ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเ

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น

จังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) สร้างและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทดลองใช้ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นเวลา 20 ชั่วโมง แบบแผนการทดลอง คือ One – Group Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) หลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6) แบบวัดทักษะสังคม 7) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ควรนำข้อมูลท้องถิ่น

จังหวัดขอนแก่น มาใช้เป็นสาระการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. หลักสูตรที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดหมาย 3)โครงสร้างเวลาเรียน

4)โครงสร้างเนื้อหา 5) แนวทางการจัดการเรียนรู้ 6) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 7) การวัดและประเมินผล หลักสูตรมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเหมาะสมในระดับมาก

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน

สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

4. ทักษะทางสังคมของนักเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางภาษา

มีทักษะสังคม และเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรท้องถิ่น, ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH CURRICULUM BASED ON THE TOPICS OF KHON KAEN PROVINCE TOURISM AND SOCIAL SKILLS

FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study of the fundamental data and need for the development of the English curriculum based on Khon Kaen tourism for Mathayomsuksa 3 students 2) to construct and develop the English curriculum 3) to implement the English curriculum and 4) to evaluate and improve of the English curriculum. The samples were 38 Mathayomsuksa 3 students in the first semester of academic year 2014 at Nongnoprachasan School, Kranuan district in Khon Kaen Province. The experiment was covered 20 hours. The research design was one–group pretest posttest design.

The research instruments were 1) a questionnaire 2) an interview form 3) the English curriculum based on Khon Kaen tourism 4) lesson plans 5) achievement test 6) social skill tests and 7) a questionnaire used for students’ satisfaction.. The obtained data were analyzed by content analysis, percentage (%), mean ( ), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.

The findings were as follows:

1. Students and teachers need English curriculum based on Khon Kaen tourism.

2. The curriculum concluded 1) principle 2) goal 3) learning schedule structure 4) content structure 5) learning approach 6) learning material and source and 7) assessment. The content validity of curriculum was at high level.

3. The students’ learning achievement after using English curriculum based on Khon Kaen tourism was significantly higher than that before studying English curriculum based on Khon Kaen tourism at .01 level.

4. The students’ social skills after using English curriculum based on Khon Kaen tourism was significantly higher than that before studying English curriculum based on Khon Kaen tourism at .01 level.

5. The students’ satisfaction toward English curriculum based on Khon Kaen tourism was at high level.

The development of English curriculum based on Khon Kaen tourism for Mathayomsuksa 3 students can improve English skills and social skills. Besides, they can realize the importance of local learning sources.

โพสต์โดย krujoy2517 : [6 ส.ค. 2559 เวลา 07:47 น.]
อ่าน [2190] ไอพี : 27.55.196.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ