม ประเมินภาพรวมสรุปดังนี้

ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน

1.ด้านผู้เรียน

จุดเด่น

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพแต่ละบุคคล สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนได้

รวมถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ทักษะต่างๆ เช่น การอ่าน

การเขียน การคิดเลข ให้มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ

ต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตรงตามแผนการการสอน

เฉพาะบุคคล (IEP) และใช้กระบวนการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรพัฒนา

ไม่มีเพราะผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดเลข ให้มากขึ้น

ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน

2.ด้านการจัดการเรียนการสอน

จุดเด่น

ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมกับครูที่ได้รับการอบรม และพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการ

เรียนร่วม มีการจัดทำแผนการการสอนเฉพาะบุคคล (IEP)ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IIP)

จุดที่ควรพัฒนา

ควรจัดหาผลิตสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม

3.ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม

จุดเด่น

ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนร่วม มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) และจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างซีท(SEAT FRAMEWORK)

การประยุกต์ระบบ แฟรช (FLASH Model) ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วม

จุดที่ควรพัฒนา

ผู้บริหารควรพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Trasition)ให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่อง และเป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา

4.ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น

บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม และผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม

เพื่อให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

จากการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมของสถานศึกษา ได้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาเรียนร่วมในอนาคต ดังนี้

- ดำเนินการปรับกิจกรรม เนื้อหา และการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพความ

ต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน และเน้นในการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะชีวิต

- มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรด้านการจัดการเรียนร่วมเพื่อให้เกิดขวัญ

และกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

- ให้การสนับสนุนผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ความต้องการการช่วยเหลือ

- ต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนร่วมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ มาให้

คำปรึกษาแนะนำด้านการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1.การทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2. การนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเรียนร่วม มีความเป็นกัลยาณมิตร ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศต่างให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

3. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

บทเรียนที่ได้รับ

1. โรงเรียนสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาอยู่

ในระดับดีเป็นระดับดีมาก

2. โรงเรียนร้อยละ 100 มีระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานเรียนร่วมที่เข้มแข็งและ

ยั่งยืน

3. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ

4. โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม มีวิธีการปฏิบัติที่ดี

(Best Practices) ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการเรียนรวมและเรียนรวม

- โรงเรียนบ้านชำฆ้อ : การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้างซีท(SEAT FRAMEWORK)

- โรงเรียนบ้านยางเอน:การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้หลักคุณธรรม

ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม

- โรงเรียนบ้านมะเดื่อ: การพัฒนานักเรียนเรียนร่วมด้วยการสอนแบบโครงการ

(Project Appoach)

- โรงเรียนบ้านชุมแสง: กระบวนการเสริมการอ่าน สร้างสรรค์จินตนาการ

ด้านที่ 3 ด้านสื่อ/นวัตกรรมโรงเรียนเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม

- โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก:กระดานมหัศจรรย์

- โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม: วงล้อมหัศจรรย์

- โรงเรียนวัดบุนนาค:พัฒนาสื่อแบบBBL

- โรงเรียนบ้านสองสลึง: ชุดฝึกประสมคำของหนู

- โรงเรียนวัดเนินเขาดิน: พัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาไทย

- โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย: ชุดฝึกทักษะการอ่าน การสะกดคำสำหรับเด็กพิเศษ

- โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด: แบบฝึกการอ่าน การสะกดคำ การคิดคำนวณ

- โรงเรียนบ้านน้ำใส: การพัฒนาแบบฝึกการอ่านสำหรับเด็กพิเศษ

- โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ: เสริมการอ่าน การคิดคำนวณ

- โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม : ชุดฝึกสะกดคำ สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

- โรงเรียนบ้านหนองไทร:ชุดสอนฝึก ย้ำคิด สำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

- โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง: สื่อหลากหลาย

- โรงเรียนบ้านวังหิน: สื่อสอนคิด สำหรับเด็กพิเศษ

ด้านที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา

- โรงเรียนบ้านศรีประชา: การพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยใช้เทคนิคการอ่านเลียนแบบสำหรับ

เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลกระทบของการสังเคราะห์

หลังจากทราบผลการสังเคราะห์แล้ว ผู้รายงานได้จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ให้ทางโรงเรียนต้องเตรียมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษาต่อไป ด้านจุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะด้านผู้เรียนเสนอข้อมูลต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

การนำไปใช้ต่อยอด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดได้วางแผนพัฒนาคุณภาพโดยดำเนินการเป็นระบบกล่าวคือจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการตามโครงการ นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยดำเนินการดังนี้

1. ติดตามคัดกรองนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะมีการทดสอบระดับชาติ (NT) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-Net) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการทดสอบอีกทั้งยังเป็นการให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง

2. การวัดและประเมินผลต้องสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร ครู ให้เห็นว่านักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาได้และสร้างเกณฑ์วัดผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

3. ระบบเปลี่ยนผ่านการส่งต่อ ต้องจัดประชุมสัมมนาให้ผู้บริหาร ครูมีความรู้และทักษะในการทำแผนการส่งต่อ

โพสต์โดย น้อง : [19 ก.ค. 2559 เวลา 15:49 น.]
อ่าน [4030] ไอพี : 182.232.157.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,956 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 20,426 ครั้ง
พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช

เปิดอ่าน 13,304 ครั้ง
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ
กินถั่วช่วยคุ้มกัน โรคมะเร็ง-หัวใจ

เปิดอ่าน 8,722 ครั้ง
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่
โกจิเบอร์รี่ สุดยอดผลไม้ชะลอความแก่

เปิดอ่าน 8,474 ครั้ง
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน

เปิดอ่าน 11,512 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 12,908 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส

เปิดอ่าน 6,573 ครั้ง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง
วิธีปลูกผักชีในกระถาง

เปิดอ่าน 40,221 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 52,816 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

เปิดอ่าน 30,470 ครั้ง
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน

เปิดอ่าน 15,727 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!
แชร์ว่อนเน็ต คลิป"มอเตอร์ไซค์รับจ้าง"พูดอังกฤษคล่องปรื๋อ! ให้สัมภาษณ์ทีวีสิงคโปร์ หลายคนแห่ชื่นชม !!

เปิดอ่าน 18,586 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 3,585 ครั้ง
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน
วิธีคลายร้อนให้บ้านปูน

เปิดอ่าน 13,993 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

เปิดอ่าน 24,907 ครั้ง
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!
วิธีฝึกภาษาอังกฤษอังกฤษอย่างไรให้เก่งเทพใน 1-3 เดือน!!!
เปิดอ่าน 8,866 ครั้ง
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
เปิดอ่าน 35,814 ครั้ง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
หยุด การศึกษาที่สร้างทุกข์ให้นักเรียน และผู้ปกครอง
เปิดอ่าน 28,404 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เปิดอ่าน 201,637 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ