ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลงาน บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4M

ชื่อผลงาน บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4M

ชื่อ น.ส.อังสนา มากมูล โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

1.ความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอ

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จัดการเรียนการสอน เรียนรวมซึ่งมีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้มาเรียนเต็มเวลา และต้องการพัฒนานักเรียนเหล่านี้สู่ความเป็นเลิศ ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล และโรงเรียนได้คิดนวัตกรรมมาบริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4M

2.จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1 จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

1. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

กลยุทธ์ 4 Mให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนให้ให้ได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามศักยภาพของตนเอง

2.2 เป้าหมายของการดำเนินงาน

1.ประชากรกลุ่มผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนทั้งหมด 725 คน นักเรียนเรียนรวม 16 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) จำนวน 15 คน

นักเรียนออทิสติก จำนวน 1 คน

2. ประชากรกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคือ ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จำนาน 49 คน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 1 คน

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานจัดการร่วม จำนวน 5 คน

3. ขั้นตอนการพัฒนา BP ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 การวางแผน

1)ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน

2)ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาร่วมวางแผนแนวทางการจัดการเรียนรวม

3)กำหนดกรอบแนวทางการบริหารด้วยกรอบการปฏิบัติงานด้วยแนวทางการบริหารจัดการเรียน

รวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กลยุทธ์ 4 M

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน บริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4 M

1.กิจกรรมแนะแนวสัญจร

2.รับนักเรียน ม.1และ ม.4 (แบบคัดกรองจาก สพม.13)

3.คัดกรองนักเรียนด้วยระบบดูแล(แบบคัดกรองของโรงเรียน)

3.ประชุมผู้ปกครองเรียนเรียนรวม

4. เยี่ยมบ้านนักเรียนเรียนรวม

5 โครงการพัฒนานักเรียนเรียนรวม

- กิจกรรมค่ายนักเรียนเรียนรวม

- จัดทำสื่อ ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์

- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฐานที่2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง

- วิชาเพิ่มเติม ภาษาไทย

อ่านคล่อง เวลา07.30น-08.30 น

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติ

1) ตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่กลยุทธ์ 4 M ครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ด้วยแบบสอบถาม

2) ช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุน เช่น ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอน ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณตามต้องการ

3) นักเรียนสามารถเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและมีความสุข

ขั้นที่ 4 การแก้ไขปัญหา (Act – A)

1) ช่วยแก้ ปัญหาการจัดสอนแทน ครูไปราชการ ลากิจ ลาป่วย

2) ปัญหาด้านการผลิตสื่อการสอน ได้สนับสนุนด้วยงบประมาณตามต้องการ

4.ผลการดำเนินการ

4.1ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กลยุทธ์ 4 Mให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม มาใช้สอนนักเรียน

3. ผู้เรียนให้ให้ได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามศักยภาพของตนเอง

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สรุปผลการประกวดแข่งขันทักษะของนักเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2558

รางวัลที่ได้รับ

1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก

ม.1-ม.3(ระดับชาติ) 1. เด็กชายโชติกะ กาญจนพันธ์ ทอง สพฐ

2 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3

(ระดับชาติ) 1. เด็กชายโชติกะ กาญจนพันธ์ ทอง สพฐ

5. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

5.1.ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบริหารงานจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กลยุทธ์ 4 M

5.2ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา จากผู้บริหาร รองผู้บริหาร ฝ่ายการเงินจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ

5.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้รับการส่งเสริมจากเพื่อนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษา คอยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการออกแบบนวัตกรรม

5.4 ได้รับความร่วมมือจากเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี เด็กสนใจและมีความสุขในขณะทำกิจกรรม

โพสต์โดย นิด : [26 ก.ค. 2559 เวลา 09:51 น.]
อ่าน [2675] ไอพี : 118.173.127.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,009 ครั้ง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 21,231 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่าน 16,691 ครั้ง
วันที่
วันที่ ''ไมโครซอฟท์'' ไร้บิลล์ เกตส์

เปิดอ่าน 16,446 ครั้ง
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม

เปิดอ่าน 3,198 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

เปิดอ่าน 26,106 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 13,789 ครั้ง
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 30,283 ครั้ง
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ

เปิดอ่าน 19,852 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 8,244 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 21,290 ครั้ง
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย
ประวัติของทุเรียนในประเทศไทย

เปิดอ่าน 37,623 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 18,113 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก

เปิดอ่าน 47,828 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 16,933 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF

เปิดอ่าน 68,709 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เปิดอ่าน 7,562 ครั้ง
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เปิดอ่าน 20,180 ครั้ง
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
"ท่าออกกำลัง" ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
เปิดอ่าน 16,157 ครั้ง
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่
7 วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่
เปิดอ่าน 19,608 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ