ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เบทเรียนสำเร็จรูปวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5

ผู้ศึกษา นำยณัฐพล ยวนจิต

ปีที่ศึกษา 2558

บทคัดย่อ

กำรค้นรำยงำนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำบทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 80/80

เพื่อศึกษำดัชนีประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนระหว่ำงคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำกกำรใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชำ สุขศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโคกมะเมียน (ธรรมสุชำติอุทิศ) สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์เขต 1 ที่กำลังเรียนในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน 2 ห้องนักเรียนจำนวน 39 คน ที่ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จำนวน 10 เล่ม แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบทดสอบควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ ได้ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 1.00 สถิติที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำเฉลี่ย (Mean) ได้ประสิทธิภำพ (E1/E2) เท่ำกับ 82.46/85.63 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation ) และกำรทดสอบค่ำที (t – test)

ผลสรุปได้ดังนี้

1. บทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 ที่มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 82.46/85.63 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. เพื่อศึกษำดัชนีประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จ รูป

วิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 มีค่ำเท่ำกับ

0.6613 หมำยควำมว่ำ ผู้เรียนมีควำมรู้เพิ่มขึ้น 66.13

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 ที่เรียนโดยกำรใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนเรียนแตกต่ำงกับ

หลังเรียน โดยมีคะแนนจำกกำรทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ

ที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 มีควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียนโดยใช้

บทเรียนสำเร็จรูปวิชำสุขศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน สำมำรถเรียงลำดับจำกมำก

ไปหำน้อยได้ดังนี้ มำกที่สุด ( x = 4.82) เมื่อพิจำรณำเป็ นรำยด้ำนโดยเรียงจำกค่ำเฉลี่ยมำก

ไปหำน้อยได้ดังนี้ นักเรียนมีควำมพึงพอใจ ในด้ำนเนื้อหำ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน เท่ำกับ 0.49 อยู่ในระดับ มำกที่สุด นักเรียนมีควำมพึงพอใจในด้ำนสื่อและอุปกรณ์

กำรเรียนมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.41อยู่ในระดับ มำกที่สุด ด้ำนกำร

จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 0.46 อยู่ใน

ระดับ มำกที่สุด ด้ำนกำรวัดประเมินผล มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ

0.44 อยู่ในระดับ มำกที่สุด

โพสต์โดย เสนา : [3 ส.ค. 2559 เวลา 20:30 น.]
อ่าน [2163] ไอพี : 49.49.245.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ตุ้ม

  ความคิดเห็นที่ 1

ยอดเยี่ยมมากๆ

วันที่โพสต์ [3 ส.ค. 2559 เวลา 22:37 น.] ไอพี : [182.52.46.208] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ