ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก

บทสรุปของผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้รายงาน : นางปฏิมา นรภัทรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

การรายงานโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 และศึกษาความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ปีการศึกษา 2558 ประชากร คือ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 971 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 4 คน ครู 60 คน และนักเรียน 907 คน กลุ่มตัวอย่าง

คือ นักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จำนวน 272 คน ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้น (Stratified Random Sampling) ใช้เกณฑ์คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของสุรศักดิ์ หลาบมาลา ประชากรมีจำนวนหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 15-30% ประชากร ผู้รายงานใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 % ของประชากร

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 คือ แบบสอบถามการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 ใช้สำหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ปีการศึกษา 2558 ใช้สำหรับนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

1. สรุปผล

สรุปผล

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง สรุปได้ดังนี้

1.1 ได้ข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการในการพัฒนาผู้บริหารและครูพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาครูและผู้บริหาร

1.2 มีคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดบทบาทและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

1.3 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้และด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.4 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558

1.5 มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ที่บรรจุโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณ โดยมีงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 368,390 บาท ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 2558

1.6 มีปฏิทินการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2558 เพื่อการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้

1.7 มีหลักสูตรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.8 มีแผนการศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ และแผนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โบราณสถาน ในแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการ

1.9 มีแผนการพัฒนาตนเอง ในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเองและการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตนเองจากสถานศึกษา

1.10 ดำเนินกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.11 ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การด้านบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ในการศึกษาดูงาน และแผนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โบราณสถาน ในแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการ

1.12 ดำเนินการพัฒนาตนเอง ในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเองและการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตนเองจากสถานศึกษา

1.13 มีเครื่องมือตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

1.14 มีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากร ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ผลการพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษาต่อไป และนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

1.15 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ผู้ปกครอง และชุมชน

1.16 มีข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมศึกษา

ดูงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง สรุปได้ดังนี้

2.1 ประชากรที่ให้ข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 เป็นเพศหญิง จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 57.81 และเพศชาย จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.19

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 และเป็นครู จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75

ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุราชการ 0 – 5 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 มีอายุราชการ 6 – 10 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 มีอายุราชการ 11 – 20 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 มีอายุราชการ 21 ปี ขึ้นไป จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 57.81

2.2 การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (= 4.53,  = 0.25) เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (= 4.56,  = 0.25) กิจกรรมศึกษาดูงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (= 4.55,  = 0.22) และกิจกรรมการพัฒนาตนเอง (= 4.47,  = 0.28)

2.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียน

ประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.56,  = 0.25) พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ 8 รายการ เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ การบริหารเวลาของวิทยากร (= 4.84,  = 0.37) นำความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (= 4.83,  = 0.38) รู้และเข้าใจการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครู (= 4.72,  = 0.45) เข้าใจขั้นตอนกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ (= 4.69,  = 0.47) การบริการ/อำนวยความสะดวกต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ (= 4.64,  = 0.48) ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม (= 4.61,  = 0.49) ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม (= 4.59,  = 0.50) และความเหมาะสมของห้องประชุม (= 4.59,  = 0.50) ตามลำดับ นอกนั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ

2.4 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกิจกรรมศึกษาดูงาน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.55,  = 0.22) พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกิจกรรมศึกษาดูงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ 11 รายการ เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ นโยบายการพัฒนาบุคลากร จากการจัดกิจกรรมนี้ทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการทำงาน (= 4.84,  = 0.37) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน (= 4.75,  = 0.44) สถานศึกษาที่ศึกษาดูงานมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน (= 4.75,  = 0.44) กิจกรรมในการศึกษาดูงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา (= 4.69,  = 0.47) กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในทางวิชาชีพ (= 4.67,  = 0.47) กิจกรรมนี้เป็นสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายได้/ค่าตอบแทนที่ดี (= 4.64,  = 0.48) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของสถานศึกษามีความเหมาะสม (= 4.64,  = 0.48) มีความสุขในการทำงาน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(= 4.59,  = 0.50) การจัดกิจกรรมเน้นความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกัน (= 4.58,  = 0.50) สถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงานมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา (= 4.56,  = 0.50) และความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงานในสถานศึกษา (= 4.56,  = 0.50) ตามลำดับ นอกนั้นความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ

2.5 ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาตนเองโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.47,

 = 0.28) พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ 7 รายการ เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ มีคู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ (= 4.81,  = 0.39) การนำทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (= 4.80,  = 0.41) ประโยชน์ของวุฒิบัตรหรือใบรับรองความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยฐานะหรือการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือยกย่องเชิดชูเกียรติตามโครงการต่างๆ (= 4.66,  = 0.51) การนำความรู้และทักษะตามเนื้อหาสาระวิชาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ (= 4.63,  = 0.55) การเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการ (= 4.63,  = 0.52) ขั้นตอนการทดสอบก่อน-หลังการพัฒนาและขั้นตอนการขอวุฒิบัตรรับรองความรู้ (= 4.61,  = 0.49) และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการพัฒนาโดยผ่านระบอินเทอร์เน็ต (= 4.53,  = 0.56) ตามลำดับ นอกนั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 สรุปได้ดังนี้

ผลการสอบถามความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D. = 0.25) พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ 6 รายการ เรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ( = 4.92, S.D. = 0.27) ครูมีบุคลิกลักษณะท่าทางสง่าผ่าเผย เหมาะสมในการเป็นครู ( = 4.87, S.D. = 0.34) ครูจัดประสบการณ์และออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( = 4.73, S.D. = 0.45) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ( = 4.72, S.D. = 0.52) ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติจริง ( = 4.59, S.D. = 0.56) มีการวัดผลระหว่างเรียนได้ครอบคลุมเนื้อหาที่สอนและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ( = 4.56, S.D. = 0.50) และครูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียน ( = 4.55, S.D. = 0.50) ตามลำดับ นอกนั้นความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ

ข้อเสนอแนะ

จากการรายงานครั้งนี้ ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการรายงานไปใช้

1.1 ด้านการศึกษาดูงาน ควรจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแหล่งวิทยาการอื่น ๆ โดยจัดโครงการเยี่ยมชม และสังเกตการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น โดยเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น และอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการนำความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน อันจะทำให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้ก้าวไกลทันต่อสภาพสังคมปัจจุบัน

1.2 ด้านการฝึกอบรม ควรจัดโครงการพัฒนาความรู้ของบุคลากร โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดการเรียนรู้

1.3 ด้านการพัฒนาตนเอง ควรจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการพัฒนาตนเอง เนื่องจากเป็นการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้ความรู้พื้นฐานในการใช้สื่อและอุปกรณ์ ตลอดจนเพิ่มเติมแหล่งศึกษาค้นคว้า เอกสารตำราเพื่อให้ครูได้เรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการรายงานโครงการพัฒนาบุคลากรในกิจกรรมที่มีการฝึกอบรม ควรมีการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

2.2 ควรมีการรายงานโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกำลังใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านคุณภาพของผู้เรียน

โพสต์โดย bee : [29 ก.ค. 2559 เวลา 20:25 น.]
อ่าน [4802] ไอพี : 119.42.96.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,156 ครั้ง
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"

เปิดอ่าน 44,115 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม

เปิดอ่าน 12,688 ครั้ง
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?

เปิดอ่าน 16,303 ครั้ง
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

เปิดอ่าน 39,669 ครั้ง
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)

เปิดอ่าน 10,972 ครั้ง
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี

เปิดอ่าน 22,875 ครั้ง
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ

เปิดอ่าน 3,792 ครั้ง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง

เปิดอ่าน 20,150 ครั้ง
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)
คลิปสุดซึ้ง รับวันครู 2559 สร้างจากเรื่องจริงของครูใหญ่ กับเงิน 1,000 ล้าน (Full Version)

เปิดอ่าน 17,749 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 17,489 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 46,696 ครั้ง
ระบบสุริยะจักรวาล
ระบบสุริยะจักรวาล

เปิดอ่าน 7,403 ครั้ง
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์

เปิดอ่าน 7,856 ครั้ง
"ฟุตบอล"...สอนอะไร
"ฟุตบอล"...สอนอะไร

เปิดอ่าน 12,762 ครั้ง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง
ศธ.เปิด ตู้ ปณ. 319 รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะถึง รมว.ศธ.โดยตรง

เปิดอ่าน 17,477 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
เปิดอ่าน 10,685 ครั้ง
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
รถอัจฉริยะ-ไร้คนขับ
เปิดอ่าน 12,344 ครั้ง
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ
เปิดอ่าน 19,276 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)
เปิดอ่าน 962 ครั้ง
การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต
การตลาดออนไลน์ 2024 มีอะไรบ้างที่ต้องอัปเดต

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ