ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-211

ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ผู้รายงาน นิทัศน์ ศรีเทียมศักดิ์

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา

2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 15 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2558 จำนวน 18 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใช้เวลา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 72 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบ

การเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มี

ต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทดสอบความแตกต่าง

โดยใช้สถิติการทดสอบเครื่องหมายและลําดับ ของวิลคอกซัน (the Wilcoxon matched pairs signed–ranks test ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.09/80.88 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้เท่ากับ 7.56 คะแนน ( =7.56) และคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้เท่ากับ 16.11 คะแนน ( =16.11) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน

ก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ โดยใช้สถิติของวิลคอกซัน (Wilcoxon Signed Ranks Test) พบว่า

ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ .000* แสดงว่า การเรียนรู้จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2105-2118 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ืnt : [14 ส.ค. 2559 เวลา 15:26 น.]
อ่าน [2220] ไอพี : 118.174.189.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ