ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ นายคำรณ มาลาคำ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ระยะเวลา ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2559 – 14 กรกฎาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การวางแผน ในการกำหนดวัตถุประสงค์

2. เพื่อประเมินการด้านปัจจัย (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง

เพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการ

3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้

เพื่อควบคุมการดำเนินการของโครงการ

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในกาตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสำเร็จ

ของโครงการ

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดดำเนินในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/บุคลากร/วิทยากร ลูกเสือ-เนตรนารีผู้เข้ารับการอบรมและผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ และ S.D.

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้

1) ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.248 สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่

ผู้เข้าอบรม มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ด้านการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ด้านหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกัน และด้านการกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ ตามลำดับ

2) ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.66 และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.289 สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินโครงการ อันประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในชุมชนมีความเหมาะสม ด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการดำเนินโครงการช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ด้านมีจำนวนบุคลากรที่ร่วมดำเนินการโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพอ ด้านมีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ด้านมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนิน โครงการเพียงพอ และด้านได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ

3) ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.77 และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.206 สำหรับผลการประเมินรายด้านมีการจัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการฯ ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายมีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านมีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ มีการประเมินผลการดำเนินโครงการ มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารได้รับทราบ มีการพิจารณากำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม และมีการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ ตามลำดับ

4) ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.71 และผลการประเมินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมีค่า S.D. เท่ากับ 0.209 สำหรับผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม และด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

4.1) ด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู พบว่าประเด็นย่อยด้านการจัดกิจกรรมการอบรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และด้านใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างความเหมาะสม ได้รับประโยชน์คุ้มค่าและผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึง มีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ การจัดบรรยากาศการจัดกิจกรรมอบรมเป็นกันเอง อบอุ่น และครูให้ความเอาใจใส่ดูและผู้เรียนอย่างทั่วถึง การวัดและประเมินผลการจัดการอบรมดำเนินตามที่กำหนดในแผนการจัดการอบรมทุกขั้นตอน การนำผลการประเมินการอบรมที่ผ่านมา มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการจัดทำแผนการอบรมตามขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน ตามลำดับ

4.2) ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าประเด็นย่อยด้านผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดมีผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเป็นแกนนำในการป้องกันแก้ไขและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาของตนได้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดไปเผยแพร่ต่อได้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถให้คำปรึกษาแก้ผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาของตนได้ และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาของตนได้ ตามลำดับ

4.3) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าประเด็นย่อยด้านผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจ ผลการประเมินสูงที่สุด รองลงมาคือ ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจ ผู้เข้าร่วมอบรมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครู วิทยากรและเพื่อนนักเรียนที่อบรมร่วมกัน ผู้เข้าร่วมอบรมกล้าแสดงออก ถาม และตอบคำถาม ในการเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมและมีโอกาสใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึง ตามลำดับ

สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าโครงการอบรมที่จัดขึ้นนี้ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำทุกภาคการเรียน หรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ควรมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ควรเพิ่มกิจกรรมการเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับโรงเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียง ควรมีสิ่งจูงใจให้มีความอยากหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ควรมีการติดตามผลการอบรมดังกล่าว ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนดังกล่าวได้จริงหรือไม่

โพสต์โดย ครูเบิร์ด : [8 ส.ค. 2559 เวลา 18:52 น.]
อ่าน [2794] ไอพี : 118.174.204.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,023 ครั้ง
พระสงฆ์กับความเป็นครู
พระสงฆ์กับความเป็นครู

เปิดอ่าน 33,631 ครั้ง
ปรากฏการณ์ Earth Shine คืออะไร
ปรากฏการณ์ Earth Shine คืออะไร

เปิดอ่าน 19,741 ครั้ง
เรื่องของไม้ขีดไฟ
เรื่องของไม้ขีดไฟ

เปิดอ่าน 14,433 ครั้ง
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ
ไขปริศนา! น้ำดื่มมีวันหมดอายุด้วยหรือ

เปิดอ่าน 12,879 ครั้ง
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี
คู่มือกระตุ้นจินตนาการครูและผู้ปกครองโหลดฟรี

เปิดอ่าน 14,296 ครั้ง
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
‘ครู’กับ‘ศิษย์’ ใกล้ชิดแค่ไหน? จึงจะ‘พอดี’ : โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์

เปิดอ่าน 95,879 ครั้ง
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )
มรรค 8 ( อัฏฐังคิกมรรค )

เปิดอ่าน 10,298 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 13,548 ครั้ง
ปัญหาหน้าห้องใหญ่กว่านาย ... การศึกษาไทยสะดุด
ปัญหาหน้าห้องใหญ่กว่านาย ... การศึกษาไทยสะดุด

เปิดอ่าน 121,360 ครั้ง
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
"ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับ โรงเรียนอนุบาล" โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์

เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 9,636 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 5,109 ครั้ง
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย
กรมอนามัย ย้ำดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด ดื่มให้เหมาะสม พอเพียง ดีต่อร่างกาย

เปิดอ่าน 72,316 ครั้ง
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน

เปิดอ่าน 11,404 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

เปิดอ่าน 13,151 ครั้ง
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
เปิดอ่าน 33,560 ครั้ง
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
การทักทาย วิธีเรียงประโยค(ภาษาจีน)
เปิดอ่าน 17,182 ครั้ง
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
วางตำแหน่งถ่ายภาพแบบไหนจึงสวย
เปิดอ่าน 9,397 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
เปิดอ่าน 19,642 ครั้ง
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้
ดื่มเบียร์ทุกวัน ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ