ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Ba

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)

ด้วยกระบวนการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม.ของโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด

ผู้วิจัย นายสมควร ทองเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด กองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ของครูปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด กองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองด้วยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด กองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนในอนุบาล 1 จำนวน 4 คน ครูผู้สอนในอนุบาล 2 จำนวน 4 คน และครูผู้สอนในอนุบาล 3 จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 5

ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ แบบบันทึกผลการนิเทศ จำนวน 1 ฉบับ และ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ จากแบบทดสอบ ก่อน และหลังการการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ ( % ) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ใช้วิธีการตีความสร้างข้อสรุปโดยใช้หลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย ตามรูปแบบ ความหมาย ความสัมพันธ์ และผลกระทบของปรากฏการณ์ที่รับรู้และที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงวิเคราะห์ตีความสรุปและตรวจสอบข้อมูลโดยที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลด้วย แล้วจึงรายงานผลในลักษณะการบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า

การสะท้อนผลการพัฒนาในวงจรที่ 1 ก่อนดำเนินการพัฒนาครูในวงจรที่ 1 พบว่าผู้ร่วมวิจัย ไม่มีการวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนและไม่เข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่จัดทำแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ไม่ใช้สื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดทักษะ หลังจากการพัฒนาครูด้วยการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จากการสัมภาษณ์ครู การสัมภาษณ์นักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมครูผู้รับการนิเทศ และแบบประเมินการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) สามารถพัฒนาครูผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 14 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ผลการทดสอบ ก่อน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัยมีคะแนนเฉลี่ย 13.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.71 แสดงว่าผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบหลัง การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัยได้คะแนนเฉลี่ย 17.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.35 แสดงให้เห็นว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ในระดับ มาก ครูมีความสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) และสามารถนำแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ในชั้นเรียนได้ ส่วนการดำเนินการพัฒนาการจัดประสบการณ์ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ของครูด้วยการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาผู้ร่วมวิจัยทั้ง 14 คน ให้มีความรู้และสามารถจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากผู้ร่วมวิจัยบางคนยังมีความเข้าใจและจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ได้ไม่ดีเท่าที่ควร กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันให้ดำเนินการพัฒนาผู้ร่วมวิจัยด้วยกิจกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมอีกต่อไปในวงจรที่2 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุม ปรึกษาหารือ และมีมติให้ดำเนินการพัฒนาผู้ร่วมวิจัย ด้วยกิจกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมอีกต่อไปในวงจรที่ 2 ส่วนการดำเนินการพัฒนาในวงจรที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาด้วยกิจกรรมการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้นำข้อเสนอแนะในวงจรที่ 1 มาปรับปรุงพัฒนา ในวงจรที่ 2 คือให้ครูผู้ร่วมวิจัยโดยการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แต่ละคนเขียนแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain- Based Learning) และปฏิบัติการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) แล้วทำการเก็บข้อมูล โดยการสังเกตพฤติกรรมของครูผู้รับการนิเทศการสัมภาษณ์ และแบบประเมินการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ผลปรากฏว่าผู้ร่วมวิจัยทั้ง 14 คน สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ได้เป็นอย่างดี สรุปได้ว่าการดำเนินการพัฒนาผู้ร่วมวิจัย ด้วยกิจกรรมการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม ทำให้ผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ได้ และสามารถใช้สื่อธรรมชาติให้นักเรียนเกิดทักษะได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย ผอ.สมควร : [15 ส.ค. 2559 เวลา 13:06 น.]
อ่าน [2073] ไอพี : 223.206.246.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ